ንጭርሖኡ ዘይመስል ተግባር፡

ኣብ ዘመነ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ብሓቂ ብንጹር ንህዝብን ሃገርን ዘቐድም ኣጠማምታ ነይርዎ ኢሉ ደፊሩ ዝዛረብ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ኣብ’ዚ ነዊሕን መሪርን መድረኽ ታጋድሎ ግን፡ ሻዕብያ ሓደ መለለዪ ዝኾኖ ጭርሖ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ጭርሖ “ዓወት ንሓፋሽ” እዚ ጭርሖ’ዚ ንክትሰምዖ ምቑር ገላጺ ፖለቲካዊ መልእኽእቲ ድማ

ዝሓቖፈ ይኹን ደኣምበር፡ ኣብ ተግባር መጺእካስ ዝፈየዶ ኣይነበረን። ዛጊት’ውን የለን። ፖለቲካ ኣብ ወረቐት ብዝሰኣል ጭርሖ ወይ ደስ እንክብለካ ኣብ መድረኻት ወጺእካ ብተስመዖ መደበረ ዘይኮነ፡ ብወሳኒ መልክዑ ብባህሪ ወነንቱ’ዩ ዝዕቀንን ዝግዛእን፡፡ ከምኡ ስለዝኾነ ከኣዩ፡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓፋሽ ኣይኮነን ኣብ ወግዓዊ መድረኻት ተኻቲዑ ተዛትዩ ይሕሸኒ ዘብሎ ክውስን፡ ብዝፈኾሰ ኣቀራርባ’ውን ከም’ዚ እንታዝኸውን ወይ እዚ ጸገም ከይፈጥር ዝብል ብነጻነት ርእይቶኡ ክህብ ዕድል ዘይነበሮ። እቲ ጥዑም ጭርሖን ዘይደሞክራስያዊ ኣካይዳ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ማዕረ ማዕረ ይስጉሙ ነይሮም ኢልካ ክትዛረብ ዘድፍ ኩነታት ኣይነበረን። እቲ ጭርሖ ይጭራሕ፡ በትሪ ህግደፍ ከኣ ንዜጋታት ይኽትክት ነይሩ። ዝተፈለየ ርእይቶ ዛማዕበለ ምጭዋይ ምቕታል፡ ሓይልታት ኣዋፊርካ ነቲ በዓል ቤት ናይ’ቲ ቃልሲ ዝኾነ ህዝቢ ምግፋፍ ምስ “ ዓወት ንሓፈሽ” ብሰንጠቕ’ዩ ዝጻረር።

እዚ ዘይትግበር ጭርሖ ደኣ መን ምሂዝዎ፡ እንታይ ንምግባር ወይ ንመን ንምትላል? ፍሉጥ’ዩ መሃዚኡ እቲ ካብ ወሳንነትን ክብረትን ህዝቢ ዝሃድም ናይ ሎሚ ጉጅለ መሪሕነት ህግደፍ’ዩ ምሂዝዎ። ዝመሃዘሉ ምኽንያት ከኣ ኣብ ዙርያ’ዚ ኣደናጊሩ ህዝቢ ክዓስሎ ንምግባር’ዩ። ልቢ በሉ ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ወሳኒ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ሕማቕ ይህወት የሕልፍ ኣይነበረን። ኩሉ ማሕበራዊ ጠለባቱ ዝመለሰ’ዩ ነይሩ። ተዋጋኢ ሰራዊትን ህዝብን ግን ሓመድ ድፋጭኡ ይሰቲ ነይሩ። ወሳኒ መሪሕነታዊ ጉጅለ ዓወት ንሓፋሽ ዕንወት ንፋሽሽታዊ ስርዓት ይነብሕ። ብተግባር ግን ኣንጻሩ ይኸይድ። ምስኪናይ ተዋጋኢ ሰራዊትን ህዝብን ከኣ ንሱን ቆጽሊ ዘየውደቐሎም መራሕቱን ብሓደ ዘለው መሲልዎ፡ ኩሉ ነቲ ጭርሖ ዘሰኒ ነቲ ዝተጀመረ ህዝባዊ ቃልሲ ከኣ ናብ ዓወት ዘብጽሕ ተግባራት ይፍጽም ነይሩ። መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግን በቲ ጭርሖ ይሕባእ ነይሩ። ብሓቂ ህዝባውን ደሞክራስያውን መሲሉ ክረአ ዘትምህዞ ናይ ምድንጋር ጥበብ ኣይነበረን። ንግዜኡ ከኣ ኣብ ገለ ግሩሃት ባይታ ረኺብሉ’ዩ። ከምኡ ኢሉ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ሓቢኡ ክቕጽል ግን ኣይከኣለን። “ሓቂሲ ብርእሳ እንተቐበርካ’ያ ብእግራ ትወጽእ” ከም ዝበሃል ነቲ ጭርሖ ተጎልቢቡ ክነብር ስለዘይከኣለ እነሆ ሓቀኛ መንነቱ ተቓሊዑ።

ጉጅለ ህግደፍን መሰልቱን ሓንሳብ ብኣጉል ትምክሕቲ ሓቢጦም እንክፍክሩ፡ ምስ ተደሰቑ ተደቢሮም ጫማ ጸላእቶም እንክልሕሱ፡ ካልእ ግዜ ወገን ህዝብን ደቂ ህዝብን ክመስሉ፡ እንክርህዎም ድማ ተገልቢጦም ህዝቢ ክጭፍጭፉ ዝኾነ ስኽፍታ ኣይገብረሎምን። መትከሎም ጉጅላዊ ረብሓኦም ክሳብ ዘረጋገጸ ከም ሕብሪ ነፋሒቶም’ዩ ዝቀያየር። ዓወት ንሓፋሽ ካብ ጭርሖ ምዃን ሓሊፉ ፖሊሲ ክሳብ ዝመስል ንግሩሃት ከደናግርሉ ክትሰምዕ እንከለኻ ድማ፡ ገበናዊ ተግባራት እቲ ጉጅለ ዝያዳ ይበርሃልካ።

እዚ ጉጅለ ካብ ዝፍጠር ክሳብ ሎሚ ንህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ፍትሓውን ደሞክራስያውን መደባት ኣውጺኡ ንተግባራውነቱ ክሰርሕ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ኣብ’ዚ ዓወት ንሓፋሽ ዝብል ጭርሖ ተሓቢኡ’ዩ ብህዝቢ ዝግልገል ነይሩን ዝግልገል ዘሎን። ነቲ ኣብ በረኻ እንከሎ ዝለመዶ ህዝቢ ናይ ምድንጋር ስልትን ራስያ ንብረትን ከኣ ሃገር ናይ ምምራሕ ስልጣን ምስተቖጻጸረ መሊኡ ናብ ናይ ሰረቕቲ ጉጅለ ተቐይሩ እነሆ ንሓድነት ህዝብታት ዘተኣሳስር ገመዳት ኣብ ምብጥጣስ ተዋፊሩ ይርከብ። ጭርሖ ኣመላኻቲ ደኣምበር ፖሊሲ ኣይኮነን። እዚ ጉጅለ ግን ኣብኣ ጥራሕ’ዩ ክንጥልጠል ዝረአ። ህዝቢ ብሓፈሻ፡ እቶም ሳላኻን ምሳኻን ዝብሉ ኣምለኽቱ ከኣ ብፍላይ ካብ ተመክሮኦም ክመሃሩ ኣለዎም። ጠላምን መደናገርን ጉጅለ ምዃኑ ክግንዘቡን መፍትሒ ጸገሞም ባዕሎም ክደልዩን ይግባእ። ምኽንያቱ ህዝቢ ንዘይእመን ኣሚኑ ክሳብ ጠቕሊሉ ዝጸንት ነበረ ዝኸውን ክጽበ ቅኑዕ ስለዘይኮነ።

ሰናይ ይትባረኽ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 25-10-2017