^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 55 guests and no members online

ሓቢርና ንውደቕ፡ ሚንዮት ድኹማት ሕልና’ዩ።

ኣብ መንጎ ደቂ-ሰባት ውድድር ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽልን’ዩ። እቲ ውድድር መግለጺኡ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር መተዓቢትን ደቂ ከባብን ኮይንካ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ንግዲ፣ ኣብ ወፍሪ፣ ኣብ ሞያ፣….ወዘተ ውድድ ኣሎ። ኣብ ሰላማዊ፡ ደሞክራስያውን ሕጋውን ባይታ ዘለዎ ንህዝቢ ኣዕጊብካ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምምጻእ ዝግበር ውድድር ኣሎ። ካብኡ ውጽእ ምስ በልካ’ውን ብደረጃ ሃገራት፣ ዞባታት ኮነ ኣህጉራት ዝግበር ምትእስሳራትን ውድድራትን ኣሎ። እቲ ውድድር ሰላማዊ፡ ሕጋዊ፡ ብፍልጠትካን ብረሃጽካን ሕቶ ኣንጀራ ንምላስ ምስ ዝኸውን ከተተባብዖ ደኣምበር ክትነቕፎ ቅኑዕ ኣይከውንን። ኣወንታዊ ውድድር ንልግሲ ተፈጥሮ ናብ ረብሓኻ ንምቕያር ኣብ ዝግበር ሃለኽለኽ መሃዝነትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ስለዝፈጥር ቅቡል’ዩ።

ብስንፍናኻ ሃገራዊ ሰላምካ ከተውሕስ፡ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ትካላትን ከተጣይስ፡ ሓድነትካ ከተደልድል፡ ሃገርካ ብግቡእ ከተመሓድር፡ ድሕረትን ድኽነትን ብትምህርትን ስራሓን ከተባርር ብዘይምኽኣልካ፡ ካልኦት ካብ ናትካ ዝሓሸ ምሕደራን ማሕበራዊ ህይወትን ከስተማቕሩ ንዝጀመሩ ውድቀት ምምናይ ግን ናይ ክፉእ ክፉእ ሕማም ምልክት’ዩ። ስለምንታይ ወዲቐ ወይ ወዲቕና ኢልካ ኣብ ክንዲ ምሕሳብን ምግምጋምን እከለ ስለምንታይ ካብ ናተይ ዝሓሸ ሰላም፡ ደሞክራስያዊ ባይታን ቁጠባዊ ዕቤትን ረኺቡ? ክበልጸኒ የብሉን። ምዕባለኡ ንድሕሪት ክምለስ ኣለዎ። ማዕረ ክንከውን ኣለና ኢልካ ክትሓልም፡ ጸሎት ክትገብር፡ ክንዲ ዝዓቕምካ ብተግባር ክትዕንፍ ምፍታን ብርግጽ እወ መድሓኒት ዘይርከቦ ክፉእ ሕማም ሕስድና’ዩ። ምኽንያቱ ኣይኮነን ደርባዊ ባህሪኻ ብዝዓደለካ ባዕልካ ወዲቕካ ሓሲርካን ተዋሪድካን፡ ኣብ ውድቀትካ ካልእ ኢድ እንተዝነብር’ውን፡ ከመይ ካብ ውድቀተይ ክትስእ ይኽእል ደኣዩ ክሕሰብ፡ መደባት ኣውጺእካ ብስራሕ ክልወጥ ዝግባእ ‘ምበር፡ “ኣነ እንተሞይተላ ዳንዴር ኣይትብቆላ በለት ኣድጊ” ከም ዝበሃል፡ ሓቢርና ንውድቀ፣ ሓቢርና ንድከ፣ ሓቢርና ንጥፋእ ዝዓይነቱ ሕልምን ጎስጓስን ብተግባር ዘፍርዮ ነገር’ኳ እንተዘይሃለወ ከም ርእይቶ ግን ንሰማዒኡ ዘገርም ምልክት ሕልናዊ ውድቀት’ዩ።

ናይ ኤርትራ ስእነት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ድኽነትን ተነጽሎን በዓል ቤትን ተሓታትን ኢሳያስን ጉጅለኡን’ዮም። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብሓደ መዳይ ብነጻነት፡ ነጻነት ንምምጻእ ዝተኽፍለ ዋጋ፡ ዝተሓፍሰ ወተሃደራዊ ዓወት፡ ከም ፍረ ውጽኢት ናይ’ዚ ህዝቢ ናይ ሰላም ኣየር የስተንፍ ከም ዘሎ በሊዑን ሰትዩን ኣስተርዩ ይነብር ከም ዘሎ፡ ንዕኡ ኮይኑ ንካልኦት ኣብነት ዝኸውን ሰላምን ደሞክራስን ከም ዘሎ፡ በዚ ዝቐንኡ ጸላእትን ተጻባእትን ዕንቅፋት ይፈጥሩ ከም ዘለው፡ ብዘይዕረፍቲ ክምደር፡ ክስበኽ፡ ከበሮ ክድሰቕ ይስማዕ ኣሎ። በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ ኣብ ግዜ ግዳማውያን መግዛእታዊ ስርዓታት ዝነበረ ተነጻጻሪ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ፣ ፍትሒ፣ ሕድሕድ ምትእምማን ጨሪሱ ዝሃጎጎሉ፡ ሰብ ከም ሰብ ዘይረኣየሉ፡ ብናቱ መደብ ናብ ስራሕ ዘይወፍረሉ፡ ናይ ፍርያቱ ወናን ተጠቃምን ዘይኮነሉ፡ ነዚ ሚሊዮናት ህዝቢ ሓደ ሰብ ከም ናይ ብሕቲ ንብረቱ ዝተቖጻጸረሉ፡ መንኮርኮር ምዕባለ ንድሕሪት ተዓጺፉ ኣሰካፊ ኩነታት ሰፊኑ ብዘይ ምቁራጽ ናይ እህህታ ቃንዛ ይስማዕ ኣሎ።

ናይ’ቲ ውድቀት ኩሉ ጠንቅን ተሓታትን ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ መስካሪ ኣየድልዮን። ኮይኑ ግን፡ ንሱ ከም ጉጅላዊ ትምክሕታዊ መንግስቲ፡ ከም’ዚ ክንገብር ኢና ክንፈጥር ኢና ብባዶ መብጸዓ ክሃልል ጸኒሑ።ብዙሓት ግሩሃት’ውን ናብ’ቲ ባዶ መብጸዓ ገጾም ከምባህቑ ጸኒሖም። እቲ ንምድንጋር ጥራሕ ተባሂሉ ዝተኣትወ ባዶ መብጸዓ ግን ኣይተተግበረን፡፡ ንነዊሕ ግዜ መሕብኢ ኮይኑ ክቕጽል ድማ ኣይከኣለን። ካብ ናይ ህግደፍ ባዶ መብጸዓ እንጀራ በሊዖም ክዕንገሉ ዘምባህቑ ዝነበሩ ግሩሃት ትጽቢቶም ሃፊፉ። ኣይኮነን ሓድሽ ምዕባለ ክረክቡን ሓድሽ ህይወት ክጅምሩን ዝነበሮም ስኢኖም። ኩሉ ነገር የለን የለን የለን ኮይኑ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ተስፋን ሃፋን ኮይኑ። ተስፋኡ ከኣ ሃፊፉ።

ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ክንዲ ነብሱ ዝግምግም ጠንቂ ውድቀተይ በዓል እከለ’ዮም ብፍላይ ከኣ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ’ያ ክብል ጀሚሩ። ህዝቢ ዝስተ ማይን ዝብላዕ እኽልን ስእኑ፡ ብክቡር ዋጋ ንምግዛእ ኣብ መስርዕ እናወዓለን እናሓደረን፡ ሕብስ’ቲ (ባኒ) ግቡኡ ንዝገበረ ተባሂሉ ብቑጽርን ብፍቓድ ሓላፍነትን ብወረቐት ኣብ ዝወሃበላ ሃገር፡ እንታይ’ሞ ክንገብር ጸላእትን ተጻባእትን ቀኒኦምልና ሓሲዶምና እናበለ፡ ጠንቂ ውድቀቱ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምዕባለ ኢትዮጵያን ገይሩ ክሰብኽ ጀሚሩ። ሰብኣዊ ክብሮም ዝቐንጠጠ ጠንቂ ኩሉ ሽግሮም ዝኾነ ጉጅለ እናረረው፡ ዝሓሰብእዎን ዝኣምንሉ ዘይኮነ ዝተባህልዎ ጥራሕ ዝደግሙን ዝትግብሩን፡ ኣምለኽቲ፡ ደገፍትን ወድዓውያን ተሓባበርትን ድማ ኣብ ክንዲ መን ብዘየገድስ ዝኾነ ህዝቢ፡ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ቁጠባዊ ምዕባለ ብምርካቡ ምሕጓስን ቅዱስ ክንኢ ምሕዳርን፡ ብዝተፈላለየ መልከዓት ውድቀት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ክምነዩ፡ ክምህለሉ ይስምዑ። ናይ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዜና ክሰምዑ ኣይደልዩን። ናይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ሕሰምን ውድቀት ክሰምዑ ይሕጎሱ። ይስሕቁ። ከም መግለጺ ሓጎሶም ከኣ ሰሚዕካ’ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ እናበሉ የራብሑ። እዚ ብርግጽ ነቲ ደላዪ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን። ናይ ጉጅለ ህግደፍ ንሱ ኣእምሮኦም ዝሰለቦም፡ ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ዘእተዎም ሕጂ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ኮይኖም ኣብ መሬት ዘንገርግሩ ናይ ዘለው ኣመልኽትን ወድዓውያን ተሓባበርትን ክፉእ ሕልናዊ ሕማም’ዩ።

ጥዑይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ብምዕባለ ናይ ካልኦት ቅዱስ ክንኢ የሕድር። ካብ’ቲ ምዕባለኦም ተመክሮ ወሲዱ ክጥቀመሉ፡ ካብ ድኽነት ክወጽኣሉ፡ ካብ ውድቀቱ ክትስኣሉ’ዩ ዝጽዕር። ህግደፍን ህግደፋውያንን ግን ባዕሎም ምውዳቖም ከየሕፈሮም፡ ካብ’ቲ ዝወደቕሉ ከይተስኡ ንጥንቅልዒት ደቂሶም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣስናኖም ይሕርቅሙ፡ እከለ ዝተባህለ መራሒ ስንብታ ሓቲቱ። ኣብ እከለ ናዕቢ ተገይሩ። ህዝቢ ናብራ ከቢሩና ኢሉ ንመንግስቲ ሓቲቱ፡። ኣብ መንጎ እከለን እከለን ዞባታት ጽቡቕ መንፈስ የለን እናበሉ፡ ነቲ ህዝብን መንግስትን ብወግዒ ዝዛረብሉ ንምእላዩን ንምውጋዱን ዝሰርሕሉ፡ ከም ብምስጢር ዝረኸበዎ፡ ሃገር ትፈርስ ከም ዘላ ኣምሲሎም ይቀባበልሉ። ከምኡ ዝገብሩ ግን ሓቂ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን። ብሕማም ሕስድና ስለዝተጠቕዑ’ዮም። ኩሉ ናይ ምድንጋር ጉዶም ተቓሊዑ ተስፋ ስለዝቖረጹ’ዮም። ምኽንያቱ ልቦና ዝጎድሎን ተስፋ ዝቖረጽን ጥራሕ’ዩ፡ ነብሰ ቅትለት ዝፍጽምን ሓቢርና ንውደቕ ዝምህለልን። ሓቢርና ንውደቐ ሚኒዮት ድኹማት ሕልና’ዩ።

ካብ ስዒድ መሓመድ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 01-11-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox