^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 185 guests and no members online

እዚ መላኺ ጉጅለ፡ ነቲ ዕጡቕ ክፍልታት ከም መልሕቑ ተጠቒሙ’ዩ ኣለኹ ዝብል ዘሎ።

ግደ ዕጡቕ ሓይሊ ወይ ሰራዊት ኣብ ሓንቲ ሃገር ብከመይ ክቐውም ከም ዘለዎ፡ እንታይ ክመስል ከም ዝግባእ፡ ደረጃ ፖለቲካዊ ንቕሓቱን ህዝባውነቱን ንባህሪያት ናይ’ቲ ዘቑሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ’ዩ ዝመስል። ተልእኾኡ’ውን ንውሳኔታት ናይ’ቲ ስርዓት ምሕላውን ምትግባርን’ዩ። ብርግጽ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ዝማዕበለ፡ ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋም ዘፍቅዶ መሰሉን ግቡኡን ብዝተነጸረ ተቐሚጥሉ ዝተጣየሰ ወተሃደራዊ ትካል፡ ካብ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ዝደኸመ፡ ብሃገራዊ ቅዋም መሰረት ዘይተጣየሰ ሰራዊት ምልኪ ይፍለዩ። ብዘይቅዋም ተልእኾኡ ብዘይተነጸረ ተገፊፉ ዓጢቑ፡ ገፊፉ ዘዕጥቕ ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ ሩሕ ካብዘይብሉ እኩብ ሰራዊት፡ ብሓቂ ብተግባር ደሞክራስያውያን ይኹኑ ኣይኹኑ፡ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተረከቡ መንግስታት ዘቑምዎ ሰራዊት ብተነጻጻሪ ናብ ህዝቢ ከም ዝቐርብን ከም ዝምረጽን ዘካትዕ ኣይኮነን፡፡

እቲ ሃገራዊ ሰራዊት፡ ሃገር ናይ ምክልኻልን ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባርን ግዴታ ኣለዎ። ናብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክውግን የብሉን። ፖለቲካዊ ውድባት ክንዲ ዝኾነ ፍልልይ ይሃልዎም ነቲ ቅዋም ማእከል ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ግን ሓፈሻዊ መትከላት ደኣምበር ኣብ ግብሪ መጺእካስ ከምኡ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሰራዊት ብስም ምኽባር ጸጥታን ሰላምን ንህዝቢ ዝጉድእ ዘየርብሕ፡ ንቅዋም ዝጻባእ ዘይከላኸል ናብ’ቲ ዘቖሞ ሓይሊ ዘንቢሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ስጉምቲ ክወስድ ምርኣይ ሓድሽ ኣይኮነን። እቲ ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋም፡ ንጹር መዕቀኒታት ወጺእሉ፡ ኣብ ሰናይ ድሌቱ ነቲ መዕቀኒታት ኣማሊኡ ዝሓልፍ ሰራዊት ምልኪ እንታይ ከም ዝመስልን ዝገብርን ከኣ ንምርዳኡ ኣየጸግምን።

ርሑቕ ምኻድ ኣየድልን። ታሪኽ ክትውከስ መጻሕፍቲ ምግልባጥ’ውን ግድን ኣይኮነን። ንባህርን ተግባርን ጉጅለ ህግደፍን ኣቋውማ ናይ’ቲ ከም መከላኸሊ ዕርዲ ሃገር ዘይኮነ፡ ዕርዲ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ሃገራዊ ድሕነት፣ ፖሊስ እናበለ ዘላግጸሉ ዘሎ ክፍልታት ምርኣይን ምግምጋምን ሓጋዚ’ዩ። ህግደፍ ጸረ-ህዝቢ’ዩ ጸላኢ ደሞክራሲ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ቅዋምን ቅዋማዊ ምሕደራን የለን። ወተሃደራዊ ክፍሊ ከም ኩሉ ዓውድታት ድሌትን መስፈርን ዝሓትት ሞያ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ህዝቢ ዝምረሓሉ ሃገራዊ ቅዋም ስለዘየለ፡ ብቅዋም መሰረት ዝቖመ ወተሃደራዊ ትካል የለን። ፍቓዱ ተሓቲቱ፡ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ፡ ዝተቐመጠ መምዘኒታት ሓሊፉ ወይ ኣማሊኡ ዝኣተዎ ዜጋ ዝዓሰሎ ሰራዊት ኣይኮነን። ተገዲዱ ተገፊፉ ዝኣቱ ደኣምበር፡ ስርዓተ ደሞዙ፣ ኩነታት ጥዕናኡ፣ ጉዳይ ስድራ ቤቱ፣ ምድያብን ምውራድን መዝነት፣ ሕቶ ጥሮታ፣ ኮታ ከም ሰብን ከም ኣባል ሰራዊት ክረኽቦ ዝግባእ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት ዝተማልኣሉ ኣይኮነን።

ኮይኑ ግን ብውዲ ድዩ ብግዲ ከም ትካል፡ መሪሕነታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝተኣማመነሉ፡ ከም መልሕቕ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ መሰሉ ከየኽበረ፡ መሰል ህዝቢ ንምኽባር ይሰርሕ ከም ዘሎ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ህዝባዊ ሰራዊት እናተባህለ ጽዑቕ ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓስ ዝግበረሉ እኩብ በዓል ብረት’ዩ። እዚ እኩብ በዓል ብረት ብዘይካ ዝተወሰኑ ሰብ ፍሉይ ረብሓ፡ እቲ ዝበዝሕ ኣብ ህላወ እቲ ጉጅላዊ ስርዓት ከምዘይተረብሐን ንቕድሚት’ውን ከምዘይርባሕን ይፈልጥ’ዩ። ቅድሚ 1991 ድሕሪ 1991 ኣብ መሳርዕ እዚዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ዝኸርተቱ ሓርበኛታት፡ ኣይኮነን ዋጋ ድኻሞም ዝኾነ ግቡእ ረብሓ ክረኽቡ ነዛ ዕረፍቲ’ውን ኣይረኸቡን። ንሳቶም ብጉልባብ ሓይልታት ምክልኻል ድዩ ሃገራዊ ድሕነት፡ ንድሕነት ስልጣን ኢሳያስን ጉጅለኡ ከርተት ይብሉ። ደቆም ድማ ዝብላዕ ዝኽደንን ሓርቢትዎም ብኣነን ንዕድለይን እግሮም ናብ ዝመርሖም ይኸዱ። ገለ ናብ ተነጻጸሪ ደሓን ይበጽሑ። ገለ ከኣ መተካእታ ዘይብላ ህይወቶም ይስእኑ ኣለው። ደቆምን ወለዶምን ኣልቦ ኣላይን ጠባርን ኣብ ስቓይ እናነበሩ፡ ንሳቶም ደሞዝ ዘይኽፈልሉ እንስሳ ጀነራል ክጓስዩ፡ ሕርሻዊ ማእቶት ከካይዱ፡ ኣበይቲ ክሃንጹ ኮታ ዝተባህልዎ ከም ጊላ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ዕላማ ኣልቦ እኩባት ሰብ ብረት’ዮም።

ስለዚ እዞም ተገዲዶም ዕድሚኦም ዝበልዑ ዘለው ወገናት፡ ቅድሚ ካልእ ነቲ ህግደፍ ብዓጽመ ስጋኦም ደው ኢሊሉ ዘሎ ፖለቲካዊ መልሕቕ ክሰብርዎ ኣለዎም። ንስኻ ኣይናትና ንሕና ኣይናትካ ኢሎም ከጥሕልዎ ኣለዎም። እቲ ወሳኒ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ቀረባ ቤተ ሰብን ተቛደስቲ ናይ’ቲ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ዝሕለብ ዘሎ ሃብቲ ዝኾኑ መጋበርያታትን ብደመ ረሃጾም ፊዕ ክብሉ እንከለው፡ ስድራ ቤቶም ዝቕመስ ዝለሓስ እንጀራ ክሕርብቶም፡ ንሳቶም ድማ ድሕሪ ዓመት ክልተ ዓመት ንናይ ቀረባ ሓለፍቶም ተመሳሲሎም ንዝረኽብዋ ናይ ሓጺር መዓልቲ ዕረፍቲ፡ ናብ ጥሙያትን ዕሩቓትን ስድራ ቤተሰበይ ጥራሕ ኢደይ ከመይ ኢለ ክኣቱ ኢሎም ዝሽገርሉ ዘለው ሃለዋት፡ መድሓኒቱ እምቢ ኣይንግዛእን መሰልና ይከበር፡ ሕሱም ገዛኢና ደኣምበር መንግስትና ኣይኮንካን ኢልካ ኣንጻሩ ደው ምባል’ዩ።

ካብ ግኡዝ መሬት ሰብ’ዩ ዝኸብር። “ባዕላ መውጽኢት ደርፊ ባዕላ መጥፍኢት ደርፊ” ከም ዝበሃል እዚ ባዕሉ ጽልእን ኲናት ወሊዑ፡ ሓያልታት ምክልኻል ኤርትራ ነጻነት ኣብ ምውሓስን ልኡላውነት ኣብ ምኽባርን ተጸሚዱ ኣሎ እናበለ ከላግጽ ፈጺሙ ክፍቀደሉ የብሉን። ካብ’ቲ መሪሕነታዊ ጉጅለ እቲ ውጹዕ ሰራዊት ይሕይል። ብዝሒ ኣለዎ። ተተኳሲ ኣለዎ። ይኹን ግን ከም’ቲ “ገረብ ብሓኽላ” ዝበሃል ምስላ፡ መሪሕነታዊ ጉጅለ ፍሉይ ክእለቱ ነቲ ውጹዕ ሰራዊት በቲ ከምኡ ውጹዕ ሰራዊት ገይሩ፡ ምትእምማን ኣጥፊኡ ይገዝኦ ይረግጾ ምህላው’ዩ። ነዚ ድማ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ውሽጣዊ ምቖትን ፈጢሩ ብዝረቐቐ ስልቲ ክገጥሞ ኣለዎን ይግበኦን።

ብከም’ዚ ዘለዎ ክቕጽል እንተደኣ ወሲኑ ግን፡ ሕራይ ኢሉ ብባርነት ከገልግል ፍቃደኛ ኮይኑ ኣሎ ማለት’ዩ። መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ቀጺሉ፡ ንህዝቡ ይሃሲ ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ። ሃገራዊ ሰራዊት ዝብል ስም ተጠሚቕካ፡ ሰብኣዊ ክብረት ዘይትረኽበሉ ነገራዊ ረብሓታት ትንፈገሉ ስርዓት ናተይ ስርዓተይ ክትብሎ ፖለቲካዊ ጸቕቲ ዘይኮነ ኣምልኾ’ዩ ዘመልክት። ብባህርን ብግብርን ንህግደፍ ዝመስሉ ሕሉፋት ስርዓታት፡ ንግደን መስዋእትን’ቲ ሰራዊት ኣብ ናይ ውልቃዊ ዝናን ረብሓን ክግልገልሉ ጸኒሖም’ዮም። ንኹሉ መፍትሒኡን መንገዲ ክብረት ዘረጋግጽን ግን፡ መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ደው ኢልሉ ዘሎ መልሕቕ ምስባር’ዩ። ካልእ ፈታሕ የለን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 08-12-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox