ንመሰልካን ክብረትካን ደው ዘይምባል፡-

ኣብ ደቂ ሰባት ብድኽመት ብስንፍና ዝገለጽ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ብሕጽረት ኣፍልጦ፡ ጉልበት ድዩ ገንዘብ ክትገብሮ ዘይትኽእል፡ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ዘይኮነስ፡ ክትብል እናኻኣልካ ዘይምባል፡ ክትገብር እናኸኣልካ ዘይምግባር ቀንዲ መግለጺ ድኽመትን ስንፍናን’ዩ። ብፍላይ ኣብ ሓባራዊ ሃገራዊ ጉዳያት ዝሰረቱ፡ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ማሕበራዊ መዳያት ብቐጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ተሳትፎኻ ብኣድማዕነት ዘይምርግጋጽ፡ ካልኦት ክውድኡልካ ክውስኑልካ ምጽባይ ልክዑ ዝሓለፎ ነብሰ ትሕተት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ፖለቲካዊ ነብሰ ቅትለት’ዩ።

ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝጠንቁ፡ ህዝቢ ተወጺዑ፣ ተረጊጹ፣ ተዓፊኑ፣ ካብ’ዚ ወጽዓን ዓፈናን ክገላገል ኣለዎ፡ መሰረታዊ ሓርነታዊ መሰሉ ክጎናጽፍ ኣለዎ፡ እዚ ጉዳይ’ዚ ኣብ ምዕዋት ናተይ ብጽሒት ክገብር’የ ምባል ንኡድ ሓሳብ’ዩ። ኩሉ ውልቀ ማሕበራዊ ውጥናትካን ባህግኻን ወንዚፍካ፡ ብስሩዕ ኣብ ዓውደ ፖለቲካ ኣቲኻ፡ ይቃለስ ኣለኹ እናበልካ፡ ዝተሰለፍካሉ ውድብ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ይኽተል ኣሎ፤ ውሽጣዊ ደሞክራስያዊ፡ ሕጋዊ፡ ሓባራዊ ህይወቱ እንታይ ይመስል? ብልክዕ ዘይምፍላጥ ከኣ ርኡይ ባዕላዊ ሕመቕ’ዩ፡፡ ብጽቡቕ ኣለና መን ከማና ነብስኻ ኣዕጊብካ፡ ናብ’ቲ ብጸላእነት ኣቐሚጥካ ንምውጋዱ ትቃለሰሉ ዘለኻ ሓይሊ ጥራሕ እናጠመትካ፡ ዝተበሃልካዮ ትሰምዕን ዝተኣዘዝካዮ ጥራሕ ድማ ኣብ ምትግባርን ተጸሚድካ ትነብር እንተኾንይካ፡ ኣንጻር ዓማጽን ዓመጽትን ዘይኮንካ ኣንጻር መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብረትካ ትሰርሕ ፖለቲካዊ ሩሕ ዘይብልካ ሰብ ኢኻ።

ምኽንያቱ ኣብ’ቲ ዝተሰለፍካሉ ውድብ ዘለው ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ስልጣን ዝደየቡ ሰባት ብኩለንተንኦም ካባይ ይበልጹ፡ ሓድሽ ሓሳብ ከመንጭው ነገራት ክቕልሱ ከመሓድሩ ዝኽእሉ ብቕዓት ዘለዎም ንሳቶም’ዮም፡ ኣነ ሓድሽ ሓሳብ ከምጽእ ኮነ ንካልኦት ከረድእን ከመሓድርን ኣይክእልን ኢልካ ነብስኻ እንተውዲቕካ፡ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ኣብ ሰባት ከተምልኽ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት’ዩ። ዓቕሚ ወይ ፖለቲካዊ ብቕዓት ተደጋጋፊ ደኣምበር፡ ኣብ ውሱናት ወሰንቲ ዝተሓዝአ ባህሪያዊ ሃብቲ ከምዘይኮነ ተረዲእካ፡ ካብ ቤተይ እንታይ ክገብር ወጺአ? ሕጂ’ኸ እንታይ ይገብር ኣለኹ? ኢልካ ምስ ነብስኻ ተዛቲኻ፡ ንልሙስ ባህሪኻ ወጊድ ኢልካ ጎይታ ነብስኻ ክሳብ ዘይኮንካ፡ ኣብ ትሕቲ ዘይወግዓዊ ባርነት ከም ዘለኻ ኣይትዘንግዕ። ሰባት ብደመ ረሃጽካ ኣብ መንኮብካ ተወጢሖም ከም ፈረስ ክጋልቡልኻ፡ ዝተወሰነ ርሕቀት ምስ ከዱን ኣብ ካልእ ዝሓሸ ርኻብ ምስ ደየቡን ድማ ከም ማስቲካ ኣንጉዕካ ማጽዮም ከም ዝድርብዩኻን ተረዳእ። ስለዚ ህዝቢ ካብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ሓራ ከተውጽእ ብቐዳምነት ውሽጣዊ ሓርነትካ ኣውጅ። ምኽንያቱ’ሲ ከም’ቲ ዘይብሉ ዘየለቅሕ፡ ገዛእ ርእሱ ሓራ ዘይወጽአ ሰብ ንካልኦት ሓራ ከውጽእ ስለዘይክእል።

ናይ ዓመጽን ግበታን ኣረኣእያ፣ ዘይሕጋውን ኣነነታውን ኣካይዳ፣ ናይ ኣምሱልነትን መብጸዓን ቃላት፣ ጥልመትን ጨካን ክሕደትን፣ ዘይግሉጽነት፡ ውዲትን ጥቐመኒ ክጠቕመካን ግዕዘይ ኣተሓሳስባ ኣብ’ቲ ፊት ንፊት ትዋገኦ ዘለኻ ደምበኡ ዝፈላየ ጸላኢ ጥራሕ ዝሰረቱ ገይርካ ካብ ምውሳድ፡ ገዛናኸ? ማይ ቤትናኸ? ምንቅስቓስናኸ? ውድብና ኸ? ኢልካ ሕሰብ። እቲ ፊት ንፊትካ ዘሎ ግዕዘይ ፖለቲካዊ ባህሪ ኣብ መስርዕካ ከይህሉ ውሽጥኻ ፈትሽ። ናይ ቃልሲ ብጾትካ ፍቶ ኣኽብር። ግን ልዕሊ ዝተሰለፍካሉ ዕላማን ኣስራርሓን ኣይትስራዕ። ማሕበርካ፡ ሰልፍኻ፡ ውድብካ ክዓቢ ክዕወት ብናትካን ናይ ብጾትካን ውሑድ ስራሕ ‘ምበር፡ ብናይ ውሱናት ወሰንቲ ኣብ ዝበጽሖ ከምዘይብሉ ተረዲእካ ካብ ነብሰ ትሕተት ተገላገል። ንጹር ኣሰራርሓ ተኸቲልካ መሰለይ በል። ይምልከተኒ’ዩ፡ በዓል ጉዳይ’የ ዝብል ፖለቲካዊ ንቕሓትን ትብዓትን ወንን። ስለምንታይ ንመሰልካ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልካ ደው ዘይምባል፡ ካልኦት ይሕሰብሉ ይወስንዎ ምባል ንድኻምካ ብክስራ ከንቱ ስለዝገብሮ።

ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ተዋጋኢ ሰራዊት ኮነ ሓፋሽ ውድባት ብሓቂ ሓርበኛታት’ዮም። እቶም ተዋጋእቲ ሰራዊት ወይ ሓይልታት፡ ኣብ ቅድመ ግንባራት ተሰሊፎም ንስለ ነጻነት ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓውን ዓረርን ፊት ንፊት ዝጋጨቡ ዝነበሩ ጀጋኑ’ዮም። እቶም ሓፋሽ ውድባት’ውን ገለ ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ተጸፍዮም ህይወቶም እናገበሩ መስተንክር ዝሰርሑ’ዮም። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተሰዲዶም ዝነብሩ ዝነበሩ ድማ፡ ብሓደ መዳይ ፍትሓዊ ቃልሲ ኤርትራ ብካልኦት ክፍለጥን ተደናጋጽቲ ክረክብን ዲፕሎማስያዊ ወፍርታት የካይዱ፡፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቖጺሮም ካብ ዝረኸብዎ እቶት ቁጠባዊ ብኮታታት ናይ’ቲ ቃልሲ ኣብ ምምላእ ልሉይ ተራ ዝተጻወቱ ውፉያት’ዮም። እቲ ጀግንነት ናይ ተዋጋኢ ሓይልታት ኮነ ተወፋይነት ናይ ሓፋሽ ውድባት ድማ፡ ኣብ ትሕቲ መን ኮይኖም ገይረሞ ብዘየገድስ ኤርትራዊ ጀግንነትን ተወፋይነትን’ዩ። ስለዚ ከኣ ሃገራዊ ሓበን’ዩ። ኣብ ታሪኽ ከኣ ናቱ ኣወንታዊ ስፍራ ሒዙ ክነብር’ዩ።

እንተኾነ ግን፡ ጀግንነትን ተወፋይነት መሰረታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምሉእ ዘይገብሮ ጉድለት ነይርዎ። ኣብ ፖለቲካዊ ኣንፈት ናይ’ቲ ውድብ ኣድህቦ ይገብሩ ኣይነበሩን። ቀዳማይ ጸላኢ ምስ ኣልገሰ ኣንፈትና ናበይ? ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ብኸመይ? ውሽጣዊ ውድባዊ ኣካይዳኦም፡ ትካላዊ ሕጋዊ ኣሰራርሓኦም፡ ፖለቲካዊ ባህርን ውህደትን መሪሕነቶም ይፈልጡ ኣይነበሩን። ኣብ’ቲ ብነጻን ደሞክራስያዊ ኣገባብ ዘይመረጽዎ ብውዲት ኣብ ዝለዓለ ጽፍሕቲ ስልጣን ዝደየበ ደሞክራስያዊ ባህሪ ዘይብሉ ኣብ ቅንጸላን ግበታን ዝኣምን ናይ ውሱናት ወሰንቲ መሪሕነታዊ ጉጅለ እምነት ነይርዎም። በረኣእያ ዘይገርሕዎ፡ ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ዘይቆጻጸርዎ፡ ካብኦም ኣዝዩ ኣብ ዝረሓቐ ብራኸ ኣብ ዝደየበ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካል ካብ ንጹህ ፖለቲካዊ ግርህና ዝነቕል ሕሉፍ እምነት ነይርዎም። እምነቶም ፖለቲካዊ ንቕሓትን ሕጋዊ መቆጻጸርን ስለዘይነበሮ ድማ ብግብሪ ተኻሒዶም።

እቲ ኩሉ ህይወት ዝተገበረሉ ጀግንነትን ተወፋይነትን ከኣ፡ ብግልባጥ ናይ’ቲ ንጹህ ኣወንታዊ ሕልሞም ኮይኑ፡ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ እነሆ ኣብ ከም’ዚ ወዲቑ ይርከብ። ስለዚ መን ኣበየናይ ውድብ ኣሎ ብዘየገድስ፡ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ይቃለስ ኣለኹ ክሳብ ዝበለ፡ ሰብኣዊ ክብሩ ንዘዋርድ ተጸባይነት ወጊድ ኢሉ፡ ውሽጣዊ ውድባዊ ኣሰርራሓኡ ብግቡእ ፈሊጡ ብኣጋ ዘይምእራም ክሳብ ክንድዚ ከቢድ ዕዳ ዘኽፍል ምዃኑ ምርዳእን ምእራምን የድሊ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 18-12-2017