^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 58 guests and no members online

ፖለቲካዊ ኣንፈት ዝጠፍኦ፡ ኣብ ቃሬዛ ኮይኑ ውድቀት ካልኦት ይምነ፡

ዝኾነ ሰብ ቅድም ቀዳድም ብዛዕባ ጥዕናኡ’ዩ ክሓስብን ክግደስን ዘለዎ። እዚ ናይ ሕርያ ጉዳይ ዘይኮነ ተፈጥሮኣዊ ግዴታ’ዩ። ምኽንያቱ ንነገራት ብልክዕ ዘንብብ ሰብ ብዛዕባ ጥዕናኡ ከይተገደሰን ካብ ሕማሙ ድማ ከይተፈወሰን፡ ኣብ ምሕጋዝ ካልኦት ኣወንታዊ ተራ ከበርክት ኣይክእልን። ብኣንጻሩ፡ ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓር ብህይወት ናይ ምቕጻል ዕድል የብለይን። ስለዚ እከለ ብድሕረይ ተሪፉ ብሰላም ካብ ዝነብር ተለኻኺምና ብሓደ ክንጠፍእ ኣለና ዝብል ርኹስ ሕልምን ተስፋ ዝቖረጸ ሕልና ዘለዎ ሰብ እንተዘይኮይኑ ድማ፡ ሓምድ ድበ ጥራሕ ዝተረፎ ብደው እንከሎ ዝሞተ ሰብ ማለት’ዩ። ኣብ ገዛኡ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ኣብ ክንዲ ምጥፋእ፡ ኣብ ጎሬቤት ናብ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ትኹረት ዝገብር፡ ንብረትን ህይወትን ጎረቤቱ በቲ ዘጋጠመ ሃልሃልታ ሓዊ ተሃሚኹ ነበረ ክኸውን ዝምነን ዝምህለልን ምስ ዝኸውን ከኣ ምሕረት የውርደልካ ክበሃል ዘለዎ ፍጹም ዝተዛበዐ ኣእምሮ ምዃኑ ንምርዳእ ኣየጸግምን።

ካብ ጥዕና ወዲ-ሰብ ቀጺሉ ክመጽእ ዘለዎ ሃገራዊ ሰላም ስለዝኾነ፡ እዚ ጉዳይ ብመንጽር መንግስታት ሃገራትን ፖለቲካን ክንርኢ ምስ እንፍትን ዝኾነ ብሓቂ ሓላፍነት ዝስመዖ መንግስቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ቅድም ቀዳድም ካብ ውሽጣዊ ሕማሙ ክፍወስ’ዩ ክጽዕር ዘለዎ። “ኣብ ዓይኒኻ ዘሎ በሰር ከየውጻእካ ኣብ ዓይኒ ካልኦት ዘሎ በሰር ንምውጻእ ኣይከኣልን” ከም ዝበሃል፡ ሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ርእሱ ምስ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባ ክቃለስ ኣለዎ። ምስ ገዛእ ነብሱን ህዝቡን ተዓሪቑ ንሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ልምዓት ዕንቅፋት ንዝኾነ ባዕሉ ዘተኣታተዎ ረሳሕ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ከጽሪ ኣለዎ። ናይ ህዝብታት ስሩት ኣወንታዊ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ሃይማኖት፣ ሓርበኝንነት እናደምሰሰ፡ ስቓይ ካልኦት ካብ ዘመንዮን ዘሕጉሶን ዘሎ ፖለቲካዊ ስድነት ክድሕን ክጽዕር ይግባእ። ኣብ ገዛእ ህዝቡ ኣጒድዎ ንዘሎ ሃልሃልታ ሓዊ ከጥፍእ ክረባረብ ኣለዎን ይግባእን።

ኣብ ኤርትራ ብኢ-ሰብኣዊ ምሕደራት ህግደፍ ዝተቖጥዑ መንእሰያት ተወዳዲቦም መካይን ስለዘየቃጸሉ፣ ፋብሪካታት ስለዘየዕነው፣ ቦታ፡ ዘርእን ሃይማኖትን እናፈለዩ ሰባት ስለዘይቀተሉ፣ ንእንኮ ሰባዊ መንግስቲ ስለዘየጨነቑ፡ ኤርትራ ሰላም’ያ ናይ ሰላም ኣብነት’ያ ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላም ረኺቡ፡ ካብ ነብሱን ሃገሩን ቀዲሙ ብካልኦት ድቃስ ስኢኑ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ህዝብታት ኤርትራ ንቡር ጠፊኡ ኣብዘይንቡር ፖለቲካዊ ኩነታት’ዮም ዝነብሩ ዘለው። ዝምርሕሉ ገዛኢ ሃገራዊ ሕጊ የብሎምን። ዝመርሖም ብሕርያኦም ስልጣን ዝሃብዎ መንግስቲ የብሎምን። ሃገር ከደን ሰላም የለን። ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ የለን። ብዝተነጸረ ፖሊሲ ዝምራሕ፡ ህዝቢ ዘሳትፍን ንህዝቢ ድማ ዝጠቅምን ስርዓተ ቁጠባ የለን። ናይ ምንቅስቓስ ነጻነት የለን። ናይ ምስራሕ ነጻነት የለን። ከም ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ነብስኻን ዋኒንካ መደብ ኣውጺእካ ብመደብካ መሰረት ብሰላም ምዋፍርን ንምእታውን የለን። ኩሉ ዕጹው ኩሉ ብገበን ዘሕትት’ዩ። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ተኸቢሩ ብሰላም ብሕጊ ብሓርነት ኣስተርህዮም ክነብሩ፡ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሱን ረዚን ዋጋ ዝኸፈሉን ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሕጊ ተፈጥሮን ብሕጊ ሰብን ክረኽብዎ ዝነበሮም መሰላት ኩሉ ስኢኖም ባርነታዊ ህይወት የሕልፉ ኣለው።

ካብ’ዚ ዘቤታዊ ሕሰም’ዚ ንምግልጋል ገለ ብዝተወደበ ኣገባብ ይቃለሱ ኣለው። ገለ ብኣንጻርጽሮት ብመንጎ ህይወትን ሞትን ናብ ዘይፈልጥዎ ሃገር፣ ክሌማ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ይውሕዙን ኣብ ጉዕዞኦም ብዙሕ ስቓይ የጋጥሞም ኣሎን። ገለ ከኣ ናብ እቶን ከም ዝተዳለወ ዕንጸይቲ እቲ እንኮ ሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ ኣብ ዝወለዖ ኲናት ኣትዮም ከንቱ ሞት ክሞቱ ኣብ ተዳሎ ይርከቡ ኣለው። ካብ’ዚ ዘስካሕክሕ ህይወት’ዚ ዝብገስ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብዛዕባና ይዛረብ፣ኣኼባታት ገይሩ ይውስን፣ ሰብኣዊ ተደናጋጽነት የርኢ፣ ስኽፍታኡ ይገልጽ፡ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ እገዳ ክሳብ ምግባር ዝበጽሕ ውሳነ ክወስድ ይግደድ ኣሎ። ብእምነት ጥልመት ብዝሓዞ ሻምብቆ ብረት ንህዝቡ ጥራሕ ዝመልኽ ጉጅለ ህግደፍ ግን፡ ብዝጀመሮ መንገዲ ድኽነትን ጥፋኣትን ካብ ምቕጻል ወጻኢ ዝበሃሎ ከዳምጽ፡ ዝወሃቦ ምኽርን ምሕጽንታን ሰሚዑ ክእረም ኣይተራእየን። ነቲ ጸረ-ደሞክራሲ ዝኾነ ባህሪኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ከም ዝበለጸ ህዝባውን ደሞክራስያውን ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ገይሩ ይገልጾ። ነቲ ባርነታዊ ህይወት ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ ጽቡቕ ኣሎ። ጸጊቡ ይሓድር ኣሎ ይብሎ። ነቲ ብሰንኩ ካብ ሃገሩ ዝወጽእ ዘሎ ድማ ጸጊቡ፡ ጸረ-ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ናይ ደገ ሓይልታት ብዝገበርዎ ጎስጓስን ውደባን ሰዲዑ፡ ሃገራዊ ስምዒቱ መይቱ ሓተላ ግለት’ዩ ይብሎ።

ካብ’ዚ ዝኸፍእ ፖለቲካዊ ምሕደራ የለን። ካብዚ ዝጭክን መራሒ የለን። ካብ’ዚ ዝመርር ኲናት ድማ የለን። እቲ ጉጅለን ደገፍቱ ኢና በሃልትን ግን መን ከም ምሕደራና ይብሉ። ምስ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኢትዮጵያ ክወዳደሩ ይፍትኑ። ካብኡ ከም ዝበልጹ ድማ ይጀሃሩ። ኢትዮጵያ ትነድድ ኣላ። ህዝባ ሕድሕዱ ይፋለስ ኣሎ። ከም’ዚ ከምዝኸውን ንፈልጥ ነይርና። ኣቐዲምና ግደፉ ኢልና ሓቢርናዮም ነይርና እናበሉ ኢትዮጵያ ኣሮማይ ኣብ ክትዕረየሉ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ዓዘቕቲ ከም ዝኣተወት ኣምሲሎም ይሰብኩ። ይወራዘዩ፡ እቲ ምውርዛይ ግን ባዶ’ዩ። ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘነጻጸረ’ኳ እንተመሰለ ናብ ህብዝታት ኤርትራ ዘነጻጸረ ሕሉፍ ንዕቀት’ዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ኣበይ ኣለው፡ ፖለቲካ ኢትዮጵያ’ኸ ኣብ ደረጃ በጺሑ ኣሎ ብውሽጦም ስለ ዝፈልጡ ብሕስዳናኦም ሕርር ኩምትር ኢሎም፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝብታት ኢትዮጵያን ክወራዘዩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ህይወት ስለዘይብሎም፡ እንኮ ጸሎተ እምነቶም ተለኻኺምና ንጥፋእ’ዩ። ጽቡቕ ናይ ህብዝታት ኢትዮጵያ ስለዝዕርዕሮም፡ ንምዕንቃፉ እንተኽኢሎም ድማ ንምዕናው ለይትን ቀትርን ሓኾት ይብሉ ኣለው። እዚ ከኣ ካብ’ቲ ሓሳድ ግን ከኣ ቀቢጸ ተስፋ ኣረኣእያኦም ዝነቅል’ዩ።

ህግደፋውያን ክንዲ ዝኾነ ብሕማም ሕስድና ይጠቕዑ ግን፡ ዜጋታትን ማሕበራዊ ፍክልታትን ጎሬቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣስታት ርብዒ ዘመን ትርጉም ሰላም ብግቡእ ኣስተማቒሮም’ዮም። ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዓንቢቡን ደሞክራስያዊ ትካላት ተጣይሱን ህዝብታት ብቐጥታ ተጠቀምቲ ክኾኑ ተራእዮም’ዮም። ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋሞም ከኣ ኣብነት’ዩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቶም (ቅዋሞም) ዝፈቕዶ ከይተዛነፈ ሓሙሽተ ግዜ ስሩዕ ህዝባዊ ምርጫ ኣካይዶም’ዮም። ድኽነት መሰረታዊ ጸላኢኦም ምዃኑ ኣሚኖም ንምጥፋኡ ዘኽእል ንጹርን ወግዓውን ፖሊሲ ልምዓትን ምዕባለን ቀሪጾም፡ እታ ሃገር ካብ ወዲቓቶ ዝነበረት ብዝላ ክበሃል ዝከኣል ገስጋስ ቁጠባዊ ዕቤት ከተመዝግብ በቒዓ’ያ።

እዚ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ናዕቢ ከኣ፡ መርኣያ ህይወት ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓትን መሰለይ ዝብል ንቑሕ ህዝብን’ዩ። ተቓሊሶም ዘረጋግጽዎ ህዝባዊ ሕገ መንግስቶም ዝሃቦም ደሞክራስያዊ ሰረት ተነጺፉ ከም ዘሎ ስለዝኣምኑ ከኣዮም ከይተሸማቐቑ ዓው ኢሎም ሓሳቦም ዝገልጹ ዘለው። ነቲ ብገለ ዘይበሰሉ ስምዒታውያን ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝተፈጸመ ናይ ሞትን ዕንወትን ኩኑን ተግባር ገዲፍካ፡ ሕገ መንግስቲ ይከበር፡ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ይረጋገጽ፡ ስራሕ ስኢኖም ኣብ ዘይተደላይ ነገራት ዝውዕሉ ዘለው መንእሰያት ስራሕ ይሓዙ፣ ደሞክራሲ ጸቢቡ ክሰፍሕ ኣለዎ፡ ብኣካላት መንግስቲ ዝፍጸም ዘሎ ኣድልዎን ግዕዝይናን ደው ይበል። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ዝፈጸሙ ብሕጊ ይተሓታቱ ...ወዘተ ዝብል ሕቶ ምልዓሎምን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተጽዕኖ ምግባሮምን ዝድነቕ’ዩ። እዚ ዝተባባዕ ‘ምበር ዝንቀፍ ወይ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘይዕረቐ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ መሰረታዊ ግርጭት ከምዝማዕበለ ኣየርእን። እንኮስ ብሕጋውን ሰላማውን ይኹን ‘ምበር ዜጋታት መሰል ይከበር ኢሎም ምሕታቶም ኣወንታዊ ምዕባለ’ዩ።

መንግስቲ ብወገኑ ብዝተገብረሉ ጸቕቲ ውሽጡ ፈትሹ፡ ጉድለት ከም ዝነበሮ ኣሚኑ፡ ዝረአ ምትዕርራይ ክገብር፡ ንሕቶ ህዝቢ ኣወንታዊ መልሲ ክህብ ምጅማሩ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሰላማውን ወግዓውን ኣገባብ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ምሕታቶም ናይ ሓያልነቱ ‘ምበር ናይ ከደ ወደቐ ድኽመት ምልክት ኣይኮነን። ንኹሉ ደሚርካ ቀኒስካ ክምዘን እንከሎ ናይ ህይወት ዘለዎ ፖለቲካ መግለጺ’ዩ። ስለዚ ከኣ፡ ፖለቲካዊ ኣንፈት ዝጠፍኦን ተስፋ ዝቖረጸን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ቃሬዛ ኮይኑ ብህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ክወራዘ ከምዘይኽእል ምርዳእ ጽቡቕ’ዩ። ካብ ህዝብታት ኤርትራ ተነጺሉ፡ ዝምከሓሉ ሓይሊ ሰራዊቱ ብኣካልን ብሞራልን ከም ዝሞተ፡ መጋበርያ ርእሰ ሓያላንን ሰብ ገንዘብን ኮይኑ ነዊሕ ክቕጽል ከምዘይኽእል ስለዝተረደአ “ድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ በለት ኣድጊ” ከም ዝበሃል ኣነ በይነይ ካብ ዝመውት ተለኻኺምና ንሙት ኢሉ’ዩ ዝቑዝምን ዘሎ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 21-02-2018

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox