^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 46 guests and no members online

ሎሚ ኣመት ዜጋታቱ ዘይገብር ኤርትራዊ ዳርጋ ዘየለ፡-

ትማሊ ማለት ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ስርዓት ደርግ ብልዕለ ሓያል ሶቬት ሕብረት ተደጊፉ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳእን ንሓዋሩን ንምቕሃም ምድልዋት ወዲኡ፡ በቲ ኣብ ሓሳቡ ዝሰኣሎ ፍጹም ዓወት ተኣማሚኑ ኣብ ዝተሃንደደሉ መድረኽ፡ “ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ” ዝብል ነቲ ዝነበረ ኩናታት ዝገልጽን ዝገጥምን መድረኻዊ ጭርሖ ነይሩ። እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ዝነበሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ ከኣ ብፍላይ፡ ዝያዳ ክሕርኑ፡ ዕጥቆም ከስጥሙ፡ ክተብዑ ገይርዎም። ሎሚ ንመሰለይ ንሃገረይ ብተግባር እንተዘይተወፍየ ደኣ ብማዕዶ ኮይንካ ሃገረ ማለት እንታይ ዋጋ ኣለዎ ዝብል ኣገንዝቦ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ስለ ዝሓደረ፡ ስቪል ህዝቢ ሓደ ውጹዕን ተቓላሳይን ህዝቢ ከማልኦ ዘለዎ ኩሉ ንምምላእ ድልዊ ኮይኑ። መንእሰያት ካብ ገጠርን ከተማን ናብ መሳርዕ ገድሊ ውሒዞም። ተጋደልቲ ፍትሕን ዓመጽን፣ ኣጽዋርን ኲናትን መትከልን መን ከም ዝስዕር ኣብ ባይታ የራኽበና ኢሎም ንስለ ሃገርነት ህዝባዊ ሓርነት ብጀግንነት ዝወደቑ ዝድበይሉ፡ ግንባር ጸላእቶም ዝሃርምሉ ንህንዱድ ስምዒት ዘበርዕንሉ ድፋዓት ሰሪሖም ንመስዋእትን ዓወትን ዝተቐረብሉ ዝሓለፈ ፈታኒ መድረኽ ቀረባ ተዘክሮ’ዩ።

እዚ ብናይ ግዳም ሓይልታት ተደጊፉ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ንምቕሃም ነበረ ንምግባር “ሓንሳብን ንሓዋሩን”ዝብልጭርሖ ተሓንጊጡ ብህንዱድ ስምዒት ዝተበገሰ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ብኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ውህደት፡ ጥበብ፡ ፍጹም ትብዓትን ጀግንነታዊ መስዋእትን ብስዕረትን ሕፍረትን ስርዓት ደርግን ደገፍቱን፤ ብዓወት ሰውራ ኤርትራን ደገፍቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝተዛዘመሉ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ፈታኒ እዋን፡ ኣብ’ዚ ሎሚ ገጢሙና ዘሎ ካብኡ ዘይፈኩስ ሓደጋ ብኹለንተንኡ ከም ኣብነት ከገምገል ይግባእ።

ትማሊ ነዚ ከም’ዚ ዝበለ መስተንክራዊ ወተሃደራዊ ቅያ ዝሰርሐ ህዝቢ፡ ሎሚ ብግዳማዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘይኮነ፡ ብነበርና ገበርና ሕሉፍ ጭርሖ ተጎልቢቡ፡ ፖለቲካዊ ድሕረት ስሩት ስትራተጂካዊ መምርሒኡ ብዝገበረ ብዘቤታዊ በጋሚዶኣዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ከይንቕጽል ዝገብር ናይ ጥፍኣት ግንባር ተኸፊቱልና ኣሎ። እዚ ናይ ጥፍኣት ግንባር’ዚ ከም’ቲ ናይ ትማሊ ንደርግን ዓንገልቱን ንሪአሉ ዝነበርና ንኹልና ብማዕረን ብንጹርን ዝረኣየና ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብቋንቋ ትርግኛ ስለ ዝዛረብ፣ በቲ ዝተናወሓ ብረታዊ ቃልሲ ኣቢሉ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ዝኣተወ ሓይሊ ብምዃኑ፣ ወለድና፡ ደቅና፡ ደቂ ዓድና፡ መተዓቢትና መማህርትና ኣብ ጽላሉ ኮይኖም፡ ንስለና ንስለ መንነትና ዝወቀደቕሉ፡ ደሞም ዝኸዓውሉ፡ ኣካሎም ዝጎደልሉ ብምዃኑ ፖለቲካዊ መነጽርና ከከም ናይ ኣእምሮ ብልሕናን ፍትሓውነትናን ንገለ ብብሩህ፡ ንገለ ከኣ ብጽልግልግ ስለ ዘርእየና፡ ኣብ ርእሲኡ እነንብሮ ገምጋም በበይኑ’ዩ።

ስለዚ ገሊና ናይ ኩሉ ህልዊ ፖለቲካዊ ሕሰም ኤርትራን ኤርትራውያንን እዚ ናይ ውሱናት ወሰንቲ ብሳንቡእ ሓደ ሰብ ዘስተንፍስ መንግስታዊ ሚዛን ዘይብሉ ጉጅለ ህግደፍ’ዩ ዝብል ንጹርን ቅቡልን ርኢቶ ክህልወና እንከሎ፡ ገሊና ኸኣ ኣይፋል ንሱ ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ፡ ንስለ ህዝብን ሃገርን ኩሉ ዝከኣሎ ዝገብር፡ ኣብ ኤርትራ ብዝምዝገብ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ምዕባለ ዓይኖም ደም ዝመልኦም ጸላእትን ተጻባእትን ዝበዝሖ ሕጋውን ደሞክራስያውን መንግስቲ’ዩ ዝብል ፍጹም ካብ ሓቂ፡ ፍትሕን ሕግን ዝረሓቐ ዝንቡዕ ርእይቶ ሒዝና ኣለና። ህግደፍ ደመኛ ጸላእን ናይ ግድን ክምከት: ኢልካ’ውን ክፈርስ ዘለዎ ከም ህዝብን ሃገርን ንጥፍኣትና ደው ዝበለ ግንባር ክንሱ፡ በዚ ዘይውሁድ ኣተሓሳስባና ዛጊት ከነፍርሶ ኣይከኣልናን።

ብጽጉም ፖለቲካዊ ኣገንዝቦና ንጸላኢና ኣይትሙተና ንብል፡ ንውጹዓት ወገናትና ሓሲሙና ኣይትበሉ፡ ፖለቲካዊ ለውጥዶ ደሞክራስዶ ኣይትበሉ እናበልና ንኹንን ኣለና። ብኣሽሓት ሃዲሞም ተሰዲዶም ካብ መቑሕ ህግደፋዊ ምልኪ ነጻ ኣብ ዝወጽእሉ ዘለው ወቕቲ፡ ብክንዳኦም ግዳይ ማእሰርትን ሞትን ኣብ ዝኾንሉ ዘለው ክፉእ መድረኽ፡ ይትረፍ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ፖለቲካዊ ዕጥቅን ኣደልዲልካ ብጽንዓት ክንቃለስ፡ ሰብኣዊ ርህራሀ ነጥፍእ ኣለና። ብዝሞቱ ኣይንግደስን። ምስ ዝሳቐዩ ኣይንሳቐን። ብፍላይ ገለ ገሊኦም ዳርጋ ናብ እንስሳዊ ባህሪ ተቐይሮም ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዝብል ድሑር ኣተሓሳስባ ኣማዕቢሎም ኣለው።

ከም’ቲ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለዩ ግዱሳት ክግለጽ ዝጸንሐ ግን፡ ኣብ ዝኸድካ ኪድ፡ ክንዲ ዝኾነ ገንዘብን ንብረት ግበር፡ ዘይናትካ ኣይናትካን። ክብረት ናትካን ኣብ መሬትካን’ዩ። ሎሚ ኣመት ኣብ ከቢድ ሽግር ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘይገብር ትውልዲ ኤርትራዊ፡ ብዘርኢ ቆጸራ ‘ምበር ብተግባር ኤርትራዊ ኣይኮነን። ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ሽግር ወዲቖም ናይ ኣድሕኑና ኣውያት ዘይስምዕሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም የለን ክበሃል ይከኣል። ንኤርትራዊ ኣውያን ሰሚዖም ዝድንግጹ፡ ንምድሓኖም ዝጓየዩ ኤርትራውያን ግን ኣዝዮም ውሑዳት’ዮም።

ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ሓሲምዎም’ምበር ጥዒምዎም ዝወጽኡ ኣይኮኑን። ብፖለቲካ ተገፊዖም ሰላምን ውሕስነት ናይ ህይወትን ስኢኖም’ዮም ብግዴታ ተሰዲዶም። በቲ ሰባት ዝሕረድሉ መስመር ሱዳና ሲናይ ንስክላ ሰጊሮም ኣብ ዝተሓተ ቤት ዕዮታት ተዋፊሮም ከኣ ንብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ክኣልዩ ጸኒሖም። ሕጂ ግን መንግስቲ እስራኤል ጸቕጡ ብምሕያል ወይ ኣነ ናብ ዝተሰማምዕክሉ ሳልሳይ ሃገር ትኸዱ እንተዘይኮነ ትእሰሩ ይብሎም ኣሎ። ድሮ’ውን ክኣስር ጀሚሩ ኣሎ። ናይ ጃምላዊ ምብራር ወይ ምእሳር ስጉምቲ ዝወስደሉ ግዜ’ውን ኣፍሊጡ ኣሎ።

ግዱሳት እስራኤላውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ጠበቓታት፣ ኣብረርቲ ነፈርቲ፡ ንተግባራት መንግስቶም ብምኹናን ንኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ድማ ብምድጋፍ ብወግዒ ክቃወምዎ ጸኒሖም ኣለው። ከም መቐጸልትኡ ከኣ ልዕሊ 20 ሽሕ ነበርቲ ደቡብ ተል ኣቪቭ ዝኾኑ እስራኤላውያን ብ24 ለካቲት 2018 ኣንጻር ምስጓግ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ጭርሖታት ሒዞም ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። መንግስቶም መርገጹ ክቕይር ድማ ብወግዒ ተማሕጺኖም። ንስደተኛታት ከኣ ኣጀኹም ፍትሒ ምሳኹም’ያ ኣብ ጎንኹም ኣለና ክብሉ ኣተባቢዖም። መንግስቲ ካናዳ ብወገኑ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢኡ ብ19 ለካቲት 2018 ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ መንግስቲ እስራኤል ንዘውጸኦ ስደተኛታት ብጃምላ ናይ ምስጓግ ውሳነ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብምግላጽ ተቓዊምዎ ኣሎ።

ንሕና ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ መድረኻዊ ጭርሖና ብምግባር፡ ኣንጻር ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ንመሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጥን ክብረት ሰብኣዊ መሰልን ንቃለስ ዘለና ፖለቲካዊ ውድባት ከኣ ብፍላይ፡ ሰብኣውን ዜግነታውን ግቡእና’ዶ ንገብር ኣለና? ንገብር እንተሃሊና ኣበይን ብኸመይን ይግለጽ? ግዱሳት እስራኤላውያን ኣብ ጎድኒ ሓደጋ ዘንጸላልዎም ዘሎ ስደተኛታት ኮይኖም ኣንጻር መንግስቶም ምስ ዝገብርዎ ዘለው ቀጻሊ ንጥፈታት ብምውድዳር፡ ንድሕነት እዞም ኣብ መዋጥር ዝርከቡ ዜጋታትና ዝገበርናዮ ወይ ክንገብሮ ዝሓዝናዮ መደባት ብተግባር እንታይ ኣሎ? ኣብ’ዚ ህላወናን ተገዳስነትናን እንተዘይኣሪእና’ኸ፡ ኤርትራዊ ተገዳስነትና ካብ ኣፍ ዝሓልፍ ብተግባር ከመይ’ዩ ዝግለጽ? ትማሊ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ ዝብል ጭርሖ ብተግባር ዝተርጎምናሉ ታሪኽን ተመክሮን ዘለና ህዝቢ/ህዝብታት ሎሚ፡ ህግደፍ ብፖለቲካዊ ድሕረት ዝሃነጾ ናይ ጥፋኣት ግንባር ምፍራስ ክኣብየና ንጋዶ’ዩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘርእይዎ ዘለዎ ተገዳስነት ምግባር ክንስእን ዘሕፍር’ዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ኒሕን ሓቦን እንተለና ብተግባር ኣለና ንበል። ሎሚ ኣመት ኣብ ሽግር ዝወደቑ ዜጋታት ኤርትራ ዘይገብር ግን ዳርጋ ዘየለ ምዃኑ ክግንዘብ ኣለዎ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝዳሎ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 02-03-2018