^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 28 guests and no members online

ጭርሖ “ምድሓን ህዝብን ሃገርን” ዝዕወት፣ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ብምድልዳል ዝግበር ቃልሲ እዩ፣

ህዝብን ሃገርን ምድሓን ዝብል ጭርሖ ዝለዓል፡ እዞም ክልተ ኣካላት /ህዝብን ሃገርን/ እዚኣቶም ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት፡ ማለት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ዝረሓቖ ንህልውነኦምን ቀጻልነቶምን ዝፈታተን ኣስጋኢ ኩነታት ምንባር ኣብ ዝርከብሉ፡ ናይ መጻኢ ዕድሎም ድማ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፍን ኣሰካፍን ኩነታት ኣብ ዘቕናዓሉን ሃዋህው ኣብ ዝርከብሉ ኩነታት ንምድሓኖም ዝለዓል ናይ ኣፍ-ኣርክቡ ፖለቲካዊ ጭረሖ እዩ።

እቲ ዝለዓል ጭርሖ ንህዝብን ሃገርን ጠሚሩ ክለዓል ዘገድድ ምኽንያት ድማ፡ ሃገር ብዘይ ባህርያዊ ጸጋታታ እናተጠቕመ ዝነብረላን ዘግልጻን ህዝቢ መግለጽን ትርጉምን ስለ ዘይብላ ብሓደ ገጽ፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ህዝቢ ብዘይ ባህርያዊ ጸጋታታ እናተጠቕመ ሂወቱ ዝመርሓላ ወሰናስና ዝተኸለለን ብዓለም-ለኻዊ ደረጃ ኣፍለጦ ዝረኸበት ሃገር፡ ልዑላውነቱ ኣኽቢሩ ክንብር ይኹን ሂወቱ ክቕጽል ስለ ዘይክእል እዩ። እዞምብታሪኻውን ወድዓውን ምኽንያታትዝተጣበቑን ዘይነጻጸሉንኣካላትእዚኦም፡ከምህዝብንሃገርንሓቢሮምተወሃሂዶምክህልዉይኹኑክቕጽሉግን፡ዝተማለአሰላምንምርግጋእንክውንኑምስዝኽእሉን፡ ኣብ ጐደና ልምዓትን ዕቤትን ብምዃን ክምርሹ ምስ ዝኽእሉጥራሕእዩ።

ብኣንጻሩሰላምንምርግጋእንብምዝራግ፡ሰብኣውንደሞክራስያውንመሰላትናይደቂ-ሰባትብውልቀንብእኩብንዘየኽብር፣ ብዘይ ቅዋምንሕጋዊውክልናን ብሓይሊ ዝገዝእ፣ ሕግንልዕልናሕግንዘየስፍን፣ፍትሕንርትዕንዘጥፍእ፣ብኣድልዎ፡ወገንነትንብልሽውናንዝሰርሕ፣ናይልምዓትንዕቤትንስትራተጂዘይቅይስን ሃብቲ ሃገር ዝግብትን፣ናይህዝብንሃገርንልዑላውነትን ክብርን፡ኣብዋጋ-ዕዳጋብምውራድብዕሱቡነትንተመጽዋትነትንንውልቁዝጥቀም፣ ናይ መንእሰያትኩሉመዳያዊነጻነትን ተሳትፎንብምንፋግ፡ ንሓድሽ ትውልዲከምወለዶዘምክንንዝብትንንተስፋህዝብንሃገርዝጸልምት፣ዘቤታውንከባብያውንሰላምንምርግጋእንዝዘርግ፡ኣብዝተዘርገሰላምዝነብርንዘንብርን፡ወዘተሓላፍነትህዝብንሃገርንዘይስመዖብዋጋኦምክነብርንክጥቀምንዝመርጽጸረ-ህዝብንጸረ-ደሞክራስንዝኾነብስመ-መንግስቲዝስመዓማጺስርዓትምስዝህሉ፡ኩሉ-መዳያዊመሰረትናይህዝብንሃገርንስለዝነቓነቕ /ዝፈርስ/ ናብሓደጋውድቀትንምብትታንንብጭቡጥስለዝሳጥሑ፡ህዝብንሃገርንምድሓንዝብልጭርሖክልዓልግድንእዩዝኸውን።

ኣብ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳይና ክንመጽእ እንከለና ድማ፡ ኣብዚ ወቕቲ’ዚ፡ ነዞም ልዕል ክብሉ ዝተጠቕሱ ጸገማት፡ በደላትን ሓደጋታትን ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ብተግባር ዝፍጽም ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ህልዊ ስለ ዝኾነ፡ ህዝብታትናን ሃገርናን ከም ጥሙር ህዝብን ሃገርን ክቕጽሉ ናብ ዘየኽእል ሓደገኛ ኩነታትን ኣንፈትን ተሳጢሖም ብምህላዎም፡ “ህዝብን ሃገርን ምድሓን” ዝብል ኣገዳሲ እዋናዊ ጭርሖ ከነልዕል ይኹን ግብራዊ ንምግባሩ ተወዲብና ክንቃለስ ኣብ ዘገድድ ተሃዋሲ ወቕትን ኩነታትን ስለ ዘለና፡ ነዚ ወድዓውን ታሪኻውን ጭርሖ’ዚ ከነልዕል ግድን እዩ ዝኸውን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ቅድሚ ውሑድ ዘይኮነ ዓመታት ጀሚርና እዚ ጭርሖ’ዚ ኣልዒልና እናተቓለስና ዝመጻና’ውን ኢና።

ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ጭርሖ ብምቅላሕ ክንቃለስ ምውሳንናን ምቅላስናን ቅኑዕን ግድነታውን ኮይኑ፣ እዚ ህያው ጭርሖ’ዚ ግን ብከመይ ተዓዊቱ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ምድሓን ይካኣል? ዝብል ሕቶ ብግቡእ ክረአን፡ ንምዕዋቱ ዘኽእል መሳርሒ ናይ ቃልሲ ክህሉን ክንውንን ግድን እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ዘልዓልናዮ ጭርሖ “ምድሓን ህዝብን ሃገርን”፡ በብወልቅኻ ተቓሊስካ ኣብ ሽትኡ ንምብጻሕ /ምዕዋት/ ስለ ዘይካኣል፡ ነዚ ዝሕግዝ ሓደ መሳርሒ ናይ ቃልሲ ክንውንን ኣድላዪ እዩ ዝኸውን። ንሱ ከኣ ንሓፋሽ ተቓለስቲ ህዝብታትናን ተቓለስቲ ውድባቶምን ብምልኣት ዝጠምር ፍልጠቶም፡ ትሕዝተኦምን ዓቕሞምን ኣወሃሂዶምን ኣዋዲዶምን ብምትእምማንን ምድግጋፍን፡ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ መንግስቲ ህግደፍ ከቃልሶም ዝኽእል ሰፊሕ /ስሙር/ ሃገራዊ ግንባር ክምስረትን ኣድልዲልካ ክስራሓሉን ናይ ግድን ኣድላዪ እዩ ዝኸውን።

ጉዳይ ስሙር ሃገራዊ ግንባራት ምዝራብ ዝምልከት፡ ንህዝብታትናን ተሞክሮ ቃልሶምን ሓድሽ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ካብ መድረኽ ኣርባዓታት ጀሚሩ ምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ከም መሳርሒ ናይ ቃልሲ እናተፈተነን ንውሱን ግዝያት እናኣገልገለ ዝመጸን፡ ገና ኣብዚ ግዜ’ዚ’ውን ዋላ’ኳ ብኣድማዕን ውሑስ ዝኾነ ኣገባብን ክንግልገለሉ ኣይንብቃዕ፡ ከም መሳርሒ ናይ ቃልሲ ግንባራት መስሪትና እንግልገለሉ ዘለና ህያው ተርእዮ እዩ። ይኹን ደኣምበር ኣብዚ ግዜ’ዚ ንባህርያትን መትከላትን ናይ ሰፊሕ ግንባራት ብልክዕ ጨቢጥናን ተጠቒምናን ብከምቲ ዝድለ ኣደልዲልና ኣድማዒ ሃገራዊ ቃልሲ ክነካይድ ንበቅዕ ብዘይምህላውና፡ ዝተመስረታ ግንባራትና፡ ዝዓሰለን ይኹን ዝድግፈን ክፋል ውጹዕ ህዝብና ከምኡ’ውን ዘተባብዐን ፈታውን እናዘሓለን ናብ ናይ ተዓዛብነት ኩነታት እናዘንበለን ክኸይድ ንዕዘብ ኣለና ኢና። ካብዚ ዝብገስ ድማ፡ ኣብ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታትናን ተቓለስቲ ኣካላቱን ብሓፈሻ፡ ካብ’ዞም ድኹማትን ዘየድማዕትን ዝኾኑ ግንባራትናን ተቓወምቲ ኣካላትናን፡ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ስምዒታትን ስኽፍታታትን ብወድዓውነቶም ክንጸባረቑ ይራኣዩ ኣለዉ እዮም።

ኣብዚ ዛዕባ’ዚ ብትዂረት ክረአ ዝግባእ ነጥቢ እንተሃለወ፡ ናይ’ዚ ድኽመታትን ዕንቅፋታትን ተርእዮ’ዚ መበገስን ጠንቅን ዝኸውን ዘሎ፡ ሰፋሕቲ ግንባራት ብምፍጣሮምን ኣብ ቃልሲ ንግልገለሎም ብምህላውናን ዝፍጠሩ ዘለዉ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ፡ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ሰፋሕቲ ግንባራት ብምጽንባር ኣብ ምውሳእ ዝርከቡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን፡ ካብ ዘለዎም ሕማቕ ደርባዊ ባህርን ግጉይ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦን፡ ትሑት ዓቕምን፡ ብግዜ ኣንጻር ዘይጭበጥ ድሌታት ምሕላንን ንምርካቦም ምህውታትን፡ ተወሃሂድካን ተደጋጊፍካን ክትቃለስ ዘይምብቃዕን፡ ንዝተሰማማዕከሎም ዕላማታትን ዕማማትን ምእዙዝ ኴንካ ተወፊኻ ዘይምስራሕን፡ ቅንዕና ዝጐደሎ ንጥፈታትን ዝምድናታትን ምክያድን ሕድሕድ ምንጽጻግን ምትንዃልን፡ ዝፈጥሮም ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ዕንቅፋታትን እዮም።

ካብ’ዚ ወጻኢ ስሙር ግንባራት /ስሙር ሃገራዊ ግንባር ይኹን፡ ስሙር ደሞክራስያዊ /እስትራተጂካዊ/ ግንባር/፡ ከም መትከላትን መሳርሒ ናይ ቃልስን መጠን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ድኽመታትን ዕንቅፋታትን ኣይኮኑን። ብተወሳኺ እቶም ስሙር ግንባራት ተመስሪቶም ኣድማዕቲ ከይኮኑ፡ እናሻዕ ክፈርሱን፡ እንደገና ክምስርቱን እናኾኑ ህዝባዊ ቃልስና ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ቃልሲ መድረኽ ከይሰጋገር ዝገብሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ዕንቅፋታትን’ውን እንተኾኑ ካብ’ቶም ተላፈንቲ ሓይልታት ዝብገስን ብአኦም ዝፍጸምን ዘሎ ኣሳሪ ጉድለታት ህልዊ ስለ ዝኾነ እዩ።

“ህዝብን ሃገርን ምድሓን” ዝብል ጭርሖ ብምጭባጥ እናተቓለስና ክነስና፡ ህዝብታትና ዘየቋርጽ መስዋእቲ ክኸፍሉን ሓሳረ-መከራኦም ክርእዩን፡ ብግዜ ኣንጻር ናብ ኣፍደገ-ዓወት ብዘተኣማምን ኩነታት ከይንበጽሕ ዝዓግተና ዘሎ ምኽንያት፡ ነቶም እናሽዕ እናተኸሰቱ ዘጸግሙ ዘለዉ ዓንቀፍቲ ተርእዮታት ናይ ተላፈንቲ ኣካላት፡ ባህርያቶም፡ ዓይነቶምን ኣሉታኦምን ብግቡእ ብምልላይ፡ ብዘይነሓፍነትን ምውልዋልን፡ ንምውጋዶም ዝሕግዝ፡ ቅኑዕን ፍትሓውን መትከላዊ ኣረኣእያ ዝሰረቱ፡ ንቑሕን ሓላፍነታውን ዝኾነ ኣገባብ ቃልሲ ከነካይድ ንበቅዕ ብዘይምህላውና እዩ። ስለዝኾነድማጭርሖምድሓንህዝብንሃገርንክውንዝኸውን /ዝዕወት/ ሰፊሕሃገራዊግንባርብምድልዳልዝግበርቃልሲእዩዝብልኣገዳሲዛዕባ ዳግምከነልዕልእንግደድዘለና።

ቁም-ነገርን ትርጉምን ናይ’ዚዛዕባዚ ድማ፡ህዝባዊቃልስናክዕወትእንተደኣኮይኑ፡ውጹዓትህዝብታትናንተቓወምቲውድባትናን፡ኣብትሕቲሓደዱልዱልሰፊሕሃገራዊግንባርተጠሚሮም፡ ፍልጠቶም፡ዓቕሞምንትሕዝተኦምንኣወሃሂዶምን ኣዋዲዶምንብዘካይድዎቃልሲብዘተኣማምን ኣገባብክዕወትዝኽእልስለዝኾነእዩ።ምኽንያቱኣብዝተፈላለየግዝያት ኣብ ገለሃገራትናይታሪኽኣጋጣሚኮይኑ፡ ሓደህዝባዊቃልሲብሓደውዱብወይሰልፊተመሪሑክዕወትዝኽእልእኳእንተዀነ /ሕሉፍተሞክሮናውንወሲኽካማለትእዩ/ ኣብዘለናዮመድረኽጭቡጥዓቕምን ኩነታትን ናይተቓወምትናክንመዝንእንከለናግን፡ዘድምዕንዘስምዕንዓቕሚዝወነነ መሪሕፖለቲካዊ ውድብ /ሰልፊ/ኣይተጠርየን ዘሎጥራሕዘይኮነስ፡ዓቕመንንፖለቲካዊእምነታተንብዘየገድስብዙሓትፖለቲካዊውድባትውንህልዋት ስለዝኾና እዩ።

ስለዝኾነ ህዝባዊቃልስና ኣብዚ ግዜ’ዚ ብወድዓዊ ምኽንያትሓደፖለቲካዊውድብ ክዕወትኣይክእልንእዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሓደ ውድብ ነቲ ካልእ ውድብ ብምስጋር እቲ ቃልሲ ንምዕዋት እንተተፈተነ’ውን፡ ከም ተኽእሎ ዕጽው ክግበር ዘይካኣል’ኳ እንተዀነ፡ ዝሰፍሐ ዕድሉ ግን ዘይዕወትን ግዜ ብምብኻን ናብ ዝተፈላለየ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ዘሳጥሕን’ውን እዩ ዝኸውን። ተቓወምቲ ውድባትና ምስ ኣዝዩ ውሱን ዓቕመንን ዘይተቓዳውን ዘይተደጋጋፍን ተነጸጻጊ ኣካይደአንን እንዳሃለዋ፡ ብከመይ ኢና ንዝተዳኸመ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርና ዳግም ኣበራቢርና፡ ናብ ጠማርን ኣድማዕን ዝኾነ ግንባር ኣማዕቢልና ብምቅላስ “ምድሓን ህዝብን ሃገርን” ዝብል ጭርሖ ብምዕዋት ህዝብታትናን ኣገርናን ብምድሓን ናብ መድረኽ ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ምትእትታው ክንብጽሕ እንኽእል? ዝብል በዳሂ ሕቶ መልሱ ብንቑሕ፡ እሩምን ሓላፍነታውን ውፉይ ቃልሲ ብምክያድ እዩ ዝብል ጥቕሉል መልሲ ክዋሃብ ዝካኣል’ኳ እንተኾነ፣ ገለ ካብ’ቶም ክካየዱ ዝግበኦም ረቛሒታት ናይ ቃልሲ ዝተወሰኑ ብከምዚ ዝስዕብ ምጥቃስ ዝካኣል እዩ።

. ህዝባውን ሃገራውን ተገዳስነትናን ንህዝብናን ሃገርናን በጃ ንክንሓለፍ ዘለና ድልውነትን ዳግም ብምርግጋጽን ብምጥንኻርን፡ ካብ ናይ ዝሓለፉን ህልዋትን ጉድለታትናን ድኽመታትናን ነጻ ንምውጻእን ካብኦም ክንማሃርን፡ ንምውጋዶም ምስ ዝኾነ ኣካል ከይተቓጸጽናን ከይተጸበናን ተደጋጊፍናን ተኣማሚንናን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ክንቃለስ ብክፉት ልብን ቅሩብነትን ክንጽዕርን ክንቃለስን ይህልወና።

. ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ብምምስራት ምቅላስ፡ ፍሉያትን ናይ ርሑቕ ዝኾኑ ናይ ወልቀ ፖለቲካዊ እምነታትና ዓቂብና፡ ናይ ካልኦት እምነታት እናኣኽበርና፡ ብሓባር ሓይልና፡ ፍልጠትናን ትሕዝቶናን ኣወሃሂድናን ኣዋዲድናን ጸላኢና እንገጥመሉን ብውሑድ መስዋእትን ክሳራ እንስዕረሉን፡ ህዝብታትናን ሃገርናን ካብ ውድቀትን ምብትታንን እነድሕነሉን፡ መሳርሒ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ’ምበር፡ ናይ ውልቀ ውድብ /ሰልፊ/ ጥራሕ መቃለስን መዐወትን ከምዘይኮነ፡ ግቡእ ፖለቲካዊ ፍልጠትን ኣገንዝቦን ብምሓዝ ብንቕሓትን ሓላፍነትን ክንቃለስ ምስ እንበቅዕን።

. ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን ሰልፊ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ውድቀትን ምብትታንን ከየድሓነን ናብ ውሑስ ፖለቲካዊ ኩነታት ከየሰጋገረን፡ ዝኾነ ይኹን ናይ ውልቁን ውልቀታትን ፍሉይ ዕላማ ከዐውት ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ክጭብጥ ከም ዘይክእል ክፈልጥን ብእምነት ክቕበልን፡ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነቲ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ሓባራዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ንምዕዋት ክከኣል፡ ኣብቲ ዝምስረት /ዝተመስረተ/ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ዓሲሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ሃገራዊ ኣስተዋጽኦ ከበርክት ምስ ዝኽእል’ዩ።

. ኣብ ደምበ ተቓውሞና ብሓፈሻ፡ ኣብ ብግንባራት ዝተወደቡ ኣካላት ከኣ ብፍላይ፡ ዝረአ ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን ናይ ሓባር ጉድለታትን ድኽመታትን ምዃኑ ምርዳእ። ጉድኣቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ቃልስና ዕንቅፋት እናፈጠረ፡ ንጸላኢና ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ንክጸንሕን፡ መግዛእታዊ ኣበሳታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ከካይድ ተወሳኺ ዕድል ዝህቦ ዘሎ ምዃኑ፡ ግቡእ ኣገንዝቦ ብምሓዝ ዕድመ ጸላኢ ንምሕጻርን፡ ሕሰመ-መከራ ናይ ህዝብታትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋድ ክንቃለስ ብታሪኽ ዘሕትት ህዝባውን ሃገራውን ዕዳ ስለዝኾነ፡ ነፍስ-ወከፍ ተቓዋሚ ኣካል ብብዝዓቕሙ ኣብ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ተሳትፍኡን ኣስተዋጽእኡን ብምርግጋጽ፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ክረባረብ ምስ ዝበቅዕን እዩ።

. ኣብ ሓደ ውዱብ ይኹን ግንባር ዓሲልና ብምቅላስ ከነድምዕ ዘይበቓዕና ክነስና፡ “ኣብ ሸውዓተ መጋርያ እጎድ ግን ከኣ ኣብ ዝሞቖካ ስሓን” ዝብል ምስላ ዝዓይነቱ እምነትን ድሌትን ብምሓዝ፡ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ክትምስርት ምፍታን፡ ኣብ ዘይሰለጠሉ ከኣ፡ ግዜ ከይወሰድካ ዝገጠመካ ፖለቲካዊ ክሳራ ንምክሕሓስ እንደገና ካልእ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ጃንዳ ንምምስራት ዝግበር ዘየቋርጽ ፖለቲካዊ ሃልኪ፡ ሓደ ካብ’ቶም ንተቓዋሚ ሓይልና ምትእምማንን ስኒትን እናስኣነ ብተግባር ዘዳኽም ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ ስለዝኾነ፣ ካብዚ ኣህላኽን ኣኽሳርን ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሞክሮ’ዚ፡ ንምንጋፍ ምቅላስ ሓደ ካብቲ ንግንባራትና ኣብ ምድልዳል ዝሕግዝ ፖለቲካዊ ረቛሒ እዩ። ስለዝኾነ፡ ካብዚ ድሑር ፖለቲካዊ ባህሊ’ዚ ክንናገፍ ብንቕሓትን ሓላፍነትን እናተቓለስና፡ ዝሰፍሐን ዝደልደለን ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር መስሪትና ክንቃለስ ምስ እንኽእል ኢና፡ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ፖለቲካዊ ጭርሖና ከነዐውት እንኽእል።

ስለዝኾነ፡ በበይንኻን ተጐጃጂካን ብምቕላስ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ብምድሓን ደሞክራስያዊ ለውጢ ምትእትታውን፡ ሰላምን ደሞክራስን ልምዓትን ምርግጋጽ ስለ ዘይካኣል፡ ተቓወምቲ ሓይልታት’ውን ኣብ ናይ ድኽመትን ጸገማትን ዘይስኒትን ታኼላ ተሸሚምና ኣይነድምዕ ኣይነስምዕ ኮይኑና፡ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንዋጻእ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኣሰካፊ ፖለቲካዊ ኣተሃላልዋ ንርከብ ስለዘሎና፡ ነዚ ውድዓውን ባዕላውን ጸገማትናን ድኽመታትናን’ዚ እናፈታሕና ብሓደ ገጽ፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ሓደ ዝሰመረ ድልዱል ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር መስሪትና ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን እንቃለሰሉ እዋን ሕጂ ስለዝኾነ፡ ብክፉት መንፈስን ምትእምማንን ተደጋጊፍና ንድሕነት ህዝብታትናን ሃገርናን ንቃለስ።

ካብ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ወግዓዊት ልሳን ደግሓኤ ሕታም 19 ጥሪ-ለካቲት 2018 ዝተወስደ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 04-04-2018