1,ቀዳማይምዕራፍ, ንታሪኻዊትመዓልቲምጅማርብረታዊቃልሲ,61 ባሕቲመስከረም፡

ኢሰያስዝመራሒኦምጉጅለኣራዊት፡ውላድሰብዓ ,ዓሰርተሐሙሽተዓመት, ታሪኽናክጎትዎንድሕሪት,ኣቡዓሸራግዲየብልካን፡ኢድሸናሒትጸናሒት፡ንሳቶምንድሕሪት፡ደቂሸሞንተኣውራጃብስነትንቕድሚት, ቦታየብሉንታሪኽባሕቲመስከረምንድሕሪትዝጎትት፡ሕጂውን፡እቶምንፍትሐዊትኤርትራንቃለስዘለና, ብጅግናሐምድእድሪስዓዋተ,ብተጋድሎሐርነትኤርትራ, ብኣቡዓሸራዝጀመሮሰውራና፡ኣሰርዓዋተዝተኸተልናዓዋተዓዋተእንዳጨራሕና, ንወከልቱንዎይጦታቱን, ብደገንብሽጥን, ፊትንፊትክንገጥሞምኢና፡

2,ምዕራፍ,ንደበተቓውሞ,, ያኣክልጭርጭርዓበደ, ህዝቢመሪርዎምንባርሲኢኑዓዱገዲፉእንዳተሰደደ፡


ነቶምጥጁእኣጀንዳዘለዎምክትጽበዩ, ዓመታትሐሊፉብቖጸራ, ንድሕነትህዝቢዘየቐድምተኣለበልዎ,ደንበተቓውሞሸውዓተዓመቶምክዋጠጡ, ዕድልረኺቦምእቶምንሃገርክሸጡ, ቱታገዳይእንዳበሉይውጠጡ, ተቓወምቲወኪልህዝቢምዃኖምዘንጊዖም, ኣብዘይዓዶምቀበጥበጥለሚዶም፡ወስነመሰረታትኩምንኣይሰርሑኣየስርሑክምልሱደኺሞም፡ንድሕነትህዝቢኣቐድሙ, ተጠንቀቑጌጋከይትደግሙ፡

3,ምዕራፍ,እዛስርይቲቀዳድካምሻ, ንህዝቢኣንቢዓ, ጀጋኑበሊዓ, ደጊምነዚሕቶ፡

ምንባርምምራሕ፡ንብደምዘይጠልቀየይምልከቶ, ቦታየሎንንብኽልተኢዶምክበልዑዝደልዩሕምቶ፡በጃህዝቡደሙዘፍሰሰ, ንወፊሩዘይተመልሰ, ብኣርወብጉቡእመንኣሎዝተደበሰ፡

በታሐሳውትልሳኑ,ንግሩሃትኣእሚኑ, ባህልናንእምነትናበታቲኑ,ካድርከይሐተተኣሜንዝበለእንበርእንታይ, በዲሉተጋዳላይ, ጭጓርዳንጋትእዛዝተግባራይ, ቀዳድተኸዲኑክመስልድኻ, ከምኣራዊትሰፊሩበረኻ,መቓልሑይሰምዕያላኻ, ሰራምብህርያቱመቓቓሊ, ዓበዱማንኪምስተሃረመትማሊ, ንጋሽባርካወሪዱናብቲጥንቋሊ,

ሃገራዊምዃንካኣይኣምንንእንቢ,መእተዊኻድለከምቆፉኡዝተሃርመንህቢ, ይሕርንኣሎህዝቢ, ሎሚጽባሕእንዳበለብውሽጢዝቕበሎ, ተባዕቀላሲመሪሕይጽበ, መዓትእዝጊረቢክወርዶ, ብሐሙሽተመኣዝንኮማንዶ, ከይሃድምኣኽቢቡዝዓርዶ,
ደላይፍትሒጽናዕ, ካምሻከዳዕኣጸቢቓክትቅደድ, ኣብሕጊቀሪቡክፍረድ, ኣይተበልገልበጥበጥ, ቤትማእሰርቲናብቤትትምህርቲክልወጥ፡

ንመግዛቲንጉስሽዋዝመከተ

ሐወልቲዓዋተዝሃነጽካጸባስተ

ድሕሪስዕረትጉጅለገበተ

ንሱዩቦታጅግናሐምድእድሪስዓዋተ፡

ኣብርእሲከተማኤርትራኣስመራክትከልዩሐወልቲሐርበኛዓዋተ, ድሕሪውድቀትጭፍራ, ብደቃክትማሓዳደርኤርትራ, ኣይረሳዕኩንናይኣርባዓታትሐርበኛታትእኒከቢረ, ራእሲተሰማኣብራሂምስልጣንጀጋኑሰብስረ, ዓዋተዝጀመሮሰውራ,ሃገርናጡዑምኣየራ, ጨዋምባሕራ, ማይጮሎቱንሕሙም, ዓሳቀይሕባሕርናምቁር, ሃሩርባጽዕናይተፈጥሮሳውና, ናፊቕናያባጽዕዓድና,,

ንጉሒላከይንኣልዮብኣጋ, ወዲቑናሐደጋ, ነዚድዩ30 ዓመትተኸፍልዎዋጋ, ህዝቢብጥምየትነቒጹከምጥምቢ,እዚኣይኮነንናይህዝብናዓስቢ, ህግደፋዊያንመዓስእዮምዝገብርቀልቢ,

ልቢግበሩኣነኣነዝብሉበዚሖምኣለዉ, ባህልናንልምድናንከባላሽዉደለይቲፍትሒመሲሎምንግሩሃትከዕሽዉ,,

ኩሉንዘይኮናስገለውድባት, ዕቅፋት, በዚሕወንእንበር, መድሕንህዝቢክኮናዓቅሚኣለወን, ብልማማኣይሰርሐንኣይትበልወን,ብዘይነሐፍነትፈላሊኹምምዘንወን፡ትርጉምየብሉንዘረባእንተበዝሔ,ብቀቢላይቀቢላኻኣይረኤናንዝወግሔ, ኣብዚዝሐለፈዓመታትዘናኣእስእንበር,መንኣሎኣድማዒስራሕዝሰርሔ,,

ተወዲብካተበገስንህዝባዊናዕቢ,

መድሕንዝኸውንሰራሒቅያክተዕቢ,

ብዘረባኣይድሕንንህዝቢ,,

ቀይሕባሕርናኩሉዝሃርፎ, ካብደቀባትመንጢሉብጓኖትየግፍፎ, ህዝቢኤርትራክርህዎ, ንህግደፍተሳኒናዓድናንግድፎብማዕዶኮንካእንታይሰሪሖምምባልንግደፎ፡ካብኣብጥራይጎልጎልዓይንኻፍጠጥ,ተወዲብካሽግሮምፍለጥ, ተሳኒኻዩናይሐባርጸላኢኻዝዝበጥ,,

ሕድሪሰማእታትናክቡርእዩ, ,በርሀዑቁባዝጊሃገርጀርመን,,ስዕረትንጃዳህግደፍዓንገልቶምን፡