^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 34 guests and no members online

እቲ ቁም-ነገር ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነ፡ ንዝበደልካዮ ህዝቢ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲትካ ምኽሓስ’ዩ።

ዝኸበርኩም ኣሕዋት ካብ ኩሉ ዝዓብን ዝቕድም ናይ ፈጣሪ ሰላምታዩ’ሞ ዝኸበረ ሰላምታይ ይብጻሕኩም። ቀጺለ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣባላት መንግስቲ ኢሳያስ ዝነበሩ በብግዜኡ ካብ’ቲ ብገበን ዝተኣሳሰረ ሰንሰላታዊ መርበብ ቀስ ብቐስ ነብሶም ሓራ ዘውጽኡ ዜጋታት ዝተዓዘብክዎን ካብ ትዕዝብተይ ተበጊሰ ከመሓላልፎ ዝደለኹ ምኽርን ዝሓዘት መልእኸተይ እሰደልኩም ኣለኹ’ሞ፡ በቲ ልሙድ ትጥቀመሉ መንገዲ ናብ ህዝቢ ክትዝርግሑለይ እላቦ።

ብዙሓት ሰባት ዝወጠንዎ ጉዳይ ምስላጥ ምስ ዝኣብዮም ቀልጢፎም ተስፋ ክቆርጽን ክሓርቁን ይረኣዩ። ብፍላይ ከኣ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ ብትምክሕቲ ዝሰኸረ ስምዒታት ዘማዕበልሉ፡ ምኽሪ ካልኦት ዘይሰምዕሉ መን ከማና ከም ናትና ኢሎም ክፍክርሉ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ መንግስቲ፡ ህዝቢ ክነቕሓሉ፡ ውሽጣዊ ስኒት ስኢኑ ሕድሕዱ ክበላላዕ፡ ካብ ህዝቢ ክንጸል ኮታ ማይ ቤቱ ዳግም ከምዘይጽገን ምህማም ክጅምር እንከሎ፡ ብዘይካ ሕረድ ቁረጽ ካልእ ዝበሰለ ሜላ ስለዘይብሎም መጀመርያ ከቢድ ስንባደ የርእዩ። ቀጺሎም ብኣእምሮ ዘናውጽ ሕማም ርእሲ ይጥቅዑ። ምስቲ ዝበደልዎ ህዝቢ ጽግዕግዕ ክብሉ ይጅምሩ። ከም መተኣታታዊ ብዘይወገዓዊ ኣገባብ ብሕሹኽታ ኣነኮ ከምኡ ምዃኑ ይርደኣኒ ኣይነበረን። እዚ ስርዓት ሕማቕ’ዩ። ትብልዎ ዝነበርኩም ሓቂ’ዩ። ንሕና ግበሩ ዝበሉና ኢና ንገብር ኔርና። እንታይ ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ኣለና እናበሉ ብውሽጢ ይርብጾም ካብ ዘሎ ጭንቀት ክገላገሉ ይፍትኑ።

ብሓቂ ኸኣ ካብ መሳርዕ መላኺ መንግስቲ ብኣካል ነብሶም የግልሉ። እንተኾነ ካብ’ቲ ኣብ መነፈሶም ዝሰረጸ ትምክሕታዊ ባህሪ መሊኦም ንምፍታሕ ይጽገሙ። ጸላኢ የፈራርሖም ደኣምበር ከም’ቲ ናይ ቀደም ከም’ዚ በሉ ከምዚ ግበሩ ዝብል ዕማም ኣይህቦምን። ንሶም’ውን ኣይቅበሉን። ብርኡይ ግን ኣብ መንጎ ይቕርቀሩ። ብባህሪ ናብ ጸላኢ ይዝንብሉ፡ ብተግባር ምስ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክኸዱ ይደልዩ፡፡ ንምውሳን ተጸጊሞም ኣብ ማእከል ዕኒይኒይ ይብሉ። ብምንጽጻር ግን ካብ ምስ ጸላኢ ናብ ደመበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ይቐርቡ። መሊኦም ክሕወሱ ግን ባህሪኦም ሕራይ ኣይብሎምን።

ምኽንያቱ እቲ ዝዓበይሉ ናይ ምድንጋር ጠባያት፡ ናይ ሕረድ ጉመድ ፋሽሽታዊ ተግባራት ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ቦታ የብሉን። ስለዚ ከም ዘይ ዜጋታቶም ከም ዘይቤተሰቦምምን ግልብልብ ይብሉ። ፈጺመን ዘይፋለጣ ኣጣል ከበሳን ኣጣል ቆላን ክራኸባ እንከለዋ ዘርእያኦ ጠባይ ይርእዩ። ቀስ ብቐስ ኣብ ክንዲ ዝላመዱን ዝተሓዋወሱን ናይ ተነጽሎ ምልክት የርእዩ። ተስፋ ድማ ይቖርጹ። ግደፉና ቅድሚ ሎሚ ዝደኸምናዮ ዝኸፈልናዮ ይኣኽለና። ኣበይ ዘሎ ህዝቢ፡ ኣበይ ዘላ ሃገር፡ ክንደይ ዕድመ ተሪፉኒ’ዩ። በቃ ውልቀ ማሕበራዊ ዋኒነይ ክገብር’የ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ሃገር’ዶ ፖለቲካ’ዶ ዝብል ዘረባ ክሰምዕ ኣይደልን ኢሎም ይዓጽውኻ። ክሳብ ከም ጸላኢ ይቖጽሩኻ። ጉዳይ ህዝቢ ጉዳይ ሃገር “ዘይተርፈካ ጋሻ ደጋጊምካ ሰዓሞ” ከም ዝበሃል ዘይትሃድመሉ ዛዕባ ምዃኑ ይዝንግዑ።

ዝኸበርኩም ኣሓዋት እዚ ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ጀሚረ ኣብ ብዙሓት ዝተዓዘብክዎ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ሓቂ’ዩ። ብወገነይ ነዚ ጉዳይ ክግምግሞ እንከለኹ ጌጋን ጎዳእን መንገዲ ወይ ምርጫ ይወስዱ ኣለው ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ መሳርዕ ህግደፍ ምውጻኦም ጽቡቕ ቅቡል ድማ። ኣብ ክንዲ ብኣካል ጥራሕ ግን እንኮላይ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያን ብባህሪ ክፋትሑ ኣለዎም። መሰረታዊ ነገር ከኣ ብባህሪ ምፍታሕ’ዩ። ምስ ጸላኢ ማለት ህግደፍ ብባህርን ብኣካል እንተተፋቲሖም ከኣ፡ ብወግዒ ንከም’ዚ ዝበለ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ከገልግል ብምጽናሐይ ጥራሕ ይቕሬታ፡ ዘቐየምክዎ ዝበደልክዎ ሰብ ወይ ህዝቢ እንተሃልዩ ድማ፡ ነዚ ዓማጺ ጉጅለ ምስ ኣልገስናዮ ኣብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ደው ኢለ ክሰይ ክሰምዕ ፍቃደኛ ክብሉ ኣለዎም። ብምቕጻል ብዘይዝኾነ ፍርሒ ናይ በለጽ መንገዲ ብትብዓት ብጭብጢ ነቲ ዝዋስእሉ ዝነበሩ ገበናዊ ፍጻሜታት ናይ’ቲ ውድብ ብፍላይ ናይ’ቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካል፡ ህዝቢ መታን ክመሃረሉ ከቃልዕዎ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ እንተስ ኣብ ውድባት ኣትዮም እንተስ ናቶም ውድብ መስሪቶም ኣንጻር’ዚ ህዝቢ ለኪሙ ክዓርብ ዘዕለብጥ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ብምቅላስ ንህዝቦም ክኽሕስዎ ኣለዎም። ካሕሳይ ገንዘብ ይብል የለኹን። ካሕሳ ብሓሳብ፡ ካሕሳ ብመርገጽ፡ ካሕሳ ብቃልሲ።

እዚ መተካእታ ዘይብሉ ምሩጽ መንገዲ’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብህይወት እናሃለኻ፡ ብጉልበትካ ብፍልጠትካ ብገንዘብካ ንገዛእ ርእስኻን ንመጻኢ ወለዶ ዘኹርዕ ተግባር ክትገብር እናኸኣልካ፡ ኣብ መንጎ ተዓኒድካ ደው ክትብል፡ ተስፋ ቆሪጽካ ካብ ህዝብኻን ግቡእካን ክትሃድም ግን ብዝኾነ መዐቀኒ ቅኑዕ ኣይኮነን ቅቡል ድማ ኣይኮነን። ስለዚ ኣባላት ጉጅለ ህግደፍ ነበር ተስፋ ኣብ ክንዲ ትቖርጹ ተስፋ ግበሩ። ብውሽጥኹም ጽቡቕ መታን ክስመዓኩም ነብሰ ምግላል ዘይኮነ ኣብ’ቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብእምነት ብውሳነ ተዋስኡ። መብዛሕቲኹም ‘ኮ ንዘይእመን ኣሚንኩም ጽቡቕ ንገብር ኣለና ካብ ዝብል ግሩህ ሕልና ተበጊስኩም ኢኹም ክትዋስኡ ጸኒሕኩም።

ደሓር ከኣ ኣብ ዝኾነ መላኺ ይኹን ፋሽሽታዊ ስርዓት ዝነበረ ኣባል ኩሉ ኣብ ገበን ኢዱ ሓዊሱ’ዩ ማለት ኣይኮነን። ሃንደስቲ ናይ ገበን ኣለው። ፈጸምቲ ናይ’ቲ ገበን ድማ ኣለው’ዮም። ኩሉ ዝብል ጃምላዊ ፍርዲ ክመጽእ ኣይክእልን። ዋላ ገበን ይፈጸም ከኣ መድሓኒቱ ልባዊ ጣዕሳዩ። ነብስኻ ምግላል ተስፋ ምቑራጽን ምሕባእን ኣይኮነን። ነዚ ምኽሪ’ዚ ክልግስ ዘበገሰኒ ዜጋታት ብሕልናኦም ይጉድኡ ኣለው ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለዝበጻሕኩ’የ። ናይ ዜጋታት ምጉዳእ ድማ ናይ ሃገር ምጉዳእ’ዩ። ደጊመ ክብሎ ዝደሊ እቲ ቁም-ነገር ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነ፡ ንዝበደልካዮ ህዝቢ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲትካ ብተግባር ምኽሓስ ምዃኑ ተገንዚብኩም ኣብ ልብኹም ክትምለሱ ይግባእ እብል።

                                 ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 28-02-2018