^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 68 guests and no members online

ብጎይትኦም ኩፍሎም ዝቅረበ ቓል፣

ኣብ ሰላማዊሰልፊጅኔብ፣ናይ 22 ሰኔ 2018ዓም

ኽቡራትንክቡራንንካብቀረባንሩሑቕንንስለመሰለኩምንስለዝሳቐዘሎህዝብኹምድኻምኩምንግዜኹምንገንዘብኩምንኣጥፊእኩም ዝመጻኩም፣

ኽቡራትንክቡራንንብሚኽንያትጥዕናንስራሕንክትካፈሉዘይከኣልኩምእንተኾነብገንዘብንብሓሳብንነዚሰላማዊሰልፊክዉንክኸውንዝሓገዝኩም፣

ኽቡራትንክቡራንንነዚመደብሰላማዊሰልፊናይ 22 ሰኔ 2018ዓምብዝተፈላለየኣገባብትሪኡን ትሰምዑን፣

ኽቡራትንክቡራንንሓለፍቲናይእምነት፣

ብድጋሜ ኽቡራትንክቡራንን፣ሓለፍትንኣባላትንማሕበራዊጥርናፍየታት፣ኽቡራትንክቡራንንሓለፍትንኣባላትንፖልቲካዊሕያልታት፣ከምኡውንብዉልቒኣባላትቀጽሪፍትሕንሰላምንዲሞክራስን፣እንቛዕብሰላምመጻእኩምእናበልኩብስምእዛነዚመደብዘዳለውትሽማግሌ ሕጽርዝበለመግለጺክህብፍቐዱለይ።

ብቕዳምነትነዚመደብዘንቀሉንክዉንክኸዉንለይትንመዓልትንዝተቓለሱግዱሳትኣሓትንኣሕዋትንካብስዊስንካብስዊድንንዩም እሞ ብስምኩሉደላይፍትሒከምስግኖምእፈቱ።ከምኡውንነዚሓሳብምስሰምዑብርእይቶንብገንዘብንብጉልበትን ብሞራል ዝሓገዙዕዙዝምስጋናይብጻሕኩም።

እዚሰላማዊሰልፊንሰለስተቀንዲእዋናዊጉዳይዝተበገሰዩ፣

  1. ‘’ኣበይኣሎሓዉኻ’’ ዝብልሞራላዊትምህርቲተመርኩስናኣብሃገርናፍትሕንዕርቕንዪምጻእ፣ናይሕልናንፕሎቲካንእሱራትብዘይቅድመኲነትይፈትሑክንብልዩ።
  2. ካልኣይመንግስቲህግደፍ27ዓመታትስልጣንመንግስቲብሓይሊሒዙነዛሃገርንጥፍኣታየምርሓስለዘሎይኣክልመንግስቲህግደፍካብስልጣንልቐቅነቲዋንኡህዝቢከኣኣስረክብክንብልዩ።
  3. ሳልሳይህዝቢኤርትራብሃሱሳትህግደፋዉያንብዝዝርጋሕፕሮፓጋንዳጽልእንቅርሕንትንከይተዓሻሸወኩሉኣብስደትዝነብርወላናይርእይቶፍልልይእንተሎዎሓዉኻንሓብትኻንካብናይጥፍእትሂወትክትወጽእብፍቕርንብክብርንተሓቛቑፍካስራሕ። ንጉዳይካ ካልእ ዝገብረልካ የሎን ስለ’ዚ ሃገራዊ ባይቶ ጸዊዕካ ንፍልልያትካ ብዘተ ፈቲሕካ ንሃገርካ ‘’ኣሎኹላበል’’ ክንብልንዩ፣
  4. ከምኡውንኣብወርሒኣብ’ዚ ትርእዩዎፖላሶንመሰልሰብዝጣበቕናይሕቡራትመንግስታትትካልመበል 38 ጉባኤይገርብርኣሎ። እዚ ጉባኤኛ ንሕቶህዝብናካብነዊሕግዜ ኣቕላቦሂቡክሰርሓሉ ጸኒሑ። ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ከም ዘሎ ኣሚኑ ከኣ ብብወ/ሸይልከይታሩስትምራሕፈታሺትንተጽዕኖፈጣሪትንሓንቲሽማግሌኣቑሙክሰርሓሉጸኒሑ።ክሳብግንግህሰትሰብእዊመሰላትኣብኤርትራደዉስለ ዘይበለነዚኣመልኪትናነቶምኣኸበኛታትሽግርናንምግላጽንክሳብሙሉእፍትሒኣብኤርትራዝነግስኣብጎኒህዝቢኤርትራደዉክብሉንምጽዋዕንእታሽማግሌስራሓክትቅጽልድገፍናንምሃብንነዚሰላማዊሰልፊንገብርኣሎና።

ነዚ ቕኑዕን ሓቐኛን ሕቶ ህዝብና ደዉ ዝበልኩም፣ ኽቡራትንክቡራንን

በቲባህሊህግደፍዝሓለፈወርሒናይነጻነትእዚወርሒእዚድማናይሰማእታትወርሒስለዝተባህለኩሉህዝብናኣብዉሽጢይኹን ኣብ ስደት ዝነብርብድልየቱ ይኹንተገዲዱ ነዘንኽልተኣዋርሕየብዕለንዩ።ንሕናውንምስኩሉሕቶታትናንምስኩሉቁስልታትናንነብዕሎ ኣሎና።ብፍላይናይሰማእታትወርሒሰኔክንብልከሎናሕድሪሱዉኣትናከይኸበረንከይተተግበረንሰማእታትናክንዝክርከሎናክልተዝተፈላለየስሚዕታትከምዝጸዓነናርዱእዩ።እንተኾነክሳብሙሉእሓርነትንጎናጸፍን ድሕሪ ሓርነትን ሓንቲመዓልቲኣብዓመትዘይኮነመዓልታዊክንዝክሮምዪግባእ።ሚኽያቱ ንሕና ብኽብሪ ከነብር ንሶም ምእንታና ዝሞቱ ብሙዃኖም መንፈሶም ክንደክም የሕዪለና ተስፋ ክንቆርጽ ከሎና ኣብ ዉሽጥና ኮይኖም ንልብና ብተስፋ ስለ ዝመልእዎ፣ ንሃገራዊስራሓትናክንስርሕ ከሎና ከኣ ክንዲ ንጥቅምናንንውገናንከይነዉዕሎንሕልናናዝቕንጥዉንስለዝኾኑ’ዩ። ስለ’ዚ ሰማእታትናኩሉግዜኣብልብናዪበሩ፣ከምጽላሎትናከኣኣይፈለዩና። ዝኽሮም ከኣ ብሕድሪ ዝገደፉልና ክንዝክሮም ቓል ንእቶ።

ኽቡራትንክቡራንን

እዚናትናተረኽቦመርገምንኩፉዕድልንኮዩኑዝስማዓናንበዝሕ ኣሎና። ክሳብንቓልሲ ቶባክንብልዝፈታትነናሕማቕባህሊኣብዉሽጢደንበ ቓልሲ የንጸላሉ ኣሎ። እዚ ግን ህግደፋዉያን መታን እቲ ቓልሲ ከይዕንብብ እሞ ንመንግስቲ ንህዝቢ ከየስረክቡ ብዙሕ እንተታት ንደንበ ፍትሒ ጠቐር ከም ዘልብስዎ ልቢ ገርና ንንቓሓሉ። ንኣብነት ‘’ውድባት በዚሔን’’ ተኣኪብኩምን ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩምን እንታይ ኣፍሪኹም’’ ‘’ብኣዉራጃን ዓሌትን ተፈላሊኹም’’ ‘’ናይ ወያኔ ዓሳኽር’’ ይብሉና። እዚ ነቲ ገርህን ንቅሓት ዝጎደሎን ሓቂ ዪመስሎ። እንተኾነ ሓቂ የብሉን። ሰብ’ና። ክንበኣስን ክንዕረቕን ክንፈላለን ክንሰምርን ክንደክምን ክንብርትዕን ባህርያዊ’ዩ። ባህርያዉን ሰብኣዉን ዘይኮነ ተገዚእካን ባርያ ሓደ ሰብ ኮንካ ምንባር’ዩ። ኽቡራት ደለይቲ ፍትሒ ንጽናዕ። ጸኒዕና እንተተቓሊስና ክንዕወት’ና ንሕና እንተዘይዛዘምናዮ ከኣ ንደቕን ናይ ሓርበኛ ባህሊ ነውርሶም። እዘንሎሚንኣና ጽላልኮይነናናዘለዋሃገራትካብናትናዝገድድነዊሕ ቓልሲ ኣካይደን’የን ሰላምን ዲሞክራስን ረኺበን ዘለዋሳላእቲጸኒዑዝቓለሰህዝበንሰላምንፍትሕንኣብ ሃገረን ከይተሸረፍ ከይተሰርቐ ዪነብር። ቐጻሊ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብራ ንርእየን ኣሎና ነዚ ጽቡቕ ባህሊ ንመሀሮን ንልመዶ ንረብሓና ንሎምን ጽባሕን ንጠቐመሉ።

ንሕናእቲስደትሲከድናዘይኮነመጺኢናንበል፣ኣብናይ ስደት ሂወትብድልየትናክነብርግን ኣይግባእን።ሚኽንይታኡ ውርደትን ሕሰረትንስለ ዝኾነ። ክብርናንሓጎስናንኣብመደሓንቲኣቦታትናዝተቀበረትላህዝገርናኢናንረክብ። ‘’ከልብንስደተኛንብድልየትናነምጽኦምዮምኣብዝኾነሰዓትንመዓልትን ክስጎም ከኣ መሰል ኣሎና’’ ዝብሉ ሰልፍታት የማን ኣብ ኤውሮጳ ይዕንባባ ኣለዋ። ኣብ’ቲ ንነብረሉ ሃገራት ከም ትዃን ክነብር ምስ ንፍትን ክፉእ መዓልቲ ክመጽጽእ ሙዃኑ ተረዲእና ምስ ጎረባብትና ዲሞክራሲ ንነብረለን ከይጭወ ንቓለስ ብዓቢኡ ከኣ ዕዮ ገዛና ንግበር። ካልእ ክእምተልኩም ዝደሊ ምስዓቢይቀዳምይዕማም ናይሓርነት ክልተዓበይቲሽግራት ዪመጽኡናኣለዉ።

  1. ንስድተኛታትደቅናንኣሓትናንኣሕዋትናንካብ ዑቑባ ዝሓተትወን ሃገራት ንኽሰጉዎም ዪደናደኑ ኣለዉ
  2. ኣብዶብዝነብርህዝብናካብዝነበሮዝኸፍኤኣብ ዘይደልዮ ዜግነት ከይእትዉዎንሰግእ ኣሎና።

ኽቡራትን ክቡራንን ኣሓት ኣሕዋት

ንሽግራትና ብዓወት ክንሰግሮም ‘’ኣነእንታይግደይ’’ ወይ ‘’ኣነእንታይገደሰኒ’’ ወይ ‘’ንኣይእንቋዕጠዓመኒ’’ ዝብል ሕማቕ ባህልታት ብንቕሃት ንስዓሮምካብ ንኣይ ንህዝበይ ካብ በይነይ ምስ ኩሎም ደቂ ሃገራይ በሃልቲ ንኹን። ንሕብረትና ንቓለስ ንሓርነትና ንወፈ። ንፖሎቲካዉን ኮማዉን ጥርናፌታትና ተለመንቲ ኣይንኹን። እኳ ጉዳይና ስለ ዝኾነ ተዓድመቲ ዘይኮና ዓደምቲ ንዂን። ነንሕድሕድና ንጻውር ንተሓላለ። ንፍልልያትና ብትሕትና ነጽብቦም። ፍትሒክነንግስፍትሓውያንንኹን።ብሓቂኣሓትንኣሓዋትንንኹን።ሕውነትካብወርቅንሉልንየበልጽ።እምኒኲርናዕሃገር፣ መሰረትሰላምንምዓባሌ፣ሕዉነትዩ እሞ ንሕዉነትና ንሓልዋ።ኣመንቲ ህግደፍ’ውን ብፍላይ እቶም ኣብ ስደት ትነብሩ ልቢ ግበሩ። እቲ ምርጫ ዪጸብብ ኣሎ። ህዝብኹም ዶ ትመርጹ ኢሳይስ ዪኸዉን ኣሎ። ተመኽንዩሉ ግዜ ሓሊፉ’ዩ። እዚ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቡ ዘሎ ሓዉኹም ሓብትኹም ዓዉ ኢሉ ናብ ህዝቡኹም ተመለሱ’ሉ ዪጽዋዓኩም ኣሎ። ጻዊዕትና ሰሚዕኩም ንፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊት ሃገር ክንሃንጽን ኣብ ጎንና ቁሙ።

ጽን ኢልኩም ንዝሰማዕኩምኒ እና ኣመስገንኩ፣ ካባይ ንላዕሊ ማዓርግን ዓቕምን ዘሎኩም ከሎኹም ምዝራበይ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ሙዃኑ ክትርዱኡለይ ብትሕትና ይሓትት፣ ደጊመ ነታ ሽማግሌ ነዚ መደብ ትመርሕ እናመስገንኩ፣ ጽንዓት ቓልሲ እናተተምኔኹልኩም ቓለይ ይዓጹ።

ዘለኣለማዊ ክብሪ ንናይ ቀደምን ሕጅን ሰማእታትና1111

ዕዉትሰላማዊሰልፊገይሩብሰላምነናብቤት፣ ብሰላም ዪምለሰና።

ዓወትንቀጽሪሓርነት!!!!

ሓዉኹምጎይትኦምኩፍሎም

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox