ወጽዓታት ህዝቢ ንምፍታሕ ማእከል ጌሩ ዝተበገሰ ቃልሲ፡ ከመይ ይኸይድ ኣሎ፡ ኣበይ በጺሑ፡ እንታይ ኣሉታዊ ጸገማት የጋጥሞ ኣለዎ፡ ህዝቢ ክፈልጥ መሰል ስለዘለዎ፡ ብሕጋውን ወግዓውን ብዝተሰነደ ኣገባብ ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ።

መራሕቲ ውድባትን ግንባራትን ዝገብርዎ ዘተታት ኮነ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ኣብ ምንታይ ዘትኮረ’ዩ፡ እንታይ ውሳኔታት ተመሓላሊፎም፡ መዓስ፡ ብመንን ብኸመይን ክትግበሩ መደባት ወጺእሎም፡ ግዜ ከይወሰደ ኣብ እዋኑ ንህዝቢ ናይ ምሕባር ሰናይ ድሌት ዘይኮነ ሕጋዊ ግዴታት ክኸውን ይግባእ። ርእይቶን ለበዋን ህዝቢ ክስማዕ፡ ክግራሕ ዘለዎ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ክግራሕ፡ ክትግበር ዘለዎ ከኣ ብዘይ ወዓል ሕደር ኣብ ባይታ ክትርጎም ኣለዎ።

ኣብ ትሕቲ ፍጹም መላኺ ኮይኑ ብደርባውን ብሄራውን በደላት ናይ ዝግረፍ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ፡ ሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ ክምልስ’የ ኢሉ፡ “ቅልጡፍ ድሕነት ህዝብን ሃገርን” ዝጭርሕ፡ ብተግባር ግን ካብ ህዝቢ ተነጺሉ፡ ኣብ ዙርያ መሪሕነታዊ ኣካላት ጥራሕ ዝተሓጽረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፡ ብዝኾነ ተኣምር ንቕድሚት ሰጒሙ ዓወት ከመዝግብ ኣይክእልን። በዓል ቤት ናይ’ቲ ሕቶ ህዝቢ፡ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ዘለዎ’ውን ህዝቢ ስለዝኾነ፡ ስምምዓትን ውሳኔታትን መሪሕነታዊ ኣካላት፡ መስኖታቱ ተኸቲሉ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ኣብ ህዝቢ ክወርድን፡ ካብ ህዝቢ ዝርከብ ሃናጺ ሓሳባት ክቕበል ዘኽእል ናይ ኣሰራርሓ ባህሊ ክተኣታቶ ክሳብ ዘይገበረ፡ ክንዲ ዝኾነ ውሳኔታት ይወስን፡ መግለጺታት የውጽእ ዓመት መጻ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት እናተመልሰ ዘግምታዊ ሞት ክመውት እንተዘይኮይኑ፡ ዘምጸኦ ኣወንታዊ ምዕባለ ኣይህሉን።

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ነዚ ሓሳብ’ዚ ወስ ከብል ዝደረኸኒ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ብዙሕ ግዜ ኣኼባታት ኣካይዶም፡ ጉባኤ ጌሮም፡ ምሕዝነታዊ ግንባራት ፈጢሮም፡ እከለን እከለን ምሉእ ሓድነት ጌሮም ዝብሉ ብድምጺ ድዩ ብጽሑፍ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ሰሚዐ ኣንቢበ ኣብ ባይታ ግን ንዕኡ ዘንጸባርቕ ኣየጋጠመንን። ትርጉም ዘለዎ ኣኼባታት፡ ጉባኤታት፡ ሰሚናራት ምክያድ ኣገዳሲ መሳርሒ ክነሱ ዝተረሰዐ ይመስል። ብዛዕባ’ቲ ብዓወት ተዛዚሙ ዝበሃል መግለጺታት እንታይ ኣፍልጦ ኣለኩም ኢለ ዝተወከስክዎም ሰባት ዝህቡኒ መልሲ ድማ፡ መብዛሕቲኦም ሕጽረት ሓበሬታ ዘለዎም፡ ገለ ድማ ዘይነጸረ ተረድኦ ሒዞም ብይመስለኒ ዝካትዑ ኮይኖም ስለ ዝጸንሑኒ፡ ሓደ ክመዓራረ ዘለዎ ሃጓፍ ከም ዘሎ ክርዳእ ክኢለ። ስለዚ መራሕቲ ተናጸል ውድባት ኮነ፡ ምሕዝነታዊ ግንባራትና ነዊሕ ግዜ ካብ ዙርያ መሪሕነታዊ ጽፍሕታት ከይወጻእኩም ዘካየድክሞ ጉባኤታት፣ ኣኼባታት፣ ዘመሓላለፍኩሞ መምርሒታት ውሳኔታት፡ ከም’ቲ ዝድለ ኣብ’ቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ ከምዘይበጽሐ፡ ስለዚ ከኣ ምስ ህዝቢ ኣዚኹም ተረሓሒቕኩም ከምዘለኹም ኣብ ግምት ኣእቲኹም፡ ኣብ ህዝቢ ወሪድኩም ክትረባረቡ ሓደራ እብል።

ፍጹም ብርሃነ ካብ ካይሮ - ግብጺ

ካብ ወግዓዊ ልሳን ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ግንቦት 2015 ዝተወስደ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

15-07-2015