^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 59 guests and no members online

ፈላጣት ናይ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ፍጡር፡ ሓይሊ መበገሲኡ ውሽጣዊ ኩነታቱ’ዩ ኢሎም ክዛረቡ፡ ክመኽሩን ክምህሩን ይስምዑ። ንሓደውልቀ-ሰብ፣ ማሕበር፣ ጉጅ፣ ውድብ ኮነ መንግስቲ፡ እንታይነቱ ብልክዕ ክትፈልጥ፡ ስለዚ ከኣ ሓያል ድዩ ድኹም ክትመዝን ምስ እትደሊ፡ ቅድሚ ደጋዊ ቅርጹን ተግባሩን ውሽጣዊኩነታቱ ምፍላጥ ተመራጺ’ዩውሽጣዊ ኩነታት ብግቡእ ምስ ፈለጥካ፡ ንግዳማዊ ግዝፉ፣ ዝሽፍኖ ቦታ፣ ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋ ከተምክን፡ ንዕለታዊ ተግባሩ ክትምክት ዘኽእለካ ዘተኣማምን ውጥን ከተውጽእ ይሕግዘካ። ሓደ ሓይሊ ብውሽጡ ዝቦኽቦኸ እንናሃለወ ብደጊኡ ዘይድፈር ሓያል መሲሉ ክረአ ይኽእል’ዩ። “ዱባ ናይ ዝገዘፈ ዘይኮነስ፡ ሰንጢ ናይ ዝበልሐ’ዩ” ከም ዝበሃል ግን ነቲ ብዓይንኻ ትሪኦ ግዝፊ ብሓይሊ ሓሳብ ከተምበርክኾ ትኽእል ኢኻ። ውሽጣዊ ኩነታቱ ዝቦኽቦኸ ወይ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ ዝተዳህለሓይሊ ክንዲ ዝኾነ ከምስል እንተነብሐ ኣብ ተግባር ግን ኣድማዒ ክኸውን ኣይክእልን።   ምኽንያቱ ብውሽጡ ዘይደልደለ ብግዳሙ ክድልድል ስለ ዘይኽእል። ንኣብነት ኣብ ጽኑዕ መሰረት ብበዓል ሞያ ዝተሃንጸ ገዛ ብቐሊል ክፈርስ ኣይክእልን። መሰረቱ ኣብ ሑጻ ወይ ደቦቕቦቓ ዝገበረ ኳና ግን ብቐሊሉ ክፈርስ ይረአ። ከምኡ’ውን ሰራውሩ ኣብ ውሽጢ መሬት ደልዲሉ ዝተዘርገሐ ኦም ወይ ገረብ ብቐሊሉ ብንፋስ ክወድቕ ኣይክእልን። ስለዚ ሓያልነት ስርዓታት ክንመዝን እንከለና፡ ግዳማዊ ቅርጾም ማለት ዘለዎም ብዝሒ ሰራዊት፣ ጽባቐ ዕጥቂ፣ ኣከዳድና፣ ብዝሕን ዓነትን ተተኮስቲ ዘይኮነ፡ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪኦም፣ ምስ ህዝቢ ዘለዎም ቅርበትን ዝህብዎ ኣኽብሮትን፣ ንሕጊ ዘለዎም ምእዙዝነት …ወዘተ መበገሲ ጌርካ ምምዛን ብቕዓት’ዩ። ውጽኢታዊ ድማ’ዩ።

እንታይነት ናይ’ዚ ኣብ ሃገርና ብዘይ ናይ ህዝቢ ምርጫ፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ምስ እንምልከት ድማ፡ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ መሰረቱ ዝነሃለ፡ ኣብ ሕድሕዱ ምትእምማን ዘጥፈአ፡ 24 ዓመት መኸተ ብድሆ እናበለ ዝቑዝምን ዝብህርርን ስዑር ስርዓት ኮይኑ ንረኽቦ። ስርዓትህግደፍበተን ብሓይሉ ተቖጻጺርዎ ዘሎ ናይ ህዝቢ መራኸቢታት ማለት ረድዮ፡ ተለቪዥን፡ ጋዜጣን ካልኦት ዘመናዊ መራኸቢታትን ኣቢሉ ዘይጸዓድ ሓያል ክመስል ብዙሕ ክልፍልፍ ይስማዕ’ዩ። ብተግባር ግን ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ኣይረአን። ዋላ ኣብ’ቲ ኣለኒ ኢሉ ብዙሕ ዝንየተሉ ወተሃደራዊ ዓቕምን ብቕዓትን ከይተረፈ፡ ተጸፊዑ መኻልፍ ኣጋጢሙና ኢሉ ብኽሳራ ዘርጠብጠብ እናበለ ናብ መበገሲኡ ክሃድም “ እተን ኣሓሞ ከይደን’የን እንተጸርፊ ግን ዝተጋደፍና የብልናን” ዓይነት ተመሊሱ ክቑዝምን’ደኣምበር፡ ንጸላእተይ ወይ መጋጥምተይ ዝብሎም ከድምን ክስዕርን ኣይረአን። ከም’ቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተገለጸ ውሽጣውን ግዳማውን ሓይሉ ተዛቢዑ፡ ብዓቕሊ ጽበት ዝሕዞን ዝጨብጦን ጠፊእዎ ኣብ ዘዕለብጠሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና።ምኽንያቱ መሰረት ናይ ሓደ ስርዓት ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ፡ ካብ’ዚ ተበጊሱ ዝኽተሎ ፖሊሲ፡ ብዓቢኡ ከኣ ህዝቢ ስለዝኾነ።ኣብ ህዝቢ እምነት ዝሰኣነ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ኣብ ሑጻ ዝተሰረተ ህንጻ ክምሰል ይከኣል። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ድማ ህዝብና ልዕሊ ካልእ እዋን ንሽርሕታት ህግደፍ ነቒሕሉ ዘሎ እዋን’ዩ። ብግልጺ ዓው ኢሉ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ንተግባራት ህግደፍ ዘቃልዓሉን ንውድቀቱ ዝቃለሰሉን ዘሎ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና። ሎሚ ብዘይካ ውሑዳት መጋበርያታት፡ ዝምድና ስርዓት ህግደፍህዝብታት ኤርትራ ንምሉእ ንምሉእ ተበቲኹ’ዩ እንተበልምግናን ኣይኮነን።

ህዝብታት ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ህዝብታት ዓለምና፡ ፖለቲካዊ ርግኣትቁጠባዊ ዕቤትምምሕዳራውን ማሕበራውን ፍትሒ ዝደልዩ ህዝብታት’ዮም። እዚ መሰረታዊ ጠለባት’ዚ ኣብ ዝተመለሰሉ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ኣይውደቡን ኣይቃለሱን። እዚ ኣብ ዘይተመለሰሉ ግን ንለውጢ ክውደቡን ክቃለሱን ግድን ይኸውን። ሎሚ ብተግባር ዘይንቡር ኩነታት’ዩ ነጊሱ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሃገርና። እዚ ከኣ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ዘቐጽሎ ውሽጣዊ ድልዳለ ዘይብሉ ዝቖንቆነ መንግስታዊ ጉጅለ ምዃኑ’ዩ ዘረደኣና። ዕላማ ስርዓት ህግደፍ ኩሉ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት እዛ ሃገር በይኑ ብምብሓት፡ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ክኸውን ምግባር’ዩ። ካልእ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ባህሪ ህግደፍ ድማ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ከም መሳርሒ ደኣምበር፡ ከም ወሰንቲ ጌሩ ይርኢ ምዃኑ’ዩብዛዕባ ጠንቂ ምብታኽ ዝምድና ስርዓት ህግደፍን ህዝብታት ኤርትራን ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለብሕጽር ዝበለ ግን ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲ’ዩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት።

ስለዚናብ’ቲመበገሲ ኣርእስትናተመሊስና ነገራት ኣዕሚቑና ምስ እንግምግም፡ ንሓደ ስርዓት ሓይሉ ኣብ ህዝቡን ሃገሩን ዝኸተሎ ቅኑዕን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ምምሕዳራውን ማሕበራውን ፖሊሲ ደኣምበር፡ ግዳማዊ ምስሉ ዘይምዃኑ’ዩ። ንህግደፍ በዚ መንጽር እንተመዚናዮ ብርግጽ ውሽጣዊ ሓይሊ የብሉን። እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ካብ ኣብዘሓ ህዝቢ ዝተነጸለ’ዩ። ደገፍቱ ኣዝዮም ውሑዳት ግን ከኣ ብስም ህዝብን ሃገርን ዝሰወዱ ገበነኛታት’ዮም። እቲ ኣብዘሓ ግን ንመራኸቢታት ህግደፍ ጸማም እዝኒ ሂቡ፡ እቲ ገለ ንመሰረታዊ ለውጢ ይቃለስ፡ እቲ ገለን ከኣ ናብ ርሑቕ ስደት ይብተን ኣሎ። እዚ መርኣያ ሓያል መንግስቲ ናይ ዝመርሓ ሃገር ኣይኮነን። መግለጺ ድኹም መንግስቲ ናይ ዘለዋ ሃገር’ዩ። ህዝቢ ዝፈንፈኖ መንግስቲ ከኣ ኣብ ታሪኽ ሓይሉ ኣይፈልጥን። እሞዝኸበሩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ፡ ህግደፍ ውሽጣዊ ሓይሉ ካብ ኽቦኸ ደኣ ተሪፉና ዘሎ እንታይ’ዩ? መልሱ ዓቕሚታትና ኣወሃሂድና ደፊኣካ ምውዳቕ’ዩ። ንዓይ ካልእ ኣይረኣየንን። ክሳብ ባዕሉ ዝወድቀልና ክንጽበ ወይ ዕድል ክንህቦ ኣይግባእን።

ብመሓመድ ከድር

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡- 12-08-2015

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox