^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 46 guests and no members online

ሳእን ብቑዕ ቀላሲ፡ ግዝያዊ ነገራዊ ረብሓ ምቕዳምን ፖለቲካዊ ድሕረትን ኣብ ዕንክሊል ዝነብር ዘሎ ባዕላዊ ኩነታት እንተዘይኮይኑ፡ ውድዓዊ ኩነታት ንለውጢ ምቹእ ኮይኑ ካብ ዝበስል ነዊሕ ግዜ ኣቑጺሩ’ዩ። እንተኾነ ባዕላዊ ኩነታት ተማሊኡ ውድዓዊ ኩነታት

እንተዘይበሲሉ ወይ ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ባዕላዊ ኩነታት እንተዘይተማሊኡ፡ ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ክምርሽ ከምዘይኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ባዕላውን ወድዓውን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣይተመዓራረየን ዘሎ። እቲ ሓደ በሲሉ ግን ዋና ስኢኑ ፈቲሩ ኣሎ። እቲ ካልእ ከኣ ጽሮትን ቀላስን ስእኑ ኣብ ዙርያ መሪሕነታዊ ዓንኬላት ጋም ማን ይብል ኣሎ።

ባዕላዊ ኩነታት፡ ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ክማላእ ዝግበኦ ፖለቲካዊ ንቅሓት፡ ናይ ኣመራርሓ ብቕዓት፡ ህዝቢ ናይ ምንቃሕ ምውዳብ፡ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ናይ ምጽባብን ምምሕዳርን፣ ነቲ ቃልሲ መሳለጢ ዝኸውን ገንዘባውን ነገራውን ቀረባት ምውናን፡ ዲፕሎማስያዊ ተፈላጥነት ምስፋሕን ምሕያልን’ዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ኣብ ውሽጢ’ዚ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ገለ ፈተነታት ተገይሩ’ዩ። እቲ ብተናጸል ፖለቲካዊ ውድባት ብጽሑፋት፣ ብማዕከናት ዜና፣ ብኣኼባን ሰሚናራት መልክዕን ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ክልተኣዊ ምሕዝነታውን ሓድነታውን ባይታ ንምፍጣር ዝተገብረ ጻዕሪታትን ከይሓወስና፡ ካብ ክልተ ንላዕሊ ውድባት ዝተሳተፍሉ፡ ኣብ 1992 ዝተፈተነ ኤርትራዊ ምሕዝነት ንሃገራዊ ቻርተር (ኤምሃቻ) ኣብ 1999 ዝተበገሰ ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ንዕኡ ቀጺሉ ዝመጸ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን፡ ንኤርትራዊ ብዙሕነታዊ ጸጋታት የንጸባርቕን ዝተበታተነ ዓቕሚታት ኣኪቡ የቃልስን ተባሂሉ ኣብ 2011 ዝተመስረተ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ከም ኣብነት ንምውሳድ ይከኣል። እዚ ጅማሮ ወይ ፈተነ’ዩ። እቲ ጅማሮ ወይ ፈተነ ግን ዛጊት ኣድማዒ ፍረ ኣይሃበን። ዋኒንን ውዕሎን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ክንዲ ናብ ቀዳማይ ጸላኢ ዘነጻጽር ኣብ ሕድሕድ ውድባት መን ንመን ሰዓረ፡ ዜና ምዕብላልን ምብትታንን ካብ መሪሕነታዊ ዓንኬላቱ ንምስማዕ ክጽበ ተኣሲሩ ይርከብ።

ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ዝበሃል፡ ውጹዕ ተወጺዑ ከም ዘሎ ምስ ዝፈልጥ’ዩ። ጸላእን ፈታውን ምስ ዝንጸር’ዩ። ዝበዝሕ ህዝቢ መሰሉ ንምርግጋጽ ኣንጻር ገዛኢ ስርዓት ክቃለስን ተቓሊሱ ናይ ስርዓት ለውጢ ከረጋግጽ ድልውነቱ ምስ ዘርእን’ዩ። ከም ተወሳኺ ከኣ ብዞባውን ዓለማውን ኩነታት ነቲ ህዝባዊ ሕቶን ህዝባዊ ቃልስን ዝድግፍ ኩነታት ምስ ዝህሉ’ዩ። ኣብ 1993 ብደሞዝ የገበረልና ወተሃደራት ህግደፍ ክሳብ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሒዞም ዝገበርዎ ናዕቢ፣ ኣብ 1994 ኣብ ማይ ሓባር ዝቐመጡ ዝነበሩ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ዘልዓልዎ ማሕበራዊ ሕቶ መሰረት ዝገበረ ተቓውሞ፣ ኣብ 2001 ኣብ መንጎ መሪሕነታዊ ኣካላት ህግደፍ ዝተፈጥረ ርኡይ ነቓዕ፣ ተመሃሮ ዩኒቨሪሲቲ ዝገበርዎ ኣድማ፣ብ21 ጥሪ 2013 ጅግና ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ዝተሰወኣሉ ገለ ኣባላት ሰራዊት ዘርኣይዎ ቅሉዕ ምንቅስቓስ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰሪ ዝተፈተነ ተቓውሞ፣ ሃይማኖታዊ ትካላት ንኢድ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብምቅዋም ዘስምዕዎ ድምጺ ….ወዘተ፡ ነዚ ኩሉ ተቓውሞታት በቲ መሪሕነታዊ ጃንዳ ዝተዋህበ ኢ-ሰብኣዊ ግብረ መልስን ገለ ከም ኣብነት ክውሰድ ዝከኣል’ዩ። እዚ ብሰንኪ ሕጽረትን ዘይብቕዓትን በዓል ቤታዊ ኩነታት ከቢድ ናይ ህይወት ዋጋ ዝተኸፍሎ መርኣያ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ክንሱ፡ ግቡእ ፍረ ዘይተሓፍሰሉ ተረኽቦታት’ዩ። ኣብ ደገ ምስ ዞባዊ ምህዋኽ ሰላምን ጸጥታን ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ጃንዳዊ ውዲታዊ መሪሕነት ህግደፍ ዝተመሓላለፈ ናይ እግዳ ውሳነን፡ ብደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝተገብረ ኩነኔ፣ ሓፋሽ ብመልክዕ ሰላማዊ ሰልፊን መዘክራትን ዘስመዖ ተቓውሞን ንለውጢ ዘርኣዮ ድልውነትን’ውን ኣካል ናይ’ቲ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ጌርካ ዝውሰድ’ዩ። እንተኾነ፡ ከም’ቲ “ ብዙሓት ዕንጸይቲ መጥመሪአን ልሕጺ” ዝበሃል ነዚ ዕድላት’ዚ ብግቡእ ተኸታቲሉ መሪሑ ናብ ረብሓ ናይ ለውጢ ሓይልታት ከውዕሎ ዝኽእል ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣይተረኽበን።

እነሆ ድማ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን፡ ብካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያንን ምስልምናን ዝእለያ ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ፡ መንግስታዊ ጉጅለ ከም ኣመሉ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተን ብዝገበሮ ኢድ ምትእትታው ቅሉዕ ተቓውሞ ከም ዝተላዕለ ይቃላሕ ኣሎ። መራሕትን ኣመሓደርትን ናይ’ተን ቤት ትምህርቲ በቲ መንግስታዊ ጉጅለ ንዝወረደሎም ዘይቅቡል ዓማጺ መምርሒ ብሰንጠቕ ብቕሉዕ ብምቅዋሞም ኣቐዲሞም ብትካላት ጸጥታ ከም ዝተኣስሩ፡ ነዚ መሰረት ዝገበረ ማለት ቤት ትምህርትና ካብ ንቡር ኣሰራርሓኡ ወጻኢ ኣይሰርሕን ዝብል ብፍላይ ብተመሃሮ ዲያእ ኣል እስላሚያ ተቓውሞ ተላዒሉ በቶም ስለምንታይ ዘይፈልጡ ሰራዊት ከም ዝተበተነ፡ ገለ ከም ዝተኣስሩ፡ ዝቖሰሉን ዝመቱን ከም ዘለው፡ እቲ ስምዒታት ግን ገና ከምዘይደቀሰን ምንጭታት ብድምጽን ምስልን ኣደጊፎም ይሕብሩ ኣለው።

ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ ውሽጣዊ ተቓውሞ መሰረታዊ ረቛሒ’ዩ። እዚ ድማ ካብ’ቲ ብውሽጡ ምቅዋም ሓሊፉስ እነሆ ኣብ ጎደና ወጺኡ ቅሉዕ ተቓውሞታት ይረአን ብማእሰርቲ ኣካላዊ ማህሰይትን ሞትን ዋጋ ይኸፈል ኣሎ። እቲ ብደገ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይልታት’ከ? እቲ ንምልኪ ተኪኡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ክተክል ትጽቢት ዝግበረሉ ፖለቲካዊ ውድባት’ከ? እቶም ኣብ ውዑይ ዕድመ ዝርከቡ መንእሰያት’ከ? እቶም ኣንፈት ፖለቲካዊ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ልምዓት ከትሕዙ ትጽቢት ዝገበረሎም ደሞክራስያውያን ምሁራት’ከ? ኣበይ ኣለው? እንታይ ይገብሩ ኣለው? ሃለዋቶም ክሕብሩ፡ ናብ’ዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝረአ ዘሎ ኣበያ ህዝቢ ግቡእ ትኹረት ክገብሩ፡ ምስኡ ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ዘኽእሎም ኣብ ውሽጦም ዘሎ “ቀምሺ ኣደይ ዓንቂፉኒ” ዓይነት ዘይመሰረታውን ዘይምኽንያታውን ድኽመታትን ፍልልያትን ኣመሓዲሮም፡ ተላፊኖም ብሓደ ኣንፈት ክወፍሩ ድልውነቶም ከርእዩን ይግባእ። ምረት ዝወለዶ ውሽጣዊ ተቓውሞ መታን ብዘይፍረ ከይብርዕን፡ ካብ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ስሙር ግብራዊ ደገፍ ክረክብ ኣለዎ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 03-11-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox