^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


Since



Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 69 guests and no members online

ምስሓደሽቲኣመራርሓህወሓትተላለዩ

ማእከላይኮሚቴውድብህወሓት፡ኣብዘካየዶዝተናዉሐገምጋም፡ዝበዝሑኣባላቱብምንቃፍ፡ካብቶምዝተረፉ 8ኣባላትፖሊትቢሮኣብቶምሓሙሽተስጉምቲወሲዱ።ሓዲሽአመራርሓንሓደሽቲኣባላትንድማመሪፁ።

ካብቶምዝተረፉነባራትኣይተጌታቸዉኣሰፋ (ሓላፊብሄራዊደሕንነት)ኣይተኣለምገብረዋህድ (ሓላፊቤትጽሕፈትህወሓት)ዶክተርኣዲስኣለምባሌማ (ምኽትልርእሰምምሕዳር) እዮም።

ድሕረባይታኣመራርሓንሓደሽቲኣባላትንእቲፓሊትቢሮስዒቡተዘርዚሩኣሎ።

/ደብረፅዮንገብረሚካኤል

ኣብክልልትግራይከተማሽረተወለዶም።ካብቁልዕነቶምንፉዕተምሃሪከምዝነበሩን፡ካብመሰናድኦትምህርቲኣርባዕተነጥቢሒዞምናብዩኒቨርሲቲአዲስኣዲስአበባኣትዮም'ነይሮም፡እንተኾነትምህርቶምኣሞናጒዮምናብዕጥቃዊቃልሲተጸንቢሮም።

ካብሜዳስልጠናመራኸቢቴክኖሎጂክወሰዱናብሃገረጥልያንተላኢኾም።ምስተመልሱ፡1972 /ሬድዮጣብያናይቲዉድብንዝኾነ "ድምፂወያነትግራይ" ኣብምጥያሽመሪሕተዋሳኢነይሮም።

ኣብቲእዋንሰንሰለትመረዳእታመንግስቲሰይሮምብምእታዉንብምፍሻልንይፍለጡ።

20 ግንቦት 1983 .ኢህአዴግስልጣንኣብዝሓዘሉእዋን፡ናይደሕንነትቤትጽሕፈትይመርሑዝነበሩኣይተከንፈገብረመድህንምክትልኮይኖምኣገልጊሎም።

ብምኽንያትቃለሲንዘቋረጽዎትምህርቲብምቕጻልኣብዩኒቨርሲቲኣዲስኣበባቐዳማይንካልኣይንዲግሪወዲኦም።

ሳልሳይዲግሪኦም'ዉንካብፍሉጥዩኒቨርሲቱሎንደንዝረኸቡእንትኾን፡ኣብዓለምለኸመጽሄታትብርክትዝበሉጽሑፋት'ዉንኣሐቲሞም'ዮም።

በዓልዋና፡ "Debretsion Gebremichael intelligence security software" ተባሂሉዝፍለጥሶፍትዌርምህዞኮይኖም፡ኣብመረብመሸጣኤሌክትሮኒክስኣማዞንይርከብ።

/ደብረጽዮንዘይለሳለስጽኑዕቅዋምዘለዎምሰብምዃኖምብቐረባዝፈልጡዎምሰባትይዛረቡ።

1993 /ኣብዉሽጢእቲዉድብብዝተፈጠረምክፍፋል፡ሐሳብእቲዝተስዓረጉጅለተሰጉምኢኻብዝብልናብምምሕዳርወረዳትሕትኢሎምሰሪሖም።

ይኹን'ምበር፡1998 .ዋናዳይሬክተርኤጀንሲልምዓትሓበሬታንመራኸቢታትነኾይኖምእንትሽየሙ፡ብመዓርግምኽትልቐዳማይሚኒስትርኣተሓባባሪክላስተርኮይኖምድማሰሪሖም።

ኣካቢቤትምኽሪቤትጽሕፈትዓብዪግድብሕዳስኢትዮጵያ'ዉን 'ዮም።

ምክትልኣቦመንበርእቲዉድብኮይኖምዝጸንሑዶክተርደብረጽዮን፡ቅድሚክልተዓመትኣብዝተኻየደመበል 12 ጉባኤዝለዓለድምጺእቲጉባኤተኛብምርካቦምኣቦመንበርክኾኑ'ዮምዝብልግምትነይሩ።ኣሽዑኣይኮነን።

ኣይተጌታቸውረዳ

1965 ኣብከተማአላማጣዝተወለዱኣይተጌታቸውረዳካሕሳይ "ታዳጊዋኢትዮጵያ" ኣብዝተብሃለቤትትምህርቲተማሂሮም።

ካብቶምንፉዓትንተሸለምትንተምሃሮነይሮም።

1990 ካብዩኒቨርሲቲኣዲስኣበባ፡ክፍሊትምህርቲሕጊዝተመረቑኣይተጌታቸዉ፡ምስሓደኣሜሪካዊብሓባርፋካሊቲሕጊዩኒቨርሲቲመቐለኣጣይሾም፤ሕጊኣምሂሮም።

ኣብኣሜሪካካብዝርከብዩኒቨርሲቲኣላባማካልኣይዲግሪብዝለዓለዉጽኢትእንትረኽቡ፡እቲትካልናይክብሪዶክትሬትዲግሪሂቡዎም።

ኣብ 1997 /ም፡ኢህወደግብተቓወምትንዉልቀትካላትሚዲያንይበጽሖዝነበረነቐፌታስዒቡዓርሱክከላኸልኣብዘይክእለሉብርኪበጺሑተባሂሉኣብዝሕመየሉእዋን፡

ኣይተጌታቸዉብፍላይድሕሪመረጻእቲእዋንተነባቢኣብዝነበረጋዜጣኣዲስነገርብዘቕርቡዎምመከራኸሪሓሳባትብዙሓትይፈልጡዎም።

ካብዚሓሊፉ፡ሚኒስቴርጉዳያትወጻኢእታሃገርተጸምቢሮም።ጀነራልዳይሬክተርዳይሬክቶሬትፐብሊክዲፕሎማስንኮምዩኒኬሽንንኾይኖምሰሪሖም'ዮም።

ብተወሳኺ፡ 'A Week in the Horn' ተባሂሉኣብዝፍለጥመርበብሓበሬታእቲቤትጽሕፈትኣሰናዳእንጸሓፍንምንባሮምመረዳእታታትየመልክቱ።

ኣይተሃይለማርያምደሳለኝ፡ምኽትልቀዳማይሚኒስትርንሚኒስትርጉዳያትወጻእንኮይኖምኣብዝተመረጽሉእዋን፡ሕልፈትህይወት፡ቐዳማይሚኒስትርእታሃገርዝነበሩኣይተመለስዜናዊስዒቡ፥

ፍሉይኣማኻሪኾይኖምይሰርሑዝነበሩኣይተጌታቸዉረዳ፡ፍሉይኣማኻሪቐዳማይሚኒስትርኾይኖምተሸይሞም'ዮም።

ቐጺሉ፡ብዶክተርነገሪሌንጮክሳብዝትክኡሚኒስትርጉዳያትኮምዩኒኬሽንመንግስቲኾይኖምሰሪሖም።ካብኡድማኣብትካልምምሕያሻትሕጊዳይሬክተርኮይኖም።

ቅድሚክልተዓመትኣብዝተኻየደጉባኤ፡ብነባርኣባልንመስራትንእቲዉድብኣባልማእኸላይኮሚቴክኾኑተሓጽዮም፡ኣባልንምዃንበቒዖም።

ኣብዚሐዚእዋን፡ኣብዕጥቃዊቃልሲካብዘይተሳተፉዉሑዳትፈጸምቲስራሕሓደእዮም።

መንጀሪኖ

ወይዘሮፈትለወርቅ/እግዚአብሄር፡ኣብቃልስንፖለቲካዊቅዋመንንካብሞንጎዝፍለጣጥንኩራትደቂኣንስትዮተጋደልቲሓንቲእየን።

ወይዘሮፈትለወርቅብትምህርተንንፍዕትንተሸላሚትንከምዝነበራቢቢሲዘዘራረቦምሓወንሓቢሮም።

1967 /ኣብዓድዋቤትትምህርቲንግስተሳባትምህርቲ 9ክፍሊይመሃራኣብዝነበራሉእዋን፡ኣቋሪጸንኣብ 1972 ናብዕጥቃዊቃልሲኣምሪሐን።

ድሕሪምዝዛምዕጥቃዊቃልሲ፡ካብዩኒቨርሲቲሲቪልሰርቪስብዝለዓለዉጽኢትቀዳማይዲግሪረኺበን፡ብዉልቀንኣብሎንደንናፃዕድልትምህርቲረኺበን፡ብክፍለትምህርቲኢኮኖሚክስካልኣይዲግሪረኺበን።

ይኹን'ምበርካብቲዝተቓለሳሉውድብ፡ጽቡቕምላሽኣይረኸባን።

ወይዘሮፈትለወርቅገጽንገጽምዝራብዝፈትዋንብዘለወንፖለቲካዊብስለት፡ብጾተንዝንእዱወንእንትኾና፡ብፍላይኣይተመለስዜናዊብህወይትእንዳሃለዉብትሪካብዝሞጎታሓንቲእየን።

በዚምኽንያት፡ምስኣመራርሓእቲዉድብተቐራሒነንፀኒሓን።

መንጀሪኖኣብቃልሲዝተዉሃበንሽመንኮይኑ፡ተጋዳላይሰለሞን (ሓየት፡ሓወን)ከምኡ'ዉንክልተደቂኣንስትዮኣሕዋተን (ኣልማዝንርግበን) ኣብቲዕጥቃዊቃልሲሞይቶምወን'ዮም።

መንጀሪኖኣብ 1999 አባልማእከላይኮሚቴ፣ኣብ 2007 /ድማአባልፖሊትቢሮኾይነንተመሪጸን።

ቅድምክብል፡ዳይሬክተርማእኸልኢንተሊጀንስፋይናንስፌደራል፡ቐጺሉድማሓላፊትርክብህዝቢህወሓትኮይነንነይረን።

ኣብቲዝሓለፈዓመትድማ፡ሓላፊትሴክተርከተማሴክሬታርያትኢህወዴግኮይነንየገልግላኣለዋ።

ወይዘሮፈትለወርቅፈላመይቲጓልኣንስተይቲምክትልኣደመንበርኮይነንተመሪጸን።

ኣይተአስመላሽወልደስላሴ

ኣብቲዕጥቃዊቃልሲብርሃንዓይኖምካብዝሰኣኑተጋደልቲኣይተኣስመላሽ፡ተጸዋዒባይቶወከልቲህዝቢ'ዮም።

ኣይተአስመላሽኣብዝተፈላለዩእዋናትብዝህቡዎምሕጊተንከፍጉዳያትመብርሂኣብፓርላማኢትዮጵያዝተፈለጡእንትኾን፡ቀዳማይንካልኣይንዲግሪትምህርቶምብሕጊ'ዮምሰሪሖም።

ኣብዚሐዚእዋንድማሕጹይተመራቒዶክትሬትዲግሪእዮም።

ዶክተርኣብርሃምተከስተ

ዶክትሬትዲግሪብኢኮኖሚክስካብስዊዘርላንድዝረኸቡእንትኾን፡ኣብዚሐዚእዋንኣብዕጥቃዊቃልሲካብዘይተሳተፉኣባላትፖሊትቢሮህወሓትካብሞንጎዝኾኑሰለስተ፡ሓደእዮም።

ኣቦመንበርቤትምኽሪ፡መሰልጠኒቴክኒክንሙያንኮይኖምድማስሪሖም።

ኣብብሄራዊኮሚሽንፕላኒንግንክልተዓመታትሚኒሰትርድኤታኮይኖምዝሰርሑዶክተርኣብርሃም፡ሚኒሰትርድኤታፋይናንስንቁጠባዊምትሕብባር፣ኣብቲዝሓለፈሚኒስትርእቲሚኒስቴርኮይኖምተሸይሞም።

ኣብሓደእዋንኣማኻሪሚኒስቴርልምዓትከተማ/አርከበዕቑባይኮይኖምሰሪሖም።

ንሶምኣብዝህቡዎምስልጠናታትዝተሳተፉኣባልእቲዉድብ፡ኣብልምዓትትኹረትዝገበሩኣተሓሳስባታትዘተኣናግዱ'ዮምይብሉዎም።

ወይዘሮኬርያኢብራሂም

ሓደሽቲኣባላትፈጻሚትስራሕኮይኖምካብሞንጎዝተሓረዩሓንቲእንትኾና፡ቅድምክብልኣብቲክልልኣብዝተፈላለዩቦታታትብሓላፍነትስራሕኣገለጊለን'የን።

ኣመሓዳሪትዞባታትምብራቕን፡ደቡብምብራቕንኾይነንኣብዝተፈላለዩእዋናትብሓላፍነትሰሪሐን።

ኣብከተማመቐለንብብርኪክልልን'ዉንሓላፊትቢሮጉዳይደቂኣንስትዮነይረን።ወይዘሮኬርያኣብሚድያብዙሕዘይፍለጣእንትኾና፡ክምረጻእየንዝብልትጽቢትብዙሓትኣይነበረን

 

 

ጅቡትንስዑዲዓረብንወትሃደራዊምትሕግጋዝይገብራምህላወንተገሊጹ

 

ጅቡትንስዑዲዓረብንዝኸተምኦስምምዕወትሃደራዊምትሕግጋዝኣብግብሪይሰርሕከምዘሎሚኒስተርምክልኻልጅቡቲዓሊባሕዶንሓቢሩ።

ሚኒስተርምክልኻልጅቡቲኣብቲምስሻርቕኣልውሰጥዘካየዶቃለመጠይቅ፣ወትሃደራውያንክኢላታትስዑዲዓረብናብጅቡቲብምምጻእመጽናዕትንገምጋምንከካይዱእንከለዉ፣ጅቡታውያንመኮንናትኣብስዑዲዓረብወትሃደራዊስልጠናይወስዱምህላዎምኣረጋጊጹ።

ንሱብዘይካ'ዚ፣እቲኣብወትሃደራዊምትሕግጋዝዝተኸተመስምምዕበዚከምዘይሕጸርብምጥቃስ፣ካልእመደባትተሰሪዑከምዘሎ'ውንኣገንዚቡ።

ኣብቲ26 ሕዳርኣብሪያድዝተኻየደኣኼባሃገራትእስላማዊኪዳንዝተሳተፈእቲሚኒስተር፣ጅቡቲነቲብስዑዲዓረብዝቐረበወትሃደራዊመዓስከርናይምህናጽመደብብሓጎስከምእተቐበለቶደጊሙገሊጹ።

እዚከምዚ'እንከሎ፣ኣብጅቡቲዓስኪሩዘሎሰራዊትቻይና፣ብታንክታትዝተሰነየልምምድከካይድከምዝቐነየወትሃደራውያንምንጭታትካብታሃገርሓቢሮም።

ቻይናኣብጅቡቲዝሃነጸቶቀዋሚወትሃደራዊመዓስከርኣብወርሒነሓሰናይዚዓመትእዚድሕሪምምራቓ፣ታንክታትንድሩዓትንዝዓጠቐኣስታት 500 ወትሃደራትኣዋፊራትሉኣላ።

ብዘይካ'ቻይናነቲመዓስከርናይምስፋሕመደብከምዘለዋ፣ፕረዚደንትቻይናዝሓለፈሰሙንምስፕረዚደንትጅቡቲኣብበይጂንግኣብዝገበሮርክብምግላጹይዝከር።

 

ብምክትልዳይረክተርዞባቀርኒኣፍሪቃዝምራሕወኪልላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራትኣብኤርትራምብጻሕፈጺሙ

ብምክትልዳይረክተርዞባኣፍሪቃኣንጀለዲኮንግ-ኣታንጋናዝምራሕወኪልላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራትኣብኤርትራናይክልተመዓልታትምብጻሕፈጺሙ።

እታዳይረክተርኣብዚሳልስቲ'ኣብኤርትራኣብዝበጽሓትሉ፣ብዛዕባህሉውኩነታትስደትኣብዞባቀርኒኣፍሪቃብፍላይኣብኤርትራድማብሓፈሻብዝምልከትምስዝተፈላለዩሰበስልጣንመንግስቲኤርትራተዘራሪባ።

ብመሰረትጸብጻብላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣ኤርትራሓንቲካብተንብብዝሒስደተኛታትዘፍርያሃገራትዓለምተባሂላምስቀዳሞትሓሙሽተ'ትስራዕ።

እንተኾነመንግስቲኤርትራ፣እዚጸብጻብናይላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣መቐጸልታናይቲስምኤርትራንምድዋን፣ፖለቲካዊዕላማዝተጎልበበ'ክብል'ዝነጽጎ።

ላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣ኣብነፍሲወከፍወርሒኣስታትሓደሽሕኤርትራውያንናብሱዳንንኢትዮጵያንእናሰገሩዑቕባከምዝሓቱኣብጸብጻቡምስፋሩ'ውንይፍለጥ።

እቲኣህጉራዊትካልኣብዘቕረቦጸብጻብ፣ኤርትራውያንብሰንኪ'ኣብሃገሮምዘሎናይግዜገደብዘይብሉሃገራዊኣገልግሎትንከቢድምግሃስሰብኣዊመሰላትንከምዝስደዱብምርግጋጽ፣ሃገራትብዘይከቢድጸቕጢፖለቲካዊዑቕባክህብኦም'ዝላቦ።

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox