^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 114 guests and no members online

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን

ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣመልኪታ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ

ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ሕቶ፡- ሕራይ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ናብ ካልእ ፍልይ ዝብለ ሕቶ ከስግረካ፡ ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት ብተመሳሳሊ ገይርናዮ ናይ ዝነበርና ሓጺር ቃለ-መጠይቕ ኣብ’ቶም ብስርዓት ህግደፍ ተረሲዖም ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ጸገማት ዝርከቡ ክልተ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ፡ ብፍላይ ኣብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ቤት ትምህርትን ንዘለዎም ጸገማት ንምፍታሕ ብዓቕምኹም ገለ ክትገብሩ መደብ ከም ዘለኩም ሓቢርካና ነይርካ፡ እዚ ጉዳይ ኣበይ በጺሑ? እቲ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣገልግሎት ክህብዶ ጀሚሩ፡ እቲ ማይ’ከ ተዃዒቱ ህዝቢ ጽሩይ ማይ ክሰቲ’ዶ ጀሚሩ ብዝዕባ’ዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል?

መልሲ፡- እዚ ሓደ ካብ ኣገዳሲ ሕቶን ብትኽክል ከኣ ክግለጽን ክበርህን ዘለዎ ጉዳይ’ዩ። ክኒን ቅኒቶ ኣብ ኣከለ-ጉዛይ ኣብ ከባቢ ጸሮና ዝርከባ ክልተ ዓድታት’የን። ኣስታት ን6 ዓመታት ካብ ምምሕዳር ህግደፍ ወጻኢ ዝነብራ ዘለዋ ዓድታት’የን። እዚ ማሕበር’ዚ ድማ ካብ ቅድሚ 5 ዓመት ኩነታተን ብቐረባ ክከታተል ጀሚሩ። እቶም ነበርቲ ዘለዎ ጸገም ገዚፍ’ዩ። ነጻነት ኤርትራ ኣብ ምምጻእ ኮነ ብድሕሪኡ ህግደፍ ብስም ልኡላውነት ብዝጻሐተሮ ኣዕናዊ ኲናት ብኣማኢት ዝቑጸሩ ደቖም ዝገበሩ’ዮም። ስለዚ ንሕና ኩነታቶም ምስተረዳእና በቲ ድሩት ትሕዝቶና ብቐጻሊ እናተመላለስና፡ ብዝዓበየ ሰብ ከምዘለዎም፡ ብዛዕባኦም ዝቑንዞ ወገን ከም ዘለዎም ክፈልጡ፡ ብዝነኣሰ ከኣ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ክንገብር ጸኒሕና ኢና። ገለ ካብ’ቲ ዝገበርናዮን ዘሐጉሰንን ነገር ብዘይ ትምህርቲ ዕድሜኦም ዝቑጽሩ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ህጻናት፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ምስ ዘለው ምምሕዳራት ናይ ኢትዮጵያ ብምርድዳእ ዶብ ሰጊሮም ማዕበል ኣብ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ገይርና። እዚ ብርግጽ ርሕቀት ኣለዎ። ክኸዱን ክምለሱን ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ’ዩ። ብዝኾነ ኣብኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ትምህርቲ ምስ ጀመሩ፡ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ማለት ናይ ኮምፒተር ናይ ጀነሬተር ሓገዝ ገይርና ምስ’ቶም ኣሕዋቶም ማሚቖም ክመሃሩ ምግባርና’ዩ።

እዞም ደቂ- 8-9 ዓመት ህጻናት ካብ ገዛኦም ናብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ርሕቀት፡ ናይ መንገዲ ዘይምችኡነት ስለ ዝተገንዘብና፡ ካብ ዝተፈላላያ ሃገራት ዝመጽኡ ኣባላት ናይ’ዚ ማሕበር ብ2014 ብኣካል ከይዶም ኣብ ዝተዓዘብሉ፡ ዓበይቲ ዓዲ ናይ’ዘን ክልተ ዓድታት፡ ኣብ ቀረባና ቤት ትምህርቲ ስለዘይብልና፡ ደቅና ክኸዱን ክምለሱን ብራሕቂ መንገዲ ይደኽሙ ኣለው፡ እንተደኣ ዓቕሚ ሃልዩኩም ባዕልኹም፡ እንተዘይ ክኢልኩም ከኣ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣእዊኹም ኣብ ዓድና ቤት ትምህርቲ ክሰረሓልና ጸዓሩ ዝብል ምሕጽንታ ስለ ዘቕረቡ፡ ምዑታት ኣባላት ናይ’ዚ ማሕበር ኣብ ክልቲኣተን ዓድታት ኣብ 2015 መበግሲ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ክስራሕ ገይሮም። እቶም ዓበይቲ ህጻናት ድማ ገጾም ተሓጺቦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክመሃሩ ጀሚሮም። ድሮ እነሆ ንካልኣይ ግዜ ወይ ዓመቶም ኣብኡ ይመሃሩ ኣለው።

ብርግጽ ናይ ዓቕምን ግዜን ሕጽረታት ተደሪብዎ ብግቡእ ከይተለሰነ እንከሎ’ዮም ክመሃሩ ጀሚሮም። ሕጂ ግን ቸሜንቶ ተገይርሉ፡ ተነኮ ተወቒዑ፡ ብሃሩር ይሳቐዩ ነይሮም በሎፎን ተገይርሉ፡ ክልተ መማህራን ተመዲበምሎም ስሩዕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ህይወት የሕልፉ ኣለው። ደሞዝ ናይ’ዞም መማህራን ማሕበር ረድአትን ምዕበለን ኤርትራ ክትከፍል ዓቕሚ ስለዘይብላ፡ ፈተውትና ወይ እቲ ወረዳ’ዩ ዝኸፍሎም ዘሎ። ዓሚን ለብዘመንን ደብተር ርሳስን ብርዕን ዓዲልና ኢና። ንቕድሚት’ውን ካብ’ዚ ብዝሓሸ ደገፋትና ቀጻሊ ክኸውን።

እታ ካልኣይቲ ሕቶኻ ብዝምልከት፡ ንሕና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት፡ ገበርቲ ሰናይ ኣካላትን ክኢላታትን ተዘራሪብና፡ እቲ ዘለዎ ናይ ጽሩይ ዝስተ ማይ ጸገም ክፍተሓሉ ተንቀሳቒስና ኢና። ነበርቲ እዛን ዓድታት ዕያግ ይስትዩ ከም ዘለው። ዓለቕቲ ይሰትዩ ከም ዘለው። ቆልዑ ይሓሙ ከም ዘለው። ቆርበቶም ይበላሾ ከም ዘሎ ኣረዲእና ዘተባብዕ ተስፋ’ውን ረኺብናሉ ነይርና ኢና። ሓደ ግዱስ ኢትዮጵያዊ ማይ ዘለዎ ቦታ ምስተጸንዐ ማሽነሪታት ከይደን ዃዕቲ ከካይዳን ህዝቢ ጽሩይ ዝሰተ ማይ ክስትን ክገብር’የ ዝብል ቃል ኣትዩላ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዛጊት ክሳብ ሕጂ እዚ መደብ’ዚ ኣይተዓወተን። ስለዚ ከኣ ነበርቲ ዘለዎም ናይ ማይ ጸገም ኣይተፈትሐን። ናይ ማይ ክኢላ ተመዲቡልና ኣጽኒዑ ኣብ ክልተ ቦታ ደሓን ዝኾነ ማይ ክርከብ ከም ዝከኣል ነጊሩና ከብቅዕ፡ ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሃገር ደረጃ ኣጋጢሙ ዝነበረ ደርቅን ካልእ ምኽንያታትን ኣይተተግበረን። እቲ መብጸዓ ሕጂ’ውን ከም ዘለዎ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። ዋላ ግዜ ይውሰድ ቃሉ የዕብር’ዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብቃሉ መሰረት እቲ ዝተኣትወ ቃል ክትግበር’ዩ እምነትና።

ሕቶ፡- ካብ’ተን ዝመደብኩመን ሓንቲ ተዓዊታላ ማለት’ዩ። ቤት ትምህርቲ ኣይነበረን ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ህጻናት ናብ ርሑቕ ይጎዓዙ ነይሮም ኣብ ጎረቤት ገዛኦም ቤት ትምህርቲ ረኺቦም ትምህርቲ ምጅማሮም ሓደ ዓቢ ዓወት’ዩ። እቲ ዝተረፈ ናይ ማይ ጉዳይ ከኣ ከም’ቲ ዝበልካዮ ኣብ መደብ እንተሃልዩ ብትዕግስቲ ምጽባዩ። ብዝኾነ ድሕሪ ህንጸት ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ናብ’ቲ ከባቢ ከይድካ እንተደኣ ነይርካ፡ ወለዲ ይኹኑ ተመሃሮ ብዝረኸብዎ ዕድል እንታይ ይብሉ እንታይ ይመስሉ ከመይ ኣንቢብካ?

መልሲ፡- ኣነ ብዙሕ ግዜ’የ ናብ’ተን ዓድታት ዝመላለስ። ንሳቶም ከኣ ናይ ወለድና ምስላ ገይሮም’ዮም ዝዛረቡ። ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ቤት ትምህርቲ ክስራሕ ምኽኣሉ ሕጉሳት’ዮም። ምሳና ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ገጠር ዘይ ከም ከተማ ተማሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስተፈደሱ ወለዶም ኣብ ምሕጋዝ’ዮም ዝወፍሩ። ስለዚ ከኣ ተመሃሮ ክኒን ቅኒቶ’ውን ነዚ ዕድል’ዚ ብምርካቦም ሕጉሳት’ዮም። እዚ ተግባር’ዚ ንሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ጽባሕ ሓዳስ ህዝባዊት ደሞክራስያዊት ኤርትራ ተውሪቑ ክኽመጥን እናተዘከረ ክነብርን ምዃኑ’ዮም ዝገልጹ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሉ ብሕማም ውጻእትን ዓሶን ዝሳቐዩ ሰባት ብዙሓት ነይሮም። ኣብ ምፍዋሶም ድማ ዝከኣለና ገይርና። ከምኡ’ውን ኣብ ከብቶም ብዝኣተወ ሓድሽ ሕማም 10 ዝሞታ ከብቲ ክጉሕፉ ስለዝረኣና፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ምስ ዘለው ኣመሓደርቲ ተረዳዲእና ኩለን ከብቶም ተኸቲበን።

ሕቶ፡- ንቕድሚት ኣብ ኩሉ መዓሰከር ስደተኛታት ዘለው ኤርትራውያን ይኹን ናይ’ዘን ዓድታት እዚኣተን ጸገማት ንምቅላል እንታይ ዝሓዝክሞ መደባት ኣሎ?

መልሲ፡- ማሕበር ረዲአትን ምዕባለን ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፈተውትን ተደናገጽትን እናወሰኸን እናሰፍሐን ዝኸይድ ዘሎ ማሕበር’ዩ። ናይ ነዊሕ መደቡ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሃለው ይሃልው ጸገማቶም ኣብ ምቅላል ክዋሳእ’ዩ። ኩሉ ንገብሮ ሓገዛት ገንዘባውን ዓይነታውን ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ካብ ተጸባይነት ዝወጽእሉ ርእሶም ክኢሎም ናብ ደገፍቲ ዝሰጋገርሉ፡ ብስነ-ምግባር ተሃኒጾም ባህሎምን ታሪኾምን ዓቂቦም ዝቕጽልሉ ምኽርን ኣስተምህሮን ምሃብ’ውን ዘጠቓልል’ዩ። እቲ ረድአት ግዝያዊ ሓገዝ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ምዕባለ ከኣ ካብ’ዚ ዘለውዎ ብዝተፈላለየ ሞያታት ሰልጢኖም ነብሶም ዘማዕብልሉ መደባት ምፍጣር’ዩ ናይ ርሑቕ መደባትና። ነዚ ንምዕዋት ፈተውትን ተደናገጽትን ክንፈጥር ኣለና። ጸግም ኤርትራውያን ብጭብጥ ንኹሎም ተደናገጽቲ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ነቶም ንሰለ መሰል ስደተኛታትን ክብረት ሰብኣዊ መሰላትን ዝቕሙ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣረዲእና ከነእምን ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ጎስጓሳት ምግባር ከም ዘድልየና ተረዲእና ኣለና ኢና። ምኽንያቱ እዚ ጉዳይ’ዚ ብናትና ውሱን ዓቕሚ ዝፍታሕ ስለ ዘይኮነ፡ ኩሉ ግዱስ ክረባረበሉ ወፍርና ኣውያትና ከነጽዕቕ ኢና። ኣውያትና ምጽዓቕ ጥራሕ ዘይኮነ ዝርከብ ሓገዛት ኣበይ ውዒሉ ብተግባር መተኣማመኒ ዝኸውን እናቕረብና ሓግዙና ክንብል ኢና። ብእንረኽቦ ሓገዝ ከኣ ኤርትራዊ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ናትና ግደ ክንጻውት ኢና። ንጽጉም ወገና ኣጆኻ ኣለና ምሳኻ ክንብሎ ኢና።

ኤርትራዊ ስደተኛ ጸላኢ ማለት ስርዓት ህግደፍ ዘተኣታተዎ ድሑር ስምዒታት ከለልን ፎእ ክብልን ከም ዜጋታትን ውጹዓትን መጠን ሕድሕዱ ክሳነን ክተሓቛቛፍን ናይ ምግባር ቀንዲ ዕማም ናይ’ዚ ማሕበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኹሉ ኣባልን ፈታውን ክግለጽ እፈቱ። ኣብ’ተን ክልተ ዝተረሰዓ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ቅድም ኢለ ከም ዝበልክዎ ዝከኣለና ኣብ ጎኖም ኮይና ክንገብር ጸኒሕና ኣለና። እቲ ዝገበርናዮ ብዝተፈላለዩ መራኸቢታት ኣብ አእዋኑ እናተገልጸ ጸኒሑ’ዩ። ኣብ ቀረባ ርሕቀት ናይ’ተን ዓድታት ኣብ ዘሎ ህዝቢ ተሰሚዑስ ምስገና ዝቐርበሉ ዘሎ’ዩ። እዚ ንዓና ሞራል ይኾነና። ዝያዳ ክንሰርሕ የተባብዓና። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኣብ ታሪኽ ናቱ ፍሉይ ኣወንታዊ ምዕራፍ ዝሕዝ ክኸውን’ዩ። ንቕድሚ ከኣ ዓቕምና ዘፍቅዶ ኩሉ ክንገብር ሓደ ካብ መደብና’ዩ። ብፍላይ ኣብ ቀረባኦም ጽሩይ ዝስተ ማይ ዝረኽብሉ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝያዳ ሰፊሑ ክሳብ 8 ክፍሊ ዝመሃርሉ ንምግባር ሕልሚ ኣለና። ሕልምና ሕልሚ ኩሎም ብህዝቦም ዝግደሱ ሰብኣዊ ኣስተሓኮ ዘለዎም ወገናት’ዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ ብናትና ተበግሶን ብልግሲ ናይ ፈተውትን ተደናገጽትን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና።

ኩሉ ግዱስ ክፈልጦ ዘለዎ ነበርቲ ናይ’ዘን ዓድታት ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ምምጻእ ነጻነት ኤርትራ ልዑል መስዋእቲ ዝኸፈለን ዘሕብን ታሪኽ ዝሰርሐን ህዝቢ ክንሱ፡ በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ምሉእ ንምሉእ ዝተረሰዐ ህዝቢ ምዃኑ’ዩ። እዘን ክልተ ዓድታት ብዙሕ ህዝቢ’ዩ ዝነብረለን ነይሩ። ብሰንኪ ህግደፍ ግን ካብ ዓዶም ርሒቖም ተባታቲኖም ዝነብሩ ብዙሓት’ዮም። እቲ ንዓይ ዝያዳ ዝሰሓበኒ ድማ እዚ ኩሉ ኣድልዎ በጺሕዎምን ተረሲዖምን ክንሶም፡ ዘለዎም ኤርትራዊ ኒሕን ሓቦን ልዑል ምዃኑ’ዩ። ስለዚ ኩሉ ግዱስ ብሓፈሻ ተወለድቲ ናይ’ዚ ከባቢ ዓድታት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ስደት ዝነበሩ ወገናት ከኣ ብፍላይ ፍሉይ ትኹረት ሂቦም ተሳትፎኦም ከረጋግጹ እላቦ።

ጸገምና ክፍታሕ፡ ብሓላፍነታዊ ስምዒት ክንደጋገፍ ድማ፡ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቕና፡ መን’ዩ ከምኡ ገባሪ ወይ ተሓታቲ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ፈታውን ጸላእን ብምልላይ ክንዋሳእ ክንክእልን ኣለና። ምኽንያት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን ግፍዕታት መግለጺ የብሉን። ስለዚ ጠንቂ ጸገምናን ውድቀትናን ንሱ ስለ ዝኾነ ነበረ ክንገብሮ ኢድን ጓንትን ኮይና ክንረባረብ ከም ዝግበኣና በዚ ኣጣሚ’ዚ ከዘኻኽር ኣፈቱ።

ሕቶ፡- ዝኸበርካ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ዘይተናኸፍናዮም ክበሃል ኣለዎ ትብሎ እንተለካ ክትብል ዕድል ክበካ?

መልሲ፡- መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ክልላውያን መንግስታት ትግራይን ዓፋርን ንዝተሰዱ ወገናት ተቐቢሎም ኣተኣናጊዶምን’ዮም እሞ ምስጋና ይብጸሓዮም። ኣብ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ ሰብን እንስሳን ሕማማት፡ ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ብዘቕረበቶ ናይ ሓግዙና ተሓባበሩና ኣውያት፡ ዝተጎድኡ ኣብ ምፍዋስን እቲ ሕማም ከይሰፍሕ ኣብ ምኽልኻልን ወረዳ ጉሎ-መኸዳ ዝገበረልና ምትሕብባር ክጥቀስ ዘለዎ’ዩ። ንመማህራን ዝኸፍልዎ ዘለው ወርሓዊ ደሞዝ ንስለቲ ሰናይ ተግባሮም ኣመስጊነ ንኣመስገንቲ ክነግረሎም ደስ ይብለኒ። እዚ ሰናይ ተግባር’ዚ ንጽባሕ ኣብ ዝምድና ናይ’ዘን ክልተ ዓድታት ምድልዳል ናቱ ልሉይ ተራ ክጻወት’ዩ። ስለዚ ኤርትራዊ ጸገማት ተፈቲሑ ጽጉማት ወገናትና ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ሰላሞም ኣውሒሶም እፎይታ ክሳብ ዝረኽቡ ድማ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ምድግጋፍ ዝያዳ ብምሕያል ክቕጽል ኣላቦ። ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን (ኣራ) ዝቐረብናዮ ሓገዛት ናብ’ቲ ተሓጋዚ ዘለዎ ቦታ ኣብ ምብጻሕ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪናን ኣናእሽቱ መካይን መዲቦም ፍሉይ ምትሕብባር ገይረሙልና’ዮም። ንሳቶም ከምኡ እንተዘይገብሩ ብናትና ዓቕሚ ንምሽፋን ዝሓተና ወጻኢታት ከቢድ’ዩ ነይሩ። ስለዚ ብልቢ ኣመስግኖም።

ሕራይ’ሞ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ሎሚ’ውን ከም’ቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ ስደተኛታትን ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ኣመልኪትካ ንዝሃብካና ሰፊሕ መብርሂ፡ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣመስግነካ። ብተመሳሳሊ ካልእ ግዜ ክንሳብ እንራኸብ ሰላም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና’ውን ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ዝገበርናዮ ቃለ-መጠይቕ ኣብ’ዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ብዙሕ ቁም-ነገራዊ ሓበሬታ ረኺብክምሉ ከም እትኾኑ ብምትእምማን ንስለ’ቲ ምክትታልኩ ነመስግን።

ኣቶ ካሕሳይ ተካይድዎ ዘለኹም ዘይሕለል ቃልሲ ብቐጻሊ’የ ዝከታተለኩም። እዚ ዘሎ ጸገማት ተፈቲሑ፡ ኩሎም ዜጋታት ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ማለት ካብ ደንከሊያ ክሳብ ኦምኒሓጀር ብዘይ ስግኣት ንንቀሳቐሰሉ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ክሳብ እንፈጥር፡ ህዝብኹም ሓበሬታ ክረክብን ፖለቲካሊ ክነቅሕን ትግብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ብዝሓየለ ክትቅጽልሉ እላቦ። ኣነ’ውን ዓቕሚ ብዘፈቐደ መጠን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለኹ ከረጋግጸልኩም እደሊ። ኣብ መወዳእታ ኣብ 2016 ዝገበርናዮ ንጥፈታት ክንገልጽ ንዝተዋህበና ዕድል ድማ ኣመስግን የቐኒየለይ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 25-11-2016

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox