ደምዳሚ መግለጺ፣
መበል 14 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል፡
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/
ጀጋኑ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ!
ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ ዕለት 10-13 ጥሪ 2017 ኣብ ዘሎ ግዝያት መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያዊን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብመንጽር ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ይመስሉ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።
ፈጻሚ-ኣካል ንህልዊ ሃገራዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ ጸረ-ህዝቢ ጨፍጫፊ ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ’ቲ ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ክብል፡ ብዝኽተሎ መዕነዊ ገባቲ ፖሊስኡ፡ ቁጠባ ሃገር መሬት ክዘብጥ ገይሩሉ ኣብ ዘሎ ህሞት፡ ዜጋታት ንዝርካቡ ዘለዎም ገንዘባዊ ዓቕምታት /ባጤራ ናቕፋ/ ከም ድላዮም ከይጥቀምሉ ኣብ ባንክታቱ ለኲቱ ብምሓዝ ዝጥቀመሉ ምዃኑ ተመልኪቱ። ናይ ሰራዊት ይኹን ስቪክ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደመወዝ ብምውሳኽ ብኣጠቓላሊ ናብራ ናይ ሕብረተ-ሰብና ከነማሓይሾ ኢና ኢሉ ክዝምረሉ ዝጸንሐ ኣብ ባይታ ከንቱ ኣጉል መብጻዓታት ምዃኑ ህዝብና ካብ ጭቡጥ ዝነብሮ ዘሎ ናይ ሓሳረ-መከራ መነባብርኡ እናተገንዘበ መጺኡ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ሕጂ’ውን እዚ ከይዓጠጦ እተን እኩያት ልሙዳት ተግባራቱ እናቀጸለለን፡ ልኡላውነት ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናውረደ፡ ብዋጋ ሰላምን ርግኣትን ሃገርናን ከባቢናን ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት እናተዋደየ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ለኪሙ ክዓርብ ሕጂ’ውን የዕለብጥ ምህላዉ ተገንዘበ።
ተባዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ዓለማዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝረኣየሉ፡ ዓለምና ኣብዚ ህሞት’ዚ ብዘይካ’ቲ ብጡሩፋውያን ግብረ-ሽበራውያን ሓይልታት ብስም እስልምና እናሸቀጡ ትሕመሶ ዘላ ከይኣክል ኣብ ሞንጎ ልዕለ-ሓያላን ተነሓናሓንቲ ሚዛን ሓይልታት ዝረኤ ዘሎ ግርጭትን ዝምዕብለሉ ዘሎ ሓደገኛ ኣንፈትን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ዝርኤ ዘሎ ወጥርታት መሊሱ ብኣሉታ ይጸልዎ ምህላዉ ተገንዚቡ። እዘን ዓለም-ለኻውን ዞባውን ልዕለ-ሓያላን ሃገራት ክሳብ ቀጥታዊ ምትእትታው ብምግባር ሓደሽቲ ሽርክነታት እናፈጠርካ ነቲ ናይ ተቓለስቲ ህዝብታት ፈትሓዊ ሕቶታት እንኮላይ ናብ ረብሓኻ ብዝውዕለሉ መንገዲ ክውዳእ ኣብ ውድድር ዝእተወሉ ንናይ ዝሑል ኲናት ኩነታት ዝደግም ወድዕነት እናዓበየ ይኸይድ ምህላዉ መዚኑ። እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዩክሬይን ቀጺሉ ካኣ ብዝኸፍኤ ብልሒ ጫፍ ኣብ ሶርያ ዝተንጸባረቐ ህዝብን ሃገርን ዘባደመ ዘስካሕክሕ ኲናት ጽዑቕ መግለጺ ናይዚ ኮይኑ፡ ሓደግኡ ልኡላውያን ሃገራት ክሳብ መጻኢ ዕድል ህዝበንን ሃገረንን ባዕለን ከይውስና መሰለን ዝዳፋእ ምዃኑ ተገንዚቡ። ሃገራት ኣብ ምፍታሕ እቲ ጐንጽታት ናቶም ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ ይኹኑ ዳኣምበር ኩሉ ብናታቶም ባርኾትን ተጽዕኖታትን ጠቕምታቶም ጥራሕ ብቐዳምነት እናሰርዑ እቲ ሽግር መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ኣየኽእልን።
ፈጻሚ-ኣካል ህልዊ ከባብያዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ እቲ ኣብ የመን ዝተኸስተ ጐንጺ ብሕቡራት መንግስታት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈተነ ጻዕሪ ዘይምዕዋቱ የማናውያን ኣሕዋት ዳግማይ ናብ ከቢድ ኲናት ተሸሚሞም ኣብታ ሃገር ብዙሕ ሰላማዊ ሰብ እናተጐድኤ ይኸይድ ኣሎ። ሃገረ-ሱማል እናተረጋገአት ህዝባ ፌደራለዊ ስርዓተ- ምምሕዳር ኣብ ምትካል ባይቶኦም መሪጾም መንግስቲ ኣብ ምቛም ዝሰጋገሩ ዘለዉ ይኹን ዳኣምበር፡ ሓሓሊፉ እቲ መጥቃዕትታት ናይ ኣልሸባብ ዘይተቛረጸ ምዃኑ ዘሕዝን ተርእዮ እዩ። ደቡብ ሱዳን ብዝምድናዊ ኣዘራርባ እናተረጋገአት ዝመጸት ሃገር ትኹን’ምበር እቲ ሽግር ብዘተኣማምን መንገዲ መሊኡ ተሰጊሩ እዩ ክባሃል ዝካኣል ኣይኮነን። ሃገረ-ሱዳን እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክኽሰቱ ዝጸንሑን ዘለዉን ግጭታት ንምፍትሑ ጻዕሪታት ይካየድ’እኳ እንተሎ፡ መሊኦም ናብ ዝሐሸ ደረጃ ዝተሰጋገሩ ኣይኮኑን። ኢትዮጵያ ብድሕሪ’ቲ ህጹጽ ኣዋጅ ምእዋጃ ህዝብታታ ማሕበረ  ፖሎቲኮ ቁጠባዊ ሂወቶም ብዝተረጋገአ ኩነታት ከመርሕሉ ዝኽእሉ ወድዕነት ከም ዝተፈጠረን ንመድረኽ ተሃድሶ ምቹእ ባይታ እናተመድመደ ይኸይድ ምህላዉ ተገንዘበ። እዚ ይኹን’ዳምበር ስርዓት ህግደፍ ብሓፈሻ ኣብዚ ከባቢታት’ዚ ሰላምን ምርግጋእን ከይህሉ፡ ብፍላይ ካኣ ናብ ኢትዮጵያ ዘነጻጸረ ቅሉዕን ስዉርን ብቀጥታን ብኢድ-ኣዙርን ዝዋደዮ ምትንዃላት ምስቲ ኩሉ ነዚ ሽርሕታት’ዚ ንክፍጽም ዘጋጥሞ ዘሎ መኸተታትን ክሳራታትን ሕጂ’ውን ገና ዘየቃረጾ ምዃኑ ተገንዚቡ።
ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ኤዲኪ ባይቶን ብዕምቆት ገምጊሙ። ባይቶ ካብ ኣጋጢሙዎ ዘሎ ቅልውላው ክወጽእ ጻዕርታት ዝግበሩ ዘለዉ እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሕጂ መሊእካ ንምፍተሖም ገና ዘይተበቕዐ ምህላዉ ገምጊሙ። ቅሩብነት እንተዳኣ ሃልዩ ንምፍተሖም ዝግበሩ ቃልስታት ቀጸልቲ ኮይኖም እቲ ጉዕዞ ንምግባእ ካላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብዕቱብ ክስራሓሉ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ዝኾኑ ውድባትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ህዝብን ተረኦም ከዕዝዙ ፈጻሚ-ኣካል ጸዊዑ።
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ውድባዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ዕማማት ውድብና ሓያልን ድኹምን ጐንታቶም ብዕቱብነት ድሕሪ ምግምጋም መጻኢ መደብ ሰሪዑን ኣገደስቲ ውሳነታት ኣማሓላሊፉን።
ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ብሰንኪ’ቲ መዕነዊ ፖሊስታት ስርዓት ህግደፍ ዋሕዚ ስደት ሕጂ’ውን ዘየቋረጸ ምዃኑ፣ እዚ ናይ ስደት ኣበሳ’ዚ ኣብ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ መለእቲ ቀንጸልቲ ስርዓታትን ንሶም ዘስዕብዎ ኲናትን ካብ ዝተፈላልዩ ሃገራት እናተገፍዐ ብብዝሒ ዝስደዱ ዝጸንሑን ዘለዉን ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ። እተን ነዚ ስደተኛ’ዚ ዝቕበላ ሃገራት ኤውሮጳ እዚ ናይ ስደት ፍልሰት እዚ ልዕሊ ዓቕሞም ምዃኑ ኣብ ርእሲ’ቲ ክማረርዎ ዝጸንሑ፡ ሓሓሊፉ ብዘጋጥመን ዘሎ ግብረ-ሽበራዊ ኩኑን እከይ ተግባራት እቲ መረረ ክልዕል ኮይኑ እዩ። ካብዚ ዝብገስ ካኣ ገለገለ ሃገራት ነዚ ሓደጋዚ ንምክልኻልን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ንናብቲ ሃገሮም ምልካውያን ጨፍጨፍቲ ስርዓታት ይኹኑ ንሶም ዘስዕብዎ ኲናትን ክመልስዎም እንተዳኣ ኮይኖም ሓደግኡ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ተገንዘበ። ብርግጽ እዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ግብረ-ሽበራውያን ጸጥታዊ ሓደጋ’ዚ መሊእካ ንምቁጽጻሩ ብጣዕሚ ከቢድ’ኳ እንተኾነ ብዝተኻእለ መጠን ርጡብ መጽናዕቲ ብምክያድ ኣካላት ጥዑይን ሕሙምን ፈሊኻ ነቶም ዝበዝሑ ንጹሃን ስደተኛታት ደገፎም ከበርክትሎምን ብሰላም ክነብሩን ጻዕርታቶም ክብ ከብሉ ተማሕጺኑ።
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ እቲ ኣቐዲሙ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እተጻሪ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ፍሉይ ጸብጻባ ናብ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ቀሪቡ ቅቡል ተገይሩ ወሰንቲ ኣካላት ናይቲ ስርዓት ናብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክቐርቡ ድፍኢት ዝግበረሉ ዘሎ ይኹን፡ እቲ ኣቐዲሙ ተነቢሩ ዝነበረ ናይ እገዳ ማዕቀብ ሕጂ’ውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሓደ ዓመት ንክናዋሕ ዝተወስደ ውሳነ ሞጎሱ ገሊጹ። ው.ሕ.ሃ. ነዞም ዕዉታት ውሳነታት እዚኣቶም ኣጽኒዑ ብምሓዝ ናብ ፍጻሚኦም ከብጸሖ’ውን ተላብዩ።
ፈጻሚ-ኣካል ጀጋኑ ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ዕጡቓት ኣሃዱታትና ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ጽንዓትን መኸተን ውፉይ ሓርበኛዊ ምንቅስቓሳት ይኹን፡ መላእ ኣባልና ክብደት ናይዚ መድረኽ’ዚ ን ዘለዉ ዘጋጥምዎ ብደሆታት ንምስጋር ንኩሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ተጻዊሮም ብተወፋይነትን ጽንዓትን ንውድቦም ዘበርኩትዎ ዘለዉ ቀጻሊ ቁጠባዊ ደገፋት ሕጂ’ውን ልዑል ሞጎሱ ገሊጹ።
ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!!
ፈጻሚ-ኣካል፡
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡