መግለጺ

ብሽማግለ ንሃገራዊ ዘተ ካይዘርስላውተርን/ሆኽሽፓየር

23 ሰነ 2016 ብርግጽ ሓንቲ ታሪኻዊት መዓልቲ ኣብ ታሪኽ ጸረ ዲክታቶርያዊ   ተቛዉሞ ህዝቢ ኤርትራ እያ። ካብ 10 ሽሕ ንላዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ዘሎዎ ተቛዉሞኣዊ መርገጽ

ኣመስኪሩ። ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ትሕቲ መንፈሳዊ ሕጽቦ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ዝተወልደን ዝዓበየን ምንባሩ እዩ። እቲ ብኽቱር ምርዓድ ዝተላዕጠጠ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስነኣእምሮኣዊ ሕጽቦ ስርዓት ኤርትራ ተሳዒሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተቓዉሞ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ዕዉት ነፍሰሓርነት ካብ ንህዝብና ንነዊሕ እዋን ኣደናጊሩዎን ዓዚምዎን ዝጸንሐ መንፈሳዊ ባርነት መንግስቲ ኤርትራ እዩ። እታ ብኢሳያስ ዝተቐትለት ዝመሰለት ነፍሲ ኤርትራ፡ ኣብ ጀነቫ ደጊማ ነፍሲ ክተሰኵዕ ተራእያ። ምሉእ ምሕረት ኪገብረላ ከኣ እትስፎ።

ኣብ ሓደ ዝተወሰነ መድርኽ፡ ክሳብ ክንደይ ተዓጻጻፍን ሓያልን ይኹን ብዘየገድስ፣ ዲክታቶርነት፡ ንመጠረስትኡ ሞት ዝተበየነሉ ስርዓት እዩ። ንወርትግ ዝነብር ፋሺሽታዊ ስርዓት የሎን እንትምናታይ እቶም ነፍሱ ክሰርዕን ክዕብልልን ዘኽኣሉ ኵነታትን ስምዒታትን፣ እቶም ዝጸወሩዎ ሓይልታትን እምነትን ንሓዋሩ ክነብሩን ክስከምዎን ስለዘይክእሉ።

ዲክታቶርነት ጽልእን ውግእን እንዳተመገበ ዝነብር ኣራዊት እዩ። ንሰዓብቱ ድማ ለይትን መዓልትን

ብፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ራዕድን የጸልል። ግዙፍ ሰብኣዊ ክሳራታት ድማ ይኸፍልን የኽፍልን። ኣብ መወዳእታ ግን ይሰዓር። እቲ ንሽሕ ዓመታት ንዓለም ክመልኽ ዝበለ ሂትለራዊ ዲክታቶርነት ኣብ 12 ዓመታት ዓንዩ። ቅድሚ ምዕናዉ ግን ብምልዮናት ዝቝጸሩ ሰባትን ንብረትን ኣዕንዩ። ነታ ጀርመን ትቕደም ኢሉ ዝተሰኣላ ሃገር ከኣ ናብ ሓመድ ደዊሱዋ። እቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስውን፡ ቅድሚ ምዕናዉ ድኣ ብዙሕ ኣዕንዩን ከዕኑን እዩ እምበር ንመጠረስትኡስ ክዓኑ ምዃኑ ምትንባይ ግድን ነቢዪ ክትከውን ኣይጠልብን። ስዕረቱ ግን ካብ ደላይ ፍትሕን ዲሞክራስን ዓቢዪ ተወፋይነትን መስዋእትን ዝሓትት እዩ። ዲክታቶርነት ብኸማኡ ኣይዓኑን። ፍትሕትን ዲሞክራስንውን ብኸማኡ ኣይርከቡን። ከምኡውን ኣብ ጽርግያታት ጀነቫ ክሳብ ዓንቀርካ ዝቕደድ ብምግዓር ጥራሕ ኣይርከቡን። ሕቡራት መንግስታትውን ነቲ ጽሉእ ስርዓትን ከልጉሰልና ኣይኮኑን። ንመጠረስኡ፡ ነቲ መንግስቲ ንሕና ባዕላትና ጥራሕ ኢና ከነልግሶ ንኽእል።

ነቲ ከም ዘሎና ኣብ ጀነቫ ዝረኣናዮ ሓይልን ስምዒትን ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ጎደናታት ጀኔቫ በሪቑ ዝጠፍእ ፍኑው ተበግሶ ኴይኑ ከይተርፍ፣ ናብ ሓደ ዒላማ ዘተኮረ ጥርኑፍን ቀጻልን ሓይሊ ተቛዉሞ ክንውድቦ ክንክእል ኣሎና ዝበሉ ውልቀሰባት ኣብ ሸሞንተን ትሽዓተን ዓሰርተን ሓምለ 2016ዓም ኣብ ካይዘርስላውተርን/ሆኽሽፓየር ዝኾነ ኤርትራዊ ዝሳተፎ ክፉት ህዝባዊ ዘተ ወደቡ። እዚ ዋዕላሓቀኛ ዋና ኤርትራ ህዝባ እዩ። ስልጣኑ ዋሕሳ፡ ፍቕሪ ሕድሕዱ ከኣ ትንፋሳ!” ኣብ ትሕቲ ዝብሉ ጭርሖታት እዩ ተኻይዱ። ኣወዳድብኡ ከኣ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ነበረ። ስለዚ ከኣ ምሉእ ነጻ ዋዕላ ዝነበረ። ነዚ ዋዕላ ካብ 500 ንላዕሊ ብኣካል ክሳተፍዎ ኣንኮለዉ፣ ካልኦት ኣማኢት ከኣ ብሜድያ ፓልቶክ ተኸታቲሎሞ። እቲ ዋዕላ ኣብ ብዙሓት ንሽግራት ሓባራዊ ስራሓት ተቛዉሞታት ኤርትራ ዝምልከቱ ቴማታት ተዘራሪቡ። እቲ ዋዕላ ነቲ ኣብ መላእ ድያስፖራ ኤርትራ ብፍኑው ዝተበገሰ ናይ ሓፋሽ ኤርትራዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ሓባራዊ መትከላትን ስትራተጅን ሜላን ንምጥርናፉ ተደላይነት ካልኣይ ዋዕላ ርእዩ ከኣ ነዚ እትውድብ ብሸውዓተ ኣባላት ዝቈመት ኣሰናዳዊት ሽማግለ (Task Force) ካብ ውሽጡ ብዲሞክራስያዊ ምርጫ ኣቝሙ።

እታ ሓዳስ ሽማግለ ከኣ ካብ ተሞክሮ ቀዳማይ ዋዕላ ለቢማ፡ ብቴማውን ኣካላውን ትሕዝቶኡ ካብ ቀዳማይ   ዋዕላ ዝሰፍሐን ዝዓሞቐን ዋዕላ ክትውድብ ካብ ዝተመስረተትሉ እዋን ኣትሒዛ ክሳብ ሕዚ ክትጽዕት ጸኒሓ። ክትጽዕት እውን እያ። ንኵሉ ገንዘባውን ሎጊስቲካውን ተግባራውነቱን ታሪኻዊ ትርጕሙን መዚና፡ እቲ ካልኣይ ዋዕላውን፡ ካብ ሓምለ 13 ክሳብ 16 2017ዓም ደጊሙ ኣብ ካይዛስላውተርን/ሆኽሽፐየር ንኽጋባእ ወሲና ኣላ።

ዕላማታት ናይ ዋዕላ ብመሰረቱ ኣብ እንታዮም እዋናዊ ጸገማትና፣ ብከመይ ንፈትሖም ኣብ ዝበሉ ክልተ ዓበይቲ ሕቶታት ዘተኮሩ ኪኾኑ እዮም። ስለምንታይ ካብ ሓደ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ገድሊ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝበኣሱ ዲክታቶርያዊ ስርዓታት ተተኺሉ? ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ንርብዒ ዘመን ዝኣክል ኪጭፍፍጪፎን ኪበታትኖን ነታ ምልእቲ ሃገር ከኣ ኪልምሳን በቒዑ? ስለምንታይዲሞክራስያዊ ተቛዉሞብዕድሜኡ ካብቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንባዕሉ ዝዓቢ ክነሱ ክሳብ ሕዚ ናብ ጥርኑፍን ዕቱብን ኣድማዕን መኸተ ኪምዕብል ዘይከኣለ? እንታይዮም ብቕዓታትናን ድኽመታትናን? እንታይዮም ስምምዓትናን ፍልልያትናን ... ዝኣመሰሉ ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣዝዮም ጥናታውያንን እዋናውያንን ዝኾነ መሰረታዊ ሕቶታት ኣልዒሉ workshop መልክዕ ኪካታዓሎን ኪምልሶምን ኪፍትን እዩ። ጸገማትና ምጥንቋርን ምግላጽን ንባዕሉ ፍርቂ ፍታሕ ናይቲ ሽግር ኴይኑ፣ ነቲ ኵሉ ጥርኑፍን ፍኑውን መልክዓት ኤርትራዊ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ተቛዉሞ ሓባራዊ ቅርጻን፡ ሓባራዊ ስነሓሳባውን ስነግብራውን ኣቕጥጫን ከምዝሕዝ ምግባሩ ከኣ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ህዝባዊ ተቛዉሞ ዝመርሕ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ስጕምቲ እዩ። እቲ ዋዕላ ብሕልናኡ ናብዚ ልዑል ዕላማ ዝመጣጠርዩ። ምስ ኵሎም ካልኦት ከም ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓሳት ድማ ኪራኸብን ኪዛተን እዩ።

እቲ ዋዕላ፡ ፖለቲካዊ ሕብሩ ብዘየገድስ፡ ኵሉ ኤርትራውን ጉዳይ ኤርትራ ዘገድሶን ዝሳተፎ ክፉት ዋዕላ

ኪኸውን እዩ። ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡ ሓድነትና ኣብ ንቑሕን ነጻን እምነት ድኣምበር ኣብ ጽበትን፡ ብሕትውናን፡ ዕበጦ ኣፉ ልጎሞ ፍርሕን ኪምስረት ኣይግብኦን ዝበለ ጽኑዕ እምነት ኣሎና። ዝኾነ ሓሳብ ድማ ኣብ ዋዕላ ብነጻን ስነስርዓትን ነፍሱ ኪፍርሽን ሓሳብ ብሓሳብ ኪስዕርን ኪሰዓርን ክንገብር ኢና።

ክቡራት ኣንበብቲ፣

እዚ ዋዕላዚ፡ ከምቲ ቀዳማይውን፡ ብህዝቢ ካብ ህዝቢ እዩ ክውደብ። ዕዉት ዋዕላ መታን ክንውድብ ከኣ ንኵሉ ጸረ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ፈታው ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ውልቀሰብን ትካልን ዓቕሙ ብዘፍቕዶ ገንዘብ ኪምውልን ኣብ ዋዕላ ተሳቲፉ ድማ ከንቅሕን ኪነቕሕን ንዕድም። ንመወዳእታኡ ሓድነትናን ዓወትናን ኣብ ኵሉ ሸነኻዊ ንቕሓትና ዝተሰረቱ እዮም።

ውጽኢት ገንዘብ ናብዞም ዝስዕቡ ኣድራሻታት ባንክ ክትልእኩ ትኽእሉ።

Pay Pal:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bank:

Teclemariam Ghebregergis

Global Eritrea konferenz

IBAN: DE15 5066 1639 0003 6410 82

BIC: GENODEF 1LSR

ብደሓን ምጹ

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ!

ኣሰናዳዊት ሽማግለ ንሃገራዊ ዘተ