^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 272 guests and no members online

ፍዳታኹ 26 ኤመሪልጉድናዂዲኤልብድናዂዲ  ዋሳ፣ፋሪዕእክባሙርቛብሊንኹዱዂ

(Democratic Organization of Blin Nation-Eritrea)

ሕክም ኢትይቢዩዂ እን ሰላምድ ፈድረሽን ኢትዮቢየዲ ኤርትረዲር ነበክል ቱናኹሲ ግን ግናይድ በሻቑ በሻቑ እርጋዂሲ ደንጎቢልኻ ንርትክ ኤርትረት ሒልድ ስላሕድ ዓመሙኻላ። ፋርሳን ድገ ቁር እና ዕምጭ ኒስ እግም እግምድ ፋኲ ዪኖ 1961 እክልል ፋርሳን፣ እድሪስ ዓዋተሲ መቅርሕሰዉ ና ግንፍፍ እድኖ ናከዊሲ ና ብርድ ሓረርድኖ ኣና ዊህር ዪኖ ከደን ፍኑኹ። ናት ለሄኲኑኻ ዪና ኤንትት ዪና ተንን ዪና ክልል ዪና ገን ዪና ሻን ዪና ማስ ለመለምየንቱታት በለዲ ከውድር መታን ለብኑዂር ሰንከልኑኽር ጋይትኑዂር። ሰኾረጝን አመትት ደንቢ 1991 ሲ ኢትዪቢትር ንር ታለይቱር ሰዓርኖ ኤርትረት ሓረርኑዂላ። እን ሕርየቲታ ዪና ነብክል ትዃኒሰና ትብቶ ዲየዉ ኢሳይስዲ ኒ ክረምዲ ስዊኒዂላ። ና ቂጦራ ተከዉድኖኻ ዪነት እና ናን ቋልናዂ ጨዓትሲ ቛሊሰነኩና እንኩኑዂ። 1991 ብርፍ ዮ ኻ ናን ኣኽራሲክ እና ጣልመንሲ ለመለም ደዉ ዪላ። ናይዲ ፍትሕዲር መታን ፍዲትና ናንኽር ህንበኲ።

ዪን ብሊና ሙርቛ ኤሪዉል በጀኸዉ ፊዳታት ጃቢስንዂን የጝነኽር ዪና ወረቢል ላ ወክትል 1000 ኤወይሲ ኤርስ ሰላምድ መንደርተዉ ደኲስናኽር ግን። ዖነዲ በስክዲረዲ ባብ ጀንገረንዲ ጣቑር ብረዲ ላዶንትል ጁፈደዉ ገብሩቑርደዉሲ ኮደረንኻ ላ ወክትል ዓሳክር ሕኩም ኢትዮቢዉ ናንድ ገሪ ቆልዕኻ የተመው ገሪ እኲንኻ መብልተዉ ገሪ ልጝትትኻ ኤበሰዉ ና ኢብድኻ ጨነተዉ ናን ኣክራሲኪ ሺብስገውር ታና ና ስጙጝድ እስገውር ህንበነኲና። ና ስጙድ ሆስፒታል እኽን ክኒር ልጝን ኣኽን ገዉርሱ ቋልኒ። እማ ክረዲ ዲደዲት ብሊና ሙርቛ ድግምድ ዱዉሳዂሉ ኣኽጊ ዕምጭ ኢትዮቢዂ ኳራ ኒ ኣኮርሉ ፍረሪ ግንሉ። ለመለምየንቱትር ዪና ጃብል ለብኑኹር ጂራ ፊዮሪትል ሰቐልስኑዂር መካዪንድ ጎተትሱኑኽር ና ገሽድ ደለምኖ ደርብል ገጥ ሲነ ኣኽን ድገታት ሓረርድኖ ኣኽን ፊድኢን ኣኽኖ ታንተርዊል ገንደሉኑ ኣኽን ለበዉሲ ሙርቛ ብሊንዂ ኣንገፍዳዂዲ ደበልቶ ለመለም ያዂዲ ደርብ ሓበራዂዲ ነብረዲ ኣቚዲ እስበደዲ እዋዂ ኣኸውድ ታሪኽ ል በሀር ኣካን ሻዂዂ።

ወልወላዕሊ በህሪ ርድቕ ላዶን ኩ ናተልድ ፈርደንኻ ወንተረግረሪ ሪሒ ግን። እና ና ሪሒት በቐቕገዉና እና ግርጋ ኒሂትል ኣኽን ወላ ደቒቕዲ ሰከንዲ ንበክሊ ኣኽን ኤልብድኖሎም ዋጅብ ግን። ና ልጝል እንብላዋዂልድ ደባንዲ ዓማረዲ ናይ ከዋዂዲ ናዕስድኖ ና ብር ጅብርተው ፍዳታት ና ዓይብሲ ኒ ኣካንሊ ገእሲኖ ኮዶ ሪሕዲ ህንብናኽር ዱ ሙዂር ኣኽሮ ህንበኩሉ።

ዲመክ ኤልብሰዉ ኣኽድኖኻ እና ኮሊ ኒኒ ሓረርስቶ ግናይዲ በሄርዲ እንጋዂ እምነት ስዴጋዂ ስታትድ ፍተትሰጋዂ ሻማ እስነ ለመለም ዪኖ ሰልፍ ብርፍ ኣኽሮ ዪን ብሊና እክባ ሻኽናዂስ ቡቑስነኩን እንኲንዂን። ኒንኻ ናን ኣኽራሲክ ሰርገልጋዂ ኣኸውድ ናጝር ብሀር ክድመት ጨበረኩና። ኒ ብሀርድኻ ብሊንሲ ና ናይ መታን ለመለም ዪድኖ ጉናኽር ኣኸዉድ ንኪኽር ዪና ሽጛነስ ውስገዉ ዋድኖ ዋሳ ዪነኩን።ፋሪዕ እክባ ብሊን ሙርቛ ሆደ ንሪ ተዓየብረዉ ብሊና እመሪ ‘’ዓሕ’’ ዪጚን ንኪ እክብሶ ኮድጚሮ እመሪ ኣኽንለ ያግራዂ መድ ናትካዂ ግን። ዪና ክልል ንኪ ከደምጋዂ እመሪ ኒሪ ጨልምረሪ ግን የነኲ እማ ሆደዲ ጒትኖ ሳድነኲንኲም። ኮዶ እኺርኺርሲ ሓሽምድና ለገደዉዱኹ መጋስስ ጝን። ዪና ፍዳታትሲ እንቛሪ እስና ኩ ኢዉርናርሲ ዱዋዂ ሙቑል ክድመት ኣኸዉድ ናድ ስማርነኲን። ዪና ኮሊዲ ወረበዲት ክብር እወዉ ዪና ፍዳታት። ኩ ፍዳታትሲ ከበርደና ኩል ወንተራዂ እድዂ ኣኸውድ ክብር ዪና ፍዳታታዂሲ ጠላቑኖ ሻኽኒ። ፍድታታ ፊና ኽር ኒን ጝን ደኳዂዲ ህንባዂዲ።

ክብር ዪና ፍዳታታዂ ዋጅብ ግን !!!

ታና ናዂ ክብርዲ ፍትሕዲ ሻኽረሪ ኤርትረትል ኣኽሮ ግን!!!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ -ኤርትራ (Democratic Organization of Blin Nation-Eritrea) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ኤርትኖና ቐደርደነኲ።

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox