^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 36 guests and no members online

ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ብርፍእንሽኽለመለምሪ

ታና፣ፋሪዕእክባሙርቛብሊኒዂ/ሆደርሽፍሽፋ2017።

( Press Realize> 1st September 1961 start of arms struggle

Democratic Organization of Blin Nation -Eritrea)

ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ይናክልዲይናሻንዲ፡ላካበናእንገት ለመለምሲተርሲነሪካብሪዲታሪኽሻኽረሪንርአክነድ፡ናይ ቢሪኹዲከዋኹዲር መታን ፍዳ ደኮውሲ አልብድኑ፡ ለመለምየውዳ ምርወት ሊኲስረሪ፡ ቀሽቀሸውስኻ ዋዕዊዕድረሪ፡ ደንቢራ ከብተውስኻ ለሀክድረሪ፡ ግንጅውስኻ ቐስቐስሮ ጒድረሪ፡ ናድካ አወይሲኻ ደከውድ ፊነስ ኒክማኒል ገእሲኖ፡ መታዊ ሁመቱዉድ: ‘’ጊሚላ ሽኽሰና’’ ደንቢራ ወንተር ጊኒን፡ ኒሰና ኮዶ ይና ገለድሊ ተብኒል፡ ለወትሰግረሪዲ፡ በለልሰግረሪዲ ታሪኽ በሀር ሻኽረሪ ግርጋእምንድሪግን።

እና ግርጋ በኪቲ ንር 56 አመሪዂ ባሕሮት ይናከውዲ ኣኽኖ አልብድነንኽር፡ ሆደር ሰና ሲረዂድ በሓርድኖላ ደረከውና ለጛ ሰበብ ህንበኲ። ሰልፍ ናከውዲ ናብረዲር መታን የመምናኹ ይማም፡ ምዂርልድኻ ተቃዂ፡ ታኸትልድኻ ሺራዂ፡ ጣፍሕልድኻ ድንጋ፡ ሙዂሩኑኽር፣ ፍሩኑኽር፣ ገሙኑኽር ፉኑኽር፣ ስቋነዲ ከኣርዲ፡ ኒሰና ኮዶ ብሸትናርድ ከአርዲት እንሽኽዲ ጣልሜታዲት ገርስኖ፣ ኡቅቱገ ኣኩኑ ሳደስ ሊኲርኖ፡ ኤርትራ መታን ናርሕ በቀቅገውላ፡ ናማኸለስ ደሀይ ጠልገቱዂድ በሸርዲረሪና ግርጋ ኣኽረውድ ግን። ናማኻላዲ ለመለምዲ እምን እርጊነዲን፡ ገንጂሪ ለኺሰና ቐሓምጊ፣ 30 አመራ ና ሻንዲ ንቑርዲ ተለለይኖሎም ደንቢ ሰርገልድ 1991ዓም ተመማዂ ግን። ሊገርኻ እና ይና ናይ አርነንትልድ ንኪ ኣኽራሲክ ፍዳ ደኮው ይናቁርዲ ይነሻንዲት፡ አልብድጁኽር ከበርድኑኽር፡ ናልድ ከብትረሪት፡ ይና መድ ኣኸት አለለይኖ፡ ናፊነስ በረይግኒ ናፈላኺል ተለለይኑ ይናዋጅብ ተመምድኖ አልብዲስረሪ ንርኣክነድ ግን።

ይናኽርፋርስሓምድእድሪስዓዋተዑቊቱኒጨርዲ፡ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ሰውረትኤርትርይኽሲተርሱኑ፡ ‘’ኒኪኻ እና ሞረስ ኣንኳ ወልታ ኣኽኖ ካወርነኲንሉ፡ አመሪኻ ሸዓብ አሪትሪው ሕበርድ ላት ካውርድኖሉ ግን’’ ዮ ጂጚስተት አርእስተክ። ናማኻላ አሪኽ እርጋዂ ኣከን፡ ናለመለም ቀሸም ላኻሰና ኣኾ ከብቲርድ። በርከር (በረኸር) ሞራ ደኣም ደፋእ ዪ፡ በራኻዲ ከበሸዲት ጨለውሮ ተርሰሰና፡ አረሳኻ ጎደነስ፡ ክድማይኻ ክድመትሲ፡ ክንሱትኻ ክንስነስ፡ ክንቱትኻ ክንትነስ፡ ናኾርክ ሕበርድ ባርኖ፡ ወረፍ ሽቀውሰና፡ ናሻና መጡ ለመለምይድኖ፡ ቂርዲ ገርክዲ ኩሪትኑዂ። ከብተውኽር ይኸ ኣብይ ዓንቀይሊ ኣኽን፡ ብራ ሺሽድነድ አዪ ቅረናትሊ ፋሕ ይኖ፡ ስያሰትድኽር፡ ካበና ኣላታዂድር፡ ማላዂድኽር ናግርሰነክ ካቢኒነዲን፡ ገረስተጋዂ ግን ይስቶ ቀበጭሶ እርጋዂሲ፡ ከዋ መጡ ይና ባንደረቲት በልበልድንዂን።

እማ እና ንስካ ታሪክ በሀር ከደማዂ ሸዓብ፡ ኒናይ አሮ ደንቢ ኒሚራድሰና ፍትሕ ብሪዂድ መርሒሮኽር መርሕስትሮኽር ወጀቡሉ፡ ብራ ኪሰክ ሺባ መንብሮ ኒዂ ‘’ከባ አብስን’’ ሽብወትሉ ቋልነኲን። ወሪዂ ኒብሪል ኒምራድሰና ውልቂጊን ገዘትሶ? ወሪዂኻ ከው ቂር መካይንድ ለከምሰክ ናኣካን አርእምብስታዂ? ውሪዂ ቆልዕዲ ገንዲ ናቱ የተምኖ? ውሪኽ ግናዪ ክብ ያኹክ፡ ምራዊዂሪሰና መስከብልድ ኒገሽ ከደን በረሮ? ወሪዂ ሻሎት ናብራ መረሮሎም ሱዳን ውሪ አቶቢያ ለጅኡኑ ጥየይድ ቀለይስኖ? ውሪዂ ሰሀርዲ በሓርዲትል ድድኖ? ወሪዂዃ ሲናይትል በግ ውሪ ፍንጢር ፋጂኺውሰና፡ ናቡስኲክዲ ናለፈክዲ ከው አሪውድ እውስትሮ ስጠይስንዂን? ይና ኣጭጉም ሽፍሽፍሮ ድጙስተገው ውሪኽ ግን? እንደ ወንተተርነክ ይነሹት ውንቀርንን። እና ይነሻን ፍዳ ደኮው ላዶን ናው ለብናዂልድ ጓነን፡ ኒድ መታን ማ ይን ድኲናዂ ይኖ ጥዕስትድንድ ማ? አበደን ጥዕስትግኒድ ደኣም፡ እና ኮፍዮ ማኸልተውዲ ለመለምልድ ቀሽቀሾ ህምበውዲ፡ ወሪኽ ደኣም ይናፈነስ በረይድኖ ይድንድና። እማ እና ንኪር ግርጋ፡ ፍዳ ኣኸውሲ አልብድና ካያ ኣኽጊ፡ ናፊነስ ከልብርኖ ይናዋጅብሲ ተመምድኑ፡ ግም እንተረውድ ደርብ ጠፍሕድኖሎም አልብዲሰቲና።

 

ይና ብራ ንርናይ አርደንትልድ 26 አመራ ደኲስሮ ህንበቲ። እና ገመጫዂላ ኒክረምዲክ፡ ሰጝናዂልድ ደንቢራ ወንተሶና ዋንተት ናኾርክ ቋልናኹ ግን። ላሕክም ፍትሕ ከለብረጋዂ ኣከን፡ ፍትሕ ኡሮ ገርሰላ። ሕክም ንሸዓብሲ ዓገል እንግገት እንሸዋኽ ኣከን፡ ኒሹቲ ንሽዊል ግን ኒ ህንባዂ። ሕክም ፍትሕ እንገት ከው ኲዋኽ ኣከንኻ፡ ክረውልድ ኪደላኒ። ነወያ ጉግድ ለመለምያዂ ሕክምኻ ኒለባ ገሪኽዲክ በዳን ግን። ኒገባ ዲስጊን ይነት፡ ግርጋኻ ከብቲቶ ኣኽላ። ዕባብድ ሸዓብ ኤሪትሪው ለበካ ኲⶔድነዲን ግን ንኪ ኣኽራሲ ናው ትም ይኖ ሸኑረናዂ ይስትሮ ገረስተኲ። ነስ ይኑ ደኣም ናሚራድሰና መዓበግኒንና፡ ሙዃዃ እሰግናኽር ኣክነን፡ ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ንር ማኻለዲ፡ ንርቲ ተርሰውድ ፊነስ በረይነዲ ግን ኒቋልሳዂ። ክረም ህግደፉ፡ ብራ አርደት ዋንተትላ ትክሲነ አርእኑዂ። ናዋ ከውታት ሙሩቚ ኤሪትሪዉ ግን። ና ብርዲ ና ናሽዲ፣ ና ስድቕዲ ና ርድቕዲ፣ መጠየውላ ናዉ ግን። ንርአርደትል ወንተርቶ ወጀበኲላ ይኑ፡ ንር አርደትሰና ኣኽኖ ከደምኒል ታውሃን ኣኽንን።

ፈሪዕእክባብሊንሙርቛ-ኤርትራ/ሆደ፡ሰውረትብርፍዪረሪ ግርገትእልብድኑ፡ እናነትሄደግኑግጅነውይነጃብልገምድኖይና ሹት ወንቐርኖሞኾኾኸቲ።ቋልኑኻ ቋለግናኽርሰና ዋስኑኻ ዋስገናኽርሰና ኣኽኖ፡ ይሹቲጂብጊንለግራአሪውናጨገምይድውራቱሶለ ይና ኒ ወክት ተመሙዂ። ይና ወረባ ኲሱሰን እመሪ ኒ ዕልኻ በርሀን፡ ኒ ቂጦራኻ ሻከን፡ ወንተሳ የንና ውራ ወንተስኖ ግን። ኒ ቁርኻ ጋይቱኑ፡ ኒ ብራኻ ወረርሱ፡ ኒ ዓባርዲ ትግርዲስኻ ቅረናት ጋቡኑሉ ፡ ኒ ቊር ከደን ህንብናኽር ላናን ኣኽኖ ህንብነኩንኪ ይኖላ ኤስተሀለለ ማ?

ቃብሎታት ላሪ ነፍዓኒ፣ ናነብክል ላሕማ እሲገዉ ነልድ ውራ ጨበርሳዂን፣ ከደንሊ ኣኽሮ ለወትሳዂ እላ፣ የው ወንቐራታሲ፡ ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961፡ እማና ወተስረው ግን። እና ንኪርሰና ላሪ ሽቐትሪትል 1961ዓም ኣብዝሓ ኤርትሪን ‘’ዝነገሰ ንጉሰይ ዝበረቐ ጸሓየይ’’ ዪኖ ና መንብረትል ካያ መኸልተዉ ከዉታት ዋኑኑ ፋርሳን ዪና ክልል ፍዳታት ቶጎርበትል ስልፋ ጥይትራ ተኮድነት ሚኺርስሮ ሻኽላ። ዪና ቚር ዪና መንብረት ዪኒ። ይጝር ይና ዋጅብሲ እሰግኒ፡ አሪዉሲ እሲኒ፣ ነፍዕኒ፣ ይና ሙርቋኽር በለድኽር ሰርገልደገት ናዉክ ኤርእናዂ እምን ግን። ላኹክ ኒ በን እሲን ንደንብኻ ሊኺን የቲ ሆደ። ቃብሎኽር ዪን ግን። ዪን ⶔነግነን ዪን ፈሀመግነን ዪን ደበልተጝነን ሪሞት ከደምሮና ጨብርኖ ሻኽኒ። በለድቑር ናሳሓትድ ከደመነን፡ ኒዉክ ጋእ ዪሰት ላሪ ሽቐሪ ክኒስትና።

ንኪ እጀጚርሰና ኣኽላ መደት በደደልሱ ግን ኒሀንፈይሳዂ። ኒሰና ኮዶ ይና ደወልወልሊ ገሪ ትዃታት ቊልጭ የኲ እንኩዂ። ዕባብድ ብራ ብሊናዂሲ፡ እንታዂክ ዕል ገምደትሉ ናኾርክ ሰምዕናዂ ግን። ይና ብሪል ይና ዋንትነዲ ይና መንደርትነዲ፡ ላሕምዲ ሕሽምዲሲ መሱን ይናክል ተከልነውድ፡ ዲነት ሚኽርኖ ሻኽኒ። ይንኽር ይናወክትሊ ለመለምዲ ሕሽምዲሲ ላሕመድ ተለለይደግነን አመሪ ጥዕስድሮነ ግን። ኪዊሰና ላት ውልቅነን ደኣም፡ ሙቅላ ኒደአም ኣኽሮ ግን። ላሪ ሽቐሪትል ፋሪዕእክባሙርቛብሊናኽ-ኤርትራ/ሆደ ንርከውሲ ዋሳ የቲ እንኲቲ። እንታ ካበነስ ስድቕድማ ማልድማ አምርድማ ካቢትኖ ንር ፊነስ ጃቢሰቲኩም። Email ዪናኹሲ ነፍዕስድኖ ወንተስትኖ ሳድነኩን።

ግርጋላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ዲመሲክብርድመንደትርኒሪ!!!

ከዉታት ኢሪትሪዉ ፍትሕዲ ሰላሚዲሲ ጠፍሕናዉ!!!

 

ፋሪዕእክባሙርቛብሊናኽ-ኤርትራ/ሆደ>>>>>>> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dimocratic Organisation of Blin Nation-Eritrea/Hodde

1st September,2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox