^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 118 guests and no members online

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራደግሓኤ ካብ 6-9 ሰነ 2016 ኣብ ዘሎ ግዝያት መበል 11 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሳላሲሉ። ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ወድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!

ንህልዊ ሃገራዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. “25 ዓመት ናይ ልምዓትን መኸተን ዓመት” ብዝብል ጓንጓ ዘብለጭልጭ ጭርሖታትን ዳንኬራታትን ብስም ብሩራዊ ኢዮበልዩ በዓል ናይ ናጽነት ከም ዘሕለፈ ዝፍለጥ እዩ።

ይኹንዳኣምበር ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራ እስትራተጂካዊ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ኮይኑ ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን መዕነዊ ፖሊስታቱ፡ 25 ዓመት ናይ ልምዓትን መኸተን ዓመት ዘይኮነስ፡ 25 ዓመት ናይ ጥፍኣትን ሓሳረ-መከራን ብርሰትን ምብትታንን ኮይኑ፡ እቲ ተራ ናይ ሃገራዊ ናጽነት ናይ ልዑላውነት መግለጺታት’ውን ንናይ ወጻኢ ሓይልታትረብሓታት ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ አእትዩ፡ ኣሕሊፉ ኣብ ዝሃበሉ ህሞት’ዩ፡ ከምቲ “ወኻርያስ ጻድቕ ከትመስል ዝዋውዕ ትኣስር” ዝባሃል ምስላ ኣቦታትና፡እቲ ስርዓት ገጹ ከመላኽዕን ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕን፡ ነዚ ፌስቲቫላት’ዚ ክውድብ ንከባቢ ፍርቂ ዓመት ዝኸውን፡ ተሰለፍ ተኣንጎት እናበለ ዳንኬራታት ክሃርም እዩ ዝሓገየ። ብእምነትና እዚ ኩሉ ብሚልዮናት ዶላራት ዝትመን ዝወደኤ ካርኒቫላትን ደንኬራታትን፡ እዚ ካብቲ ኣብ ዘበነ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ጥሙይ ከብዶም ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ብትምክሕትን ትዕቢትን ልቡ ሓቢጡ፡ ጻማ-ርሃጽ ናይ ጭቁናት ህዝብታት መዝሚዙ ከብዶም ረጊጹ ብሚልዮናት ዶላራት ዝሃለኸ ካርኒቫላትን ፌስቲቫላትን ዝገብር ዝነበረ፡ እዚ ብመልክዑ ይኹን ብትሕዝትኡ ካብኡ ከም ዘይፍለ ፈጻሚ-ኣካል ገምጊሙ።

ሕጂ ካኣ እዚ ኩሉ ብጻማ-ርሃጽ ዉጹዓት ኤርትራውያን ጭቆናኡ ከናውሕ ወድኽደኻት’ዚ ተሪፉ እቲ ባዓል ብምጥን ዝበለ ወጻኢታት ተገይሩ፡ እቲ ዘይተኣደነ ነዚ ዳንኬራታት’ዚ ዝወጽእ ገንዘብ ኣብ ጥቅው መዓላ እንተዝወዕል ክንደይ ሆስፒታላትን፡ ኣብያተ-ትምህርትን መስርሐ ነይሩ እዩ፡፡

ፈጻሚ ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ደግሓኤ ንህልዊ ከባብያዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘትየሉ፡ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ የመን ዝተኸስተ ጎንጺ ተበሊጹ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ከኻዕብት ኣብዚ ጎንጺ’ዚ ምስ ዝተኻተቱ ናይዚ ዞባ’ዚ ልዕለ-ሓያላን ሃገራት ምስኦምኣብ ዘዝዓመረ ክጋላበጥ ክሳብ ልዑላዊ መሬትን ባሕርን ሰማይን ኤርትራ ኣሕሊፉ ብምሃብ ሕጂውን ብዝዓሞቀ ይጥቀመሉ ምህላዉ ተገንዘበ፡፡ ከምዚ ኢሉ ብወግዒ ምስ እዚ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ልፍንቲ ኣለኹ ይበል ዳኣምበር እቲ ናይ ፖለቲካ- ምንዝርና ባህሪኡ ኣብ ሓደ ቖይሙ ክኸይድ ስለዘይፍቅደሉ ምስቲ ዝቀደመ ናይ’ዚ ዞባ እዚ ርእሰ-ሓያላን ዝኾና ምስ ሑጢ ዝደጋገፍ ሸነኽ እውን እተን ዝለመደን ጥቅምታቱ ከይተርፈኦ ብውሽጠ-ውሽጢ ምስ እዚ ሓይሊ እዚ ዕስብነቱ ከምዘየቛረጸ ኣራጋጊጹ፡፡

ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!

ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ‘ዚ ንህልዊ ኩነታት ደምበ-ተቃውሞ ብሓፈሻ ብፍላይ፡ ካኣ ኤርትራዊ ድሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ብዕምቆት ገምጊሙ፡፡ ባይቶ ዘጋጥምዎ ሽግራትን ንምፍትሖም ዝተኻየዱ ጻዕርታትን ብፍላይ ካኣ ድሕሪ ሰሚናር ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ኣዛራብን መፈላለይን ዝነበረ ጉዳይ ሰነዳት መዕለቢ ክገብረሉ ዘኽእል ዕድል ዓቢ ብምንባሩ ቀጺሎም ዝተግበሩ ተበጉሶታትን፡ ብውልቀ-ውድባት ዝተኻየዱ ዘተታት ውጻኢታቶም ብዕምቆት ድሕሪ ምግምጋሙ፡ እቲ ኣብ ራባዓይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ዝተብጽሑ መደምደምተታት ብደምዳሚ መግለጺኡ እውን ዘነጸሮም ሓቅታት ኣብ ባይታ ሕጂውን ዝተደግሙ ንሶም ምዃኖም እቲ ዝተኻየደ መሰርሕ ቃልሲ ኣራጋጊጹ፡፡

ሕቶ ቁኑዕ ምሕዝነትን ሓድነትን ቅድሚ ናይ ተግባር ሓድነት ፡ ብቀዳምነት ናይ ኣራኣእያ ሓድነት’ዩ፡፡ በብይኑ ኣታሓሳስባታትን ኣብ ዘለውሉ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ጸገማት ኣብ ዝተጠናነገሉ ህሞት ሕቶ ቁኑዕ ምሕዝነትን ሕድነትን ብቁኑዕ መንገዲ ንምርግጋጽ ልዑል ጻዕርታትን ቃልስታትን ዝሓትት ምዃኑ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ኣስሚርሉ ሓሊፉ፡፡ ሕጂውን ክሳብ ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዘሎ ግዜ ኣቲ ክህሉ ዝኽእል ዕድላት ብምጥቃም እቲ ጻዕርታት ክቋረጽ ዘይብሉ’ኳ እንተኾነ ፡ንግዜ መሸመትን ባይቶ ተዳኺሙ ተባታቲኑ ክተርፍ ዝገብር ጸቢብ ሕሳባትን እንተዳኣ ኮይኑ ግን ነዚ ዕድል ብዘይህብ እቲ ጉዕዞ ካብ ምቅጻሉ ካልእ ኣማራጺ ኣይህሉን፡፡

እቲ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጽላል ንምጥርናፍ ዝሕግዝ ብሓልዮት ኣሕዋት ኤርትራውያን መድረኽ ኣብ ናይሮቢ ዝተጸወዐ ዋዕላ ብቀዳምነት፡ ኣብ ሕቶ ሓድነትን፡ሕቶ ከመይነት ምውዳቅ ስርዓት ህግደፍን ድሕሪ ምውዳቅ ስርዓት ዝህሉ ናይ መሰጋገሪ እዋንን ብዝምልከት ኣብዘን ነጥብታት እዚኣተን ሓደ ኣራኣእያ ንክህሉ ንኹሉ ሓይልታት ክጥርንፍን ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ እናሻዕ ክገጥምዎ ዝጸንሑ ጸገማት ብልዝብ ክሰግሮም ዝጸንሐን ሕጂውን መስመሩ ከይሳሓተን ምስቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ጉዕዞ ከይተደዋወሰን ኣብ ፍጻሜ ክበጽሕ ዕቱብ ቃልስታት ዝሓትት ምዃኑ ብዕምቆት ገምጊሙ፡፡

ተባዓት ተቃለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!

ፈጻሚ ኣካል ንህልዊ ውድባዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኩሉ-መዳያዊ ዕመማቱ ኣብ ዝራኣየሉ ሓያልን ድኹምን ጎኑ ብዕምቆት ገምጊሙ፡፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ንዝራኣዩ ሕጽረታት ብምንቃፍን ብምዕራይን ፡ንሓያል ጎኖም ካኣ ብምምጓስ መጻኢ መደባት ሰሪዑን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣማሓላሊፉን፡፡

ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼባኡ’ዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት-ግህሰት እተጻሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪት ኮሚሽን ብ 8 ሰነ 2016 ኣብ ጀኔቫዝበጽሓቶ መደምደምታ ሕጂውን ኣብ ኤርትራ ብሰበ-ስልጣናት ህግደፍ ኣብ ሰኣብዊመሰል-ግህሰት ገበን ከም ዝፈጸሙ ደጊማ ምርግጋጻ ምጎሱ ገሊጹ፡፡ኣብ ዝቅጽል መጋባኣያ ሕ/መ/ ተኻታታሊ ናይ ሰባዊ መሰል-ባይቶ ኣካል ቀሪቡ፡ እዚ መደምደምታ’ዚ ኣብ ፍጻሜ በጺሑ ኣብ ናይ ጉዳይ ገብነኛታት ዝርኢ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ስጉምትታት ክውሰደሎምን ተስፋ ንገብርን ኣጥቢቅና ነማሕጽንን፡፡

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ሕጂውን እቲ ዋሕ’ዚ ስደትኛታት ኤርትራውያን ምስቲ ኩሉ ብስርዓት ህግደፍ ኮብሊሎም እንዳበለ፡ ክሳዕ ዶብ እናተኻታተለ ብጥይት ዝምልዕሶም፡ ዘጋጥሞም-ሽግራት ናብ ፈቐዶ ምድረ-በዳን ባሕርን ነጋዶ ሰብን፡ ግብረ-ሽበራውያን ሓይልታት ብሓደጋታት ክሓልፉ ጸኒሖምን ኣሎዉን’ዮም፡፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከባቢ 800 ዝኾኑ ዝተሰከመት መርከብ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደትኛታት ዝርከብዎም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምጥሓሎም ፈጻሚ-ኣካል፡ሓዘኑ ብምረት ገሊጹ፡፡

ህዝብን መንግስትን ሱዳን ምስቲ ኩሉ ንነዊሕ ዓመታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ምቕባልን ምትእንጋድን ዘርእይዎ ሰብኣውን ሕውነታውን ምድግጋፍ ፡ እናኣሞጎሰ፡ ኣብዚ ቀባ ግዝያት ከባቢ 400 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ በላዕ-ሰብ ስርዓት ህግደፍ ኣገዲድካ ክምለሱ ምግባር ብጣዕሚ ዝሕዝንን ኢሰብኣዊ ተግባር ምዃኑ ሓዘኑ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ከይድገም ምሕጽንትኡ ኣቕሪቡ፡፡

መላእ ኣባል ውድብና፡ ውድብና ፡ ብኹሉ መዳያቱ ነብሱ ንክኽእል ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ስደተኛታት፡ በብግዚኡ ንዝረአ ዘሎ ጸገማቱ ኣብ ምቅላልን ብዓቕሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣስተዋጾኦታት ናእዳኡ ገሊጹ፡፡

ጀጋኑ ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ኣሃዱታትና ንናይ ጸላኢ ምትንዃላት እናሻዕ እናመከቱ ፡ ሕጂውን ነቲ ብ25 ሚያዝያ 2016 ተሃንዲዱ ንዝመጸ ናይ ጸላኢ ስለያ ናይ ሰብን ንዋትን ክሳራታት ከውርድሉን ዛሕዛሕ ኢሉ ክባታተን ዝገብሮ ናይ ነብሰ-ምክልኻል በርቃዊ መጥቃዕቲ ናእዳኡ ገሊጹ፡፡

ፈጻሚ-ኣካል ኣብ መደምደምታ ኣኼባኡ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንሰደተኛ ህዝብና እናተቐበለ ክገብሮ ዝጸንሐን ዘሎን ምድግጋፍ ምስጋናኡ ኣቅሪቡ፡፡

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!

ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዋኣትና!

ፈጻሚ-ኣካል

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደግሓኤ/

09 ሰነ 2016

ኤርትርትሪን ተርተረሲ ሒልድ ሓከምድኖሎም እንተውሲ ሰላም ደርብድ ዋንስድኖሎም እሲነኽ ወጥን ወቀይ እንገት ከብተሰና፡ ሰልፋ ግርጋ ያኸንትሪ (sept) 1961 ትልድ ተርሲነ፣ ስላሕ ሙዂርኖ ኢትይብየዲ ካያ ኣኽጚ ንርታለይቱዲ 24 ክቢትሪትል (ግንቦት) 1991 ሰዓርኖ ና ድገትል ና ኣባይሲ ዳገኑዂ።

Read more: 25 ኣመራ  ባሕሮ  ጀበረ ቲሩዂድ...

ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነቶም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ሓርነቶምን ንምርግጋጽ ክብሉ፡ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንነዊሕ ዘመናት ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ዋጋ ሓርነት ከፊሎም ኣብ ወርሒ ግንቦት 1991 ሃገራዊ ንጻነቶም ብምጭባጥ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ልዑላውነቶም ኣፍልጦን ተቐባልነትን ክረኽቡ ዝኸኣሉ ተቓለስቲ ህዝብታት እዮም።

Read more: ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ዝኽሪ...

ተጋዳላይ ዓብደላ እድሪስ ንእስነቱ ምሉእ ንነጻነት ዝጎየየ ኣብ ውግእ ተወጊኡ ዝደመየ ድሕሪ ነጻነት ንህዝቢ ብቁዋም ትምራሕ ደሞክራስያዊት ኤረትራ ዝተመነየ እዩ ፡፡

Read more: ካብ መላእ ኣብላት ተ.ሐ.ኤ.ንዝኽሪ...

EPDF ሳግም “ብስም ጅግና ስዉእ ብጻይና ተድሮስ ኪዳነ ዝተሰየመ” ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ “ደሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ዓቲርና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ሰሪዕና ንቃለስ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መድረኻዊ ጭርሖ ካብ 23-24 ሚያዝያ 2016 ኣብ ዘሎ ግዜያት ተጋቢኡ፡ ብዓወት ተዛዚሙ።

Read more: “ደምዳሚ መግለጺ” ራብዓይ ዞባዊ...

إلي جماهير شعبنا الإرتري وكافة الشعوب المحبة للحرية والعدالة والسلام!!

لقد تابع المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي كما تابعت جموع الشعوب أحداث يوم الأحد الثالث من ابريل الجاري بقلوب يملؤها الأسى والحزن لفقدان أرواح عزيزة على أنفسنا لشباب قضي وهو في مقتبل العمر.

Read more: تصريح صحفي وإدانة...

ብስንኪ’ቲ ንህዝብን ሃገርን ዘይሓልን፡ ሰብኣዊ መሰላት ዘየኸብርን፡ ንኤርትራ ፍሽልቲ ሃገር ዝገብርን ኣዕናዊ ፖሊሲታት ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ኣዝዩ ጽንኩር ሃለዋት ኣብ ዘሕልፈሉ ዘሎ ወቕትን፡ ብኩሉ ኣቕጣጫታት ኣህጉራውን ዞባውን ዝተሓላለኸን ዝተቀላጠፈን ኩነታት ኣብ ዝኽሰተሉ ዘሎን፡ ብጻውዒት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዓሰርተው ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ‘’ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ንረባረብ’’!! ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ካብ ዕለት 5-10 መጋቢት 2016 ንካልእይ ሃገራዊ ጉባኤ ጥጡሕ ፖለቲኮ ውድባዊ ባይታ ምምድማድ ዘዕላማኡ ፖለቲካዊ ስሚናር ኣሰላስለን።

Read more: ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ስሚናር ፖለቲካዊ...

15 ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ባይቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብዝመጽኡ አቦ ወንበራትን መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ባይቶ ዝተሳተፍዎ ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንራባረብ ብዝብል ጭርሖ ካብ ዕለት 05 መጋቢት 2016 ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ሰሚናር ሎሚ ሓሙስ 10 መጋቢት 2016 ብዓወት ተዛዚሙ።

Read more: ሰሚናር ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራዊ...

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox