^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 65 guests and no members online

ሓጺርታሪኽናይ ኣቶገርህላሰኣስፍሃ

ኣቶ ገርህላሰ ኣስፍሃ ካብ ኣቦኡ ነፍስሄር ኣስፍሃ ክፍለን ካብ ኣዲኡ ነፍስሄር ኣስካሉ ተወልደን ብ01.01.1953 ኣብ ዓዱ ደቀምሓረ ድንበዛን ተወሊዱን ዓብዩን። ትምህርቲ ግና ጀሚሩ ከብቅዕ ኵነታት ናብራ ንምምሕያሽ ብማለት ትምህርቱ ኣቋሪጹ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ፤ እንዳተጓዕዘ ከሎ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ እተበጀዎ ብ1973 ዓ.ም. ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተሰሊፉ እጃሙ ከበርክት ድሕሪ ምጽናሕ ብ1980 ዓ.ም. ንሃገር ሱዳን ኣተወ።

ብ1983 ዓ.ም. ድማ ምስ ወይዘሮ ሓጎሳ መርእድ ብቃል ኪዳን ተጣመረ፤ ካብ ኣብራኾም ዝወጹ ሰለስተ ውላድ ኣለውዎም። 1. ፈቨን ገርህላሰ 2. ኤደን ገርህላሰ 3. ምስግና ገርህላሰን ድማ ይበሃሉ። ኣቶ ገርህላሰ ካብ 1991 ዓ.ም. ጀሚሩ ሂወቱን ሂወት ደቁን ክኣሊ ድሕሪ ምጽናሕ ብ19.12.2016 ገባሪኡ ብዘይተፈልጠ ሓደጋ አብ ትሕተ-ምድሪ ቤት ኣቶገርህላሰ ዚነብረሉ ህንጻ - አብ ናይ ሓባር ናይ ሐጸብቲ ክፍሊ - መይቱ ተረኺቡ።

ንሕና የሕዋቱን መተዓብይቱን ዝኾና ኣብዚ ሓጺር መረዳእታ(መግለጺ) ብዛዕባ ባህርያት ሓውና ገርህላሰ ኣብ ምሕባር ግዴና ንምግባር ድኣ’ምበር ንገርህላሰ ዝበቅዕ ታሪኽ ነቕርብ ኣሎና ንምባል ኣይኮነን። ማለት ታሪኽ ወዲ ሰብ ብጸብለልትነት ክበጽሖ ካብ ዝኽእል ናይ ስራሕ ዕቤትን ደረጃታቱን ዘይኮነስ እቲ ክርኤ ዝግብኦ ባህርያቱን ስነ ምግባሩን ምዃኑ ካብ ኵላትና ዝተኮወለ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ፣ እቲ ኮር-ባህሪ ሓውና ገርህላሰ ከም ሓቁ ዝያዳ የሕዋቱን መተዓብይቱን ካልእ ክገልጾ ኣይክእልን’ዩ። ባህርያት ገርህላሰ ኣስፍሃ ውጹእ ፍሉይነት ነይሩዎ። ገርህላሰ ከም ሰብ መጠን - ኣይሓቅን’ዩ ንዝብሎ ነገር ብትብዓትን ብሓቀይና ዕግበቱን ስለ ዝምክት - ውጹእ ፍሉይነት ነይሩዎ። እዚ ባህርያት’ዚ ድማ ንገርህላሰ ኣብ መድረኽ ገድሊ ይኹን አብ ውልቀ መነባብሮ ብዙሕ ኣሳግድን ጸገማትን ይገብረሉ ምንባሩ ብቀረባ ስለ ንግንዘብ ምስክርነትና ነቐምጥ ኣሎና። ጽኑዕ እምነት ኣብ ሓቅን ርትዕን ዘስዕቦ መዘዝ አብ ዓለምና ቀሊል ኣይኮነን።

ናይ ጽንዓት ትበተኽን ጠባይ አብ ማይ-ቤት እቲ ስድራ ፍሉጥ መለለዪን ሕላገትን ኢዩ። ገለ ከም ኣብነት ንምጥቃስ’ኳ ናይ ስዉእ ሓድጉ ኣርኣይ ባህርያትን ጅግንነትን አብዚ ክገጥም ይኽእል። ስዉእ ሓድጉን ገርህላሰን ደቂ ሓወቦታት ነይሮም። ሓድጉ ካብ ውሽጢ ተሰነይ ወተሃደር ከሎ ጀሚሩ ክሳብ ናብ ኣስመራ ከም ምሉእ-ግዜ ተጋዳላይ ኴይኑ ዚምደብ አብ ስራሕ ፈዳይን አብ ተ.ሓ.ኤ ብልጫ ነይሩዎ። አብ’ዚ ስራሕ ናይ ፈዳይን እንከሎ ከአ ነታ ካብ ምንጋጋ ኮማንድስ ብተኸስተ ካብቺኖ ትምራሕ ዝነበረት ናይ ጀነራል ጎይትኦም ማርሰደስ አብ ከባቢ ሕምብርቲ ናብ ገለ ሓለፍቲ ተሓኤ (ንኣብነት ዓብደልቃድር ሮሞዳን ሓደ ካብኣቶም ነይሩ) ተረኪባ ናብ ዓዲ ገብራይን ባንብቆን እናምርሑ አብ ጓል ሕምብርቲ ክበጽሑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስለ ዚተኸተሎም፣ ሓድጉ ንብጾቱን መራሕቱን ዚነበሩ ምስቲ ዚነበሮም ዋሕዲ ብኢድ ከይትሓዝዎ መታን ንሳቶም ከዝልቑ ንበይኑ አብ ምትዃስ አተወ፤ አድሒንዎም ከእ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመጻናንዕን መምለስ እግርን ነታ መርሰደስ ወሲዶም ተመልሱ፣ ካብ መራሕ መኪና ጀሚርካ ኵላቶም ተጋደልቲ ግና ድሓኑ። ጅግና ሓድጉ ኣርኣያ ግና ብ23 ጥሪ 1975 አብ ጓል-ሕምብርቲ ዚተባህለት ቦታ ተሰዊኡ ተሪፉ። ይኹን እምበር ጸላኢ ሬሳ ሓድጉ ከይረኸቦ ተመሊሱ፣ ስለዚ ከአ ንሬሳኡ ብጾቱ ተመሊሶም አልዓልዎን አብቲ ቦታ መስዋእቱ ተቐብረን።

አየ’ወ እቲ ኵሉ ምትዕጽጻፍ እዚ ኵሉ ጅግንነት፣ ወተሃደሮም ኔርካስ አብ ማእከል ኣስመራ ኴንካ ድማ ብጥይት ትዳኒ! ሓድጉ ወተሃደር ኢትዮጵያ ኔይሩ፣ ብስሙን ብስእሉን ድማ ኣብ ፋይላት ኢትዮጵያ ዚነበረ ባእታ ምዃኑ’ዩ፣ እዚ ክንሱ እቲ ሓቂ አብ ማእከል ኣስመራ ተመዲብካ ክትንቀሳቐስ ከቢድ ነገር’ዩ።

አብዚ ታሕተዋይ ስእሊ ከም ዘሎ፣ ፈዳይን ኴይኖም አብ’ዚ እንዳ ፍርናሽ’ዚ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ምፍዳስ ኣጸልሚቶም ይጥቀምሉን ይሰፍሪሉን ነይሮም። ምናልባት ዝያድ ዚሕብሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ይህልዉ ይኾኑ?! እወ፣ ፈቐዶ ጎደናታት ብሓደ ተጓዒዞም መጽናዕትታቶም ብምክያድ ምስ ወደ’ርኣያ ሓቢሮም አብተን ፍርናሽ ብሓደ ዚመኸሩን አብኡ ዚሓደሩ ዚነበሩን ብጾት ብሂወት እንተልዮም መን ይፈልጥ ኣሎና ይብሉ ይኾኑ። ወይ’ውን አብቲ ካልኣይ ኑቕጣ ዚነበረ (አብ ወኪዱባ) ተፋለጥኩም እንተኴንኩም። ገለኻትኩም’ውን ምናልባት ናይ እዛ አብ ላዕሊ ዘላ ስእሊ፣ ማለት ብየማነ-ጸጋም ወደ’ርኣያ ዘለኹም ሰባት ትኾኑ።

ብዝኾነ ታሪኽ ጀጋኑን ተመክሮ ብጾትን ንምዝኽካር ዚአክል ኢዩ’ምበር ካብ ሓጺር ታርኽ ኣቶ ገርህላሰ ኣስፍሃ ኣሊናኩም ከም ዝጸናሕና እንተገንዘብና ኢና። እንተኾኑ አብቲ ስድራ ብዙሓት ዚተኽፍሉ ጀጋኑ እናሃለዉ ኢና ንሓድጉ ኣርኣይ ለኪምና ዘኪርናዮ። እምበኣር ናብ ኣቶ ገርህላስ ኣስፍሃ ኣቢልና ክንመልሰኩም!

ወዲ ኣስፍሃ እወ ፈጣን ጻዕራም ኔርካ

ኣብ ዓበይትን ኣብ ንኣሽቱን ኣሎ ምልክትካ

እታ ዘይትተርፍ ሕጊ ብጽሒት ወሲድካ

ስጋኻስ ዓሪፋ’ያ ብንየው ይቀበልካ፤

ፍሉይ’ዩ ነይሩ እትኒሕካ ትብዓትካ

ዘይትንሕፍ ኔርካ ንናጻ እምነትካ

ብዙሕ መጻወድያታት ዝፈንጠስካ

ካብዛ ዓዲ ኩስዖይ ድሮ ተኸዊልካ፤

ኣየ እዛ ዓዲ ክስዖይ’ወ፣ ዓለም መዓሸዊት

ኩሉ ዘጥረዮ ገዲፉዎ ንዝኸይድ

ካብ ውሳኔ ጎይታስ ኣይልቅብ ኣይዛይድ

ነታ መጸዋዕታስ ኣይኣቢ ኣይሕንግድ።

ብዝተረፈ ንኩቡራት ቤተ-ክህነትናን ክቡር ህዝብናን ክብረት ይሃበልና፣ ሕሰም ኣይትርከቡ ንብል። ንመዋቲ ከኣ መንግስተ-ሰማይ ይኽፈተሉ። ንውሉዳኑ ከምኡ ድማ ንሙሉኣት ስድራን ቤተ-ሰብን ጽንዓት ይሃብኩም።

ካብ የሕዋትን ፈተውትን ነፍስሄር ገርህላሰ ኣስፍሃ

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox