ህዝቢ
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰይና ድማ ብፍላይ ኣብታ ኩልንተናይ ንዓኺ ` ኢሉ ዝዝምረላ ጥራሕ
ዘይኮነስ ብግብሪ ኩሉንተንኡ ዝሃበላ ሃገር፡ ብሰላም ክነብር ስለ ዘይከኣለ፡ ሃጽ ኢሉ ክጠፍእን ዕድሉ ኣብ
ዝሃቦን እግሩ ኣብ ዝመርሖን ይ ጠፍእ ኣሎ። እዚ ኩሉ ጫካ፡ ምድረበዳ ፡ ባሕርን ምስ ኩሉ ዘጋጠመ
ጸገማት ሓሊፉ እፎይታ ኣብ ዝ ረኽበሉ ሃገር ምስ ኣተወ ፣ እቶም ካብ ሃገሩ ንኽወጽእ ዝደፍእዎ ሹማምንቲ
ህግደፍ ኣብቲ መንእሰያትና ዝተሰደደሉ ሃገር መጺኦም ነተን ኣብ ስደት ጽዒሮም ርሂጾም ዝረኸብወን
ሰናቲም ክኣርዩ ክመጹ ከለዉ ብጣቕዒት ዝቕበል ህዝቢ እናረኣና ነዊሕ ዓመታት እቊጺርና ኢና። ድሕሪ
ሕጂ ዕንደራ ህግደፍ ኣብቂዑዩ ። እንተወሓደ ኣብ ዓዲ ደሞክራሲ ዲክታቶርያውያን ዝሸማቐቑሉ ደኣ
እ ምበር ሸናዕ ዝብልሉ ክኸውን ኣይግባእን።


እዚ ከም መበገሲ ሓሳብ ብምግባር ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ዘጋጠመ ቆራጽ ናይ መንእሰያትና ኣደብ ናይ
ምትሓዝ ዝተፈጸሙ ንጥፈታት ብኹርዓት ከነስተውዕለሎም ጸኒሕና ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማ ታት
ምዕራባውያን ኣብ ሆላንድ፡ ሃገረ ጀርመን ፡ ዓዲ እንግሊዝ ፡ ስዊድን፡ ሲያትል ሕ መ ኣ ፡ ካናዳ ብጀጋኑ
መንእሰያትና ዝተገብ ሩ ቃል ስታት ንህግደፋዊ ዕንደራ ዘበርዓነ ናይ ሳልስቲ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ገባቲ
ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብሕፍረት ወጮ ንኽኽደን ዘኽኣ ሉ ፍጻሜታት ዮም ። ስለ ዝ ዀ ነ ከኣ እቶም
ኣብኡ ብኣካል ዝተሳተፍኩም ፡ ብ ሞራል ምሃብን ምትብባዕን ብሩሑቕ ዘስነቕኩም፡ ከምኡ ውን
ብ ፋይናንስ ዘተባባዕኩም ኣብዞም ዕዉታት መስርሓት ብምስታፍኩም ወላኳ ግቡእኩም እንተዀነ ልዑል
ምስጋና ይግብኣኩም ዩ ክንብል ደስእናበለና እ ዩ።
ንልዕሊ ሰላሳ ነዋሕቲ ዓመታት ርእስና ከነድንን ዝገበረና ጭቖና ህግደፍ፡ ደረት ክግበረሉ ኣለዎ ኢልኩም
ክሳድኩም ኣቕኒዕኩም፡ ኣፍ ልብኹም ነፊሕኩም ፡ ይኣክል ብ ምባልኩም ሕቡናት ኢና። ብርግጽ እዚ
ዓወት እዚ ናይ ምንቅስቓስምንቅስቓስኩም ጥራሕ ዘይኰነስ ፡ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ዩ። ብዓቢኡ ድማ
ስርዓት ተቐይሩ ሕግን ስርዓትን ምስ ተተኽለ ዋና ተጠቃሚ ኩሉ ኣካል ሕብረተ ሰብ ህዝብና ዩ።
ኣይተረደኦምን ደኣ እምበር ወላ እቶም ኣብ ዚ እዋንዚ ደገፍቲ ህግደፍ ዘለዉ ዜጋታትና ከይተረፈ
ተጠቐምቲ ናይዚ ቃልሲ እዚ እዮም። ህግደፍ ሕግን ስርዓትን ኢሉ ዝኽተሎ ናይ ህዝቢ ዘይኰነስ ናይ
ውሑዳት ምልካውያን ገበትቲ ረብሓን ጥቕምን ዝሕሉ ጥራሕ እዩ ዝኽተል። ብዝተኻኣለ መጠን
ንውሑዳት ኣገልገልቱ ብጥቕሚ ን ዝበዝሑ ደገፍቱ ድማ ብምድንጋርን ናይ ሓሶ ት ትረኻታትን
ምኽንያታት ን ተጠቒሙ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ደገፍቲ ክረክብ ይጽዕር እዩ።
እቲ ቀንዲ መልእኽትና እምበኣር፡ ንዝተራኣየ ወኒ ዝመልኦ ቃልስን ዓወትን ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን
ለውጥን መንእሰያትና ብሓበራ፡ ዮሃና ንምባል ኮይኑ ኣብ ቶም ቀጺልና እነካይዶም ተመሳሳሊ ቃልስታት
ብዝበለጸ ውደባን ንጹር መደባትን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መልክዕ ዕዉታት ክንከውን ዘለና
ምንዮትን ንምግላጽዩ። ኣብ ዝ ዀ ነ ዝወዓልናዮ ጸረ ህግደፍ ስርሒታት፡ ነቲ ዝቕጽል ስንቅን ሞራልን
ዝህብ ክኸውን፡ እቶም ኣብ ኸምዚ ዝበለ ስርሒታት ዝወዓሉ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ ብዝበለጸ
ተዓጢቖም ዝያዳ ዓወታት ከጓናጽፉ ሓይሎምን ሰሲኖምን ክቕጽሉ እምበር ኣብ ማእሰርቲ ተሓይሮም
ጎዲሎሙና ክውዕሉ ዘግብር ስራሕ ክንሰርሕ ኣይግቡእን። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ተታሊሉ ዳስ ህግደፍ
ከማዕርግ ዝውዕል የዋህ ኤርትራዊ ዉሑድ ኣይኮነን እሞ ተመኺሩ ፡ ተማሂሩ ኣብ ደንበ ፍትሕን ለውጥን
ክዓስል ዝኽእል ዜጋ ብዙሕ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣሚንና ቃልስና ንዕኡ ንምኽሳብ እውን ዝዓለመ መታን
ክኸውን ናይ ቃልሲ ሜላታትና ከነማዕብል ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልጽ ንደሊ።

ብዝተረፈ
ብዝተረፈ በቲበቲ ሓደሓደ ንንውድቀትውድቀት ስርዓትስርዓት ህግደፍህግደፍ፡፡ በቲበቲ ካልእካልእ ድማድማ ንንዓዓወትወት ጭቁንጭቁን ህዝህዝብናብና ክረጋገጽ፣ክረጋገጽ፣ ምስምስ ኩሎምኩሎም ኣህዛብኣህዛብ ጎረባብትናንጎረባብትናን ድማድማ ኣብኣብ ክንዲክንዲ ውግእውግእ ሰላምሰላም ንኽነግስንኽነግስ ኣብኣብ ዝግበርዝግበር ቃልሲቃልሲ ወትሩወትሩ ኣብኣብ ጎድንኹምጎድንኹም ምህላውናምህላውና በዚበዚ ኣጋጣሚኣጋጣሚ ክንገልጽክንገልጽ ንደሊንደሊ።።
ዓወት
ዓወት ንጭቁንንጭቁን ህዝቢህዝቢ ኤርትራኤርትራ
ውድብ
ውድብ ሓድነትሓድነት ኤርትራውያንኤርትራውያን ((ውሓኤውሓኤ) )
መሰረታት
መሰረታት ግንባርግንባር ሃገራዊሃገራዊ ድሕነትድሕነት ኤርትራኤርትራ ((መግሃድኤመግሃድኤ))
22 ነሓሰ 2023