DFfEUˆህዝብ ትራ ኣብ ኣይ ዓለም 1941 ጣልያን ተሳ ካብ ኤርትራ ተጸ ኣብ ነጻን ልኡላዊትን ሞክራስያዊት ዝኾነት ሃገረ ርትራ ንምምራት ተኻ ኣገባብ ቃልሲ ዕለ-ያል ሃገር ኣሜካን መሻ ዝኾነ ስርዓት ሃይ ርያ ማዕርታዊ ሳትፎ ዘይብሉ ላዊ ምትስሳር፡ ጺሉ ንሳውንውን ሓይሊ /ብዓ/ ኣብ ትሕቲ ዛእቲ ኢትዮጵያ ክትድቕ ከም ዝገበሩ እሰ ሉጽ ሓቂ ፡፡

ህዝብ ኤር ሓዊ ኦም 20 ዓመ ክል የድዎ ሰላማውንሰላማው ውን ኣገባብ ቃልሲ ትዎ ኣልሉ ገዲዶም ናብ ዓመጻዊ ኣገ ቃልሲ ክሰገሩ ባህርያዊ እዩ ፡፡ በዚ እቲ ብሓደ 1961 ድሎ ትራ ዝተኣወጀ ድሎ ህዝብ ትራ ዳት ሓርበኛታሓርበኛታት ሪሕነት ስዉእ ግና ምድ ኢድሪስ ዓዋተ ላሰል ዝጀ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሎሚ በል 59 ኢና ዝክሮ ታሪኻዊ ኣጋጣ ሽግ ናይ ዝተዓትላ ታሪኻዊት ባሕቲ እዚኣ ኣብ ከመይ ታት ኢና እነዕላ ኣገ ይመለና፡፡

ህዝብ ኤር ብረ ኣልሎም ኣን ጎበ ሓይልታት መግእቲ ክቃለሱ ከለዉ፡ እቲ ላማ ሕጋ ገባብ ከረግጽዎ ይካሉ ናይ ናጽትን ነትን ዕላማታት ክገብን፡ ሞክራስያ ህዝብ ስ፡ ሕጊ እትግዛእን፡እትግዛእ ልኡዊትን ክራስያ ሃገር ክምስርቱስርቱ እዩ ይሩ ባህም፡፡ በዚ ኣቢሎም ካኣ ሃብ ስልጣንን ሃገር ዕርነታ ትሓ ኣገባብ ኣብ ሞንጎ ህዝብታን ዜጋታታን ቓሓላ፡ ምስ ጎረባብታን ሕብረ-ሰብ ዓለ ላምን ብባ ልጽግቲ ክትልዎም እዩ ነይሩ ባህ ር፡ ቀጥታዊ መግዛእቲግዛእቲ ናብ ዘቤታዊ ዛእቲ ክንገር ዝብል ቢታት ክሓስብዎ እሉ ይነበሩን፡፡

ጃን ኣመራርሓ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሃገራዊ ርበ ሓይሊ ናብ እስተጂካዊ ህዝብ ኤርትራ ክሰጋገር እዩ ብል ትጽቢታትትጽቢታትውን ይነምን ድሕትን ድኽትን ሎሞ ጽባሕ ገፍ፡ ሞክስን ናን ዕብል፡ ከም ክብሪ ረኺብና ከም ምና ናብ ዝሓሸ ባለ ገር ዝብል ጽቢ ጣዕሚ ልዑል እዩ ፡፡ እቲ - ናይ ግን ካብ ግዜ ግዜ እና ኣሽን ናብ ባለ ገጾም ፍሕት ብሉስ ከም ህዝቢ ነቱ፡ ሃገር ንእሰይ ወሎዳኣ ከም ጊላ መላኺ ስርዓት ከገግል፡ ሓሲሙኒ በለ ካኣ ሃገር ኩቦ ዩላ ሃጽ ኢሉ ክጠእን ቤት- ክበ ክማስ ኸውን ይሩ ኣብ ናይ ደረጃ ተሳጢሕና ህዝብን ድሓን ኣብ ኣፍ-ኣርክቡኣርክቡ ለና፡፡ ቀዳ ገጽ 30 ዓመ ዝተ ዘቤታዊ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሕሰመ-መከራ ተሞኩሮ እዩ፡፡

ኣይ፡ ዓመት ተሞኩሮ እቲ ሰመን ተሞኩሮ፡፡ ታሪኽ ነብሱ ደግም ከም ዝባሃል እቲ ናይ ዓታ ሓምሳ ናይ ጎቦጣ ታሪኽ ርዓት ህግደፍን ክሕውያን ኢትዮጵያንን ኾት ናይ ዓለማውያን ርእሰ-ሓያላንሓያላን ሓይል ክድገም ላዕ ታሕትን ባሎም ሳዕ ክንደይ ኣትና ክመሳሕ ይግበር ምህላዉ ዕሚ ክስ ፡፡ እታ ቢድ ዋእቲ ደቃ ልኡላትን ሃገር ብሰላሕታ ወራር ብውሽጢ ጥራሕ ዘይነስ ብቅ ኣብ ዋጋ-ዳጋ ወሪዳ፡ ስርዓት ሃይለስሰን ግንትራ መሬታ ህዝባ ኣየየናን ባሂሉ ዝባ ክበርስ ዝተረ፡ ካኣ ኤርትራ በር ዝባስ ናቶም ከም ይኮነ ወያነ ዝነበረት ኤርትራ ናዮ ዘነበርና ኣፍ-ባሕርና ንመ ኢና፡ ርትራ 30 ተቓለሰሉ ነጻ ንኮንቱ እዩ ነይዝበለሉ ና፡፡

ከምቲዋናኣ ጥሪት ዝባሃል ንኪ ናይ ሃገራዊ ነት ፈት ዝተኾኮለ ውልቀ-ላኺ ስርዓት ህግ ኤርትራ መዐደሪ ናይ ሓይልታት ኮይና ኣላ፡፡ ነዚ ደገኛ ናይ ድዓት ተር ዕጻፉን ንምፍሻ ኣብቲ ቀንዲ መረት ናይቲ ሽግር ኾነ ራርሓ ስር ህግፍን ብዋጋ ስዋ ተረጋገጸ ሃገራዊ ነጻነት ጾም ዳግ ፍነፍ ብሉ ክሕውያን ሓይልታትን ረት ላስ ድሊ ፡፡ እዚ ክዕ ምቲ ከይ በይቲ ዝበል፤ ሽጥና ዘሎ ሰር ከየጻእና ካልእ ዘሎ በሰ ከነውጽእ ስለ ል፡ እዚ ርና ንጸ ዘሎ ደጋ እዚ ቀልጢፉ ገድ ኣብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ዞባ ዘላቒ ተደጊፎም ዝምዕብልሉ እናመተ ይድ ፡፡

ሳልሳይ፡ ስር ህግ ንልዑላነትና ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ትዩ ሊሉ ከዐ ኢሉ ትራተጂ ኣብ ዳያት ኢትጵያ ተኣታቶ ብወግዒ ገለጾ ተግባራዊ ንመባር ያነ ሓዞ ትና ክን ኢናዝብ ቒሙ ሕጂውን ከም መሉ ይምኽኑይ ኵናት ርዕ እሞ ንህ ኤር ደጋ ምብት ከሳ ላዕ ታሕ ዝብሎ ዘሎ መላእ ታት ርትራን ቓለስቲ ይልታምን ዎን ዎም ዩ፡፡ ተግባራዊ ንምባር ካኣ ምበ ተቓ ቃለስን ትራ ምስ ሎም ትሓዊ ሓይልታት፡ ብዞባ ብዓለም ረጃ ዑይ ዝምድናታት ክህወና ርታ ክብ ብል ኣለና፡፡

ዳይ ጵያያን ኣሕ ኣጋጢሙ ዘሎ ካዊ ፍታሕ ከም መሰምን መሰሉ መዕነ ስርታት ቕሎቕ ብልዎ ናይ ትታ ጺጎም፡ ኣብ ሕድሕ ርሕ ኣገባብ ሎም ዝም ፖለ ፍታትን ስቪክ-ማሕራትን ወልቀ- ያንን ወዘተ እከ ሕገ- ቶም ይሮም ዘተ ቡን ደሞክ ኣገባብ ሑን ኢትጵያ ናይ ድቀትን ንን ደጋ ከድሕኑን ጋጣሚ ደጊምና ትና ሎም፡፡

ራብይ፡ ሓደ ህጹጽ ተባራዒ ዋናዊ ሃገራዊ ዳይና ኣብ - ተወኸታዝብል፡ ኣብ ሃገርና ዝተደቆኑ ዉዕዓት ታት፡ ሓደ ዝቢ ንት ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይ ኮቪድ 19 ስርዓት ብውሽጢ ፊኑ ክሓ ዝደሊ ዘሎ፤ ሕብ- ክሳዕ ክን ክንክን ስኢኑ ይሳቐ ከይክል፡ ኣብ መላእ ሃገርና ትን ተስሕፊሑ ደጋ የንላልዎ ላዉ ዝግበር ጻዕርታት ዑል ትኹረት ን፡፡

ሓሙሻይ፡ ብሰንኪ ስር ህግ ኑዕ ቁጠባዊ ይም ድን ምህላ ኣብ ርሻ ሃገርና ኣብ ፍግረ-መሬትን ከባብ ንዘዕቦ ጸገማት ምክኻል ብቃዕ፡ ዘበናዊ ሳርታት ዓት ይምላዉ ነዚ ሕጂ ኣብ ዓለ ብምባዕ ናይ ክሊ ለብዘመን ዘጋ ብር ክራማት ዓቦ ዕልቕልቕ ዝብና ኣብ ሪትን ረቱ ወቱን ዝር ሕርኡን ርዶ ሓደታት ክንደይ ነቲ ትን ድኽነትን ዛን ዛን ሕብረ-ሰብና ስዕቦ እል ጥሜትን ሰትን ብቐ ርአ ስለ ኮነ ብልዑል ትዂ ክንለሰ - እዩ፡፡

ሻይ፡ ናው ግራት ሕብረተ-ብና ዞም እዚ ጥራሕ ተሓጺሮም ጠጠ ዝብሉ ኑን ብኣሻ ባብቲ ሃገራት ተሰዲ ዘለዉ ዜጋታ ሮና ቫይ ክገጥሞም ንዝእል ሓደጋ ንምልኻል ኣብ ወጻኢ ዝነ ህዝብና ክገብሮ ንሐን ሎን ግጋፍ ዝም ኑ፡ ሕጂ እቲ ጋጥሞም ዝዓ ደጋ ተኛ መሰሎም ስራዝ ኸይድ ዘሎ ውዲታት ንምትኡ መኸተ ዝጠበና ፡፡

ኣብ ምደምታ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከነ እንደሊ መልእኽ እዞም ኣብ ገርና ቂኖም እዋና ተባዕቲ ራት ሕብ-ብና ሓንብን ካብኦም ናገፍ እንይና፡ ኤርትራ ሕጂውን ከምቲ ካብ ግዜ ክንገ ዝጸና ዘለና ኣዊ ልልያቱ ካልኣዊ ቦታ ኣትሒ ኩሉ ዓቕ ብረተ-ሰብ ተጠር ክቃለስ ኣለዎ ል፡፡ እቲ ኣክል እናበለ ቡእ ከይደበ ንበይኑ ልተ መት ሕንበብ ንቅስቓስ ይኹን ፖለካዊ ሓይታት ካብ ንኡስ እታዊ ምውህሃድ ደረጃ ሮም ብመትላዊ ራርሓ ብን ዝምራ ሓይሊ ክፈጥሩ ንቲ ኣብ ሓደ ፊሕ ራዊ /ጽላል/ ክጠነፉ ኣለዎም ፡፡

እዚ ሰፊሕ ጽላል ድብ ይኹን ሕበ ልቀ-ሰብ ዝጠራነፍ ኩሉ ክእቱን ጸጸሩ ዝድርብ ህዝባዊ ስቓስ ኮይኑ፡ ዓወት ህዝ ልጣፍ ዳያት ቃልሲ ልዑል ተርኡ ክጻ እሎ እዩ፡፡ ካልእ ገጽ ካኣ ካዊ ድባት ነዚ ፊሕ ጽላል እዚ ዋት ኣገዳሲ ክጻወቱ ምእንቲ ናይ ደባ ክህልዎም ስለ ዘድሊ ግንባር ፖለካዊ ታት ዳበ ከረጋገጽ ናሓለይ በሃል ሃገራዊ ስለ ኾነ ንቃሳ ልወና፡፡

ዕላማታት ባሕቲ መስከ ልሲ ህዝብታትና እዮ!

ድቀት -ዝቢ ስር ህግደ!

ዓወት ንሓ ቃልስና!

ሓደ ከረም 2020