እዚ ዩ መጸዋዕታ ዋዕሮታት እዚ ዩ መጸዋዕታ ሐርበኛታት

Veröffentlicht: Mittwoch, 22. Mai 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን Drucken E-Mail

እዚ ዩ መጸዋዕታ ዋዕሮታት

እዚ ዩ መጸዋዕታ ሐርበኛታት;;

መልሲ ነቶም ፈላለይቲ ኣግለልቲ

ንፋስ ከእትዉ ዝብሉ ላዕሊ ታሕቲ

እንታይ ይፈልየኩም ካብቲ ዝሽምገለ

ዘይቲ ዝሸምገለ ስ ያኣክል ተኣለ ዩ ዝበለ;;

ዝወደቀት ኦም ምሳር ይበዝሐ

ምስ ውዲተኛ ዘለዎም ረብሐ

ንጽገናዊያን ሒዝካ ዶ ወጊሐ;;

ኣብ ማእከል ህዝባ ዳዕሮ

ከምዛ ሱዳናዊት ዋዕሮ

ንመን ንበሎ ተኣለ ክንብሎ

ኣብ ባይታ የድሊሎ

ብዘይ ኣፋላላይ ውዕሎ;;

ንሕና እቶም መልሐሶም ዘይዓጸፉ

ልሳን ቶም ብደሞም ታሪኽ ዝጸሐፉ

ተቀበልቲ ሕድሪ እቶም በጃ ዝሐለፉ;;

ንሕና ኣብ ፍርቂ ዘይሐዝናያ ንበትሪ

ኣይረኸብናን ኣጆኹም ዝብል ዝዘሪ

ዘዝመጸ ከጓጥጠልና ዓሪቡ ምድሪ;;

ዝብላዕ ኣሎ እንተበልዎ ዝብኢ ሆየ

እንታይ ዘጋጥሞ ዘይፈለጠስ ጎየየ

ከም ዝብኢ ሐደራ ደቂ ዓደይ ሃየ

ዓፍራ ከይንረግጽ ኣለሊና ንጉየ;;

ብዘይ ዓንዲ ኣይቆውምን ህድሞ

ክብረት የለን ብዘይ ኣደ ብዘይ ኣቦ

መንእሰይ ጸላእትኻ ኣለሊ ብዓንተቦ;;

ወሰንቲ ንኹን ደቂ ኤርትረያ

ያኣክል ምስ ሐዲሽ ሐዲሽ ጉያ

ንዓመታት ጨዲርና ኣብ ጽርግያ

ብያኣክል ኣይወደቑን ጉጅለ ማፍያ;;

ሐሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ

ከም ጲላጦስ ንጹሃት ክመስሉ

ገለ ገለ ሙሁራት ንኸፈናጭሉ

ብውዲተኛታት ዝተመወሉ;;

ኣብይ ነርኩም

እኳ ዘይበልናኩም

ትማሊ ምስማዕ ኣቢኹም

ንደመኛ ዓደቦ ደጊፍኩም

ንህዝቢ ሐዊ ኣርጊጽኩም

ሕጂ ውን ደጊስኩም

ንተቓወምቲ ኣጸሊምኩም

ክትጽግንዎ ወሲንኩም;;

ቶም ዓጢቕና ንነጻነትና ዝጎየና

ንሱር ነቀል ለውጢ ዩ ቃልስና

ሰለ ዝበልና ዘዝመጸ ከጓጥጠልና;;

ከምዚ ክብል ኣብ መደምደምታ

ኣድጊስ ካብታ ሞታ ምጉታታ

ንማፍያዊ ጉጅለ ብጀካ ኣብ ባይታ

መጠንቀቕታ ኣየስምዖም ስምዕታ;;

(12 ጉንበት)

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

ኣይፋልክን ግርህነተይ

ህግደፍ ኣይኮኑን ናተይ;;

ኣቱም ደቂ ኤረ

ጌጋ ከይንደግም ንተዓረ;;

ሐቀኛ ተመሲሉ ዘረባ ዘጸበቐ

ኣድጊ ዘይብሉ በቕሊ ምስ ነዓቐ

ኣንነት በዚሑ ህዝቢ እንዳ ሐቐቐ;;

ዝገብር ነዲኡ ነይነግር

ንዓመታት እንዳበልና ስመር

ኣብ ኣዳራሻት ክንብል ዓረር,;

መኒኻ ታ

ንጀጋኑ ኣብ ሐደጋ ዘእቱ

ሰብ ኣኪብካ ንፋስ የእቱ

ተጠንቀቑ ትብሎም ንሸፋቱ;;

ሐቂ ዝሐዘ እዩ ዝዕወት

ቦታ የለን ንጃህራ ንኣንነት

ሩሕቕ ኣይኮነን 24 ጉንበት;;

ብቀትሪ ብለይቲ;ውቅብቲ

ወደብና ባጽዕ ምጭውቲ;

ወኻዕካዕ ሐሪምዋ

ተዋሒጣ ብጽምዋ

ህግደፍ ከለዉ ዶ ኣሎ ራህዋ;

ካብ ወኻዕካዕ ናብ በረውሮው

ናይ ኢትዮጵያዊያን ሃለውሎው

ዘይባሕሮም ክውንኑ ቀንፈዞው;;

http://www.meskerem.net/Massawa_index.8.jpg

ዘረባ ኣብዚሕና ደቂ ኤርትረያ

ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላስ ናበይ ጉያ

ዓሰብ ንኢማራት ባጽዕ ንኢትዮጵያ;

ኤርትራ ካብ ጥንቲ

ኣይነበርክን ዶ ዓዲ ሕጊ

ኣይነበርክን ዶ ዓዲ ፍትሒ

ዓዲ ጀጋኑ ዓዲ ርትዒ;;

እንታይ ሕጂ

እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱኪ

ፍትሒ ሐሪምዎ ህዝብኺ;;

ሃገርይ ብዉሑዳት ትሳሐጊ;;

እዚ ኩሉ መንእሰይ ዋጋ ከፊሉ

ንህዝቢ ካብ መግዛእቲ ክወግሐሉ

ካብ ኢትዮጵያ ኣጋላጊሉ

ኣብ ምንቲ ምንታይዩ እዚ ኹሉ;;

ዓሳ ሃብቲ ደቂ ዓፋር ኤርትራ ክገፋ

መራክብ ኢትዮጵያ ብናይ መን ተስፋ

ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ከንሳፍፋ;;

ከም ህዝቢ ኣልጀርያ ሱዳን ቁዱስ ቅንኢ

ደቂ ኤረ ኣለኩምዶ ናይ ሐርነት ጽምኢ

ኣብ ዓድና ቀሲና ክንነብር ንመጻኢ;;

ንሱን ንጥፍኣትና ሴፉ ይስሕል

ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድንድል

ዓዲ ጀጋኑ ዶ ክብል;;መፍትሕ ድንግል

ደቂ ኤረይ ሐቂ ንፍቶ ሽፍንፍን ያኣክል;;

ያኣክል ንተቀበልቲ ሕድሪ

ንተመን ብእምኒ ወይ ብበትሪ

ሪኢናዮ ወ  ደም ጀጋኑ ክዛሪ

ብያኣክል ኣይወግሔትን ምድሪ፣

ንኢትዮጵያዊያን ብረት እንዳ ዓደለ

ንኤርትራዊያን ብረቶም እንዳ መንጠለ

እዚ ሰራም ማፍያዊ ጉጅለ

ብዘይ ብረት ኣትሪፍዎም ጃለ;;

ክንዲ ኣብ ባይታ ዓደቦና ንገጥሞ

ኣብ ኣዳራሻት ምስ ኮነ ተቓውሞ

ንቃልስና ዑሱባት ኣዋፊሩ የዳኽሞ፣

ብህግደፍ ተፈሪድና ፍርዲ

ደቀባት ንደገ ኣምሐራ ንዓዲ

ንሕና ኣብ ናይ ያኣክል ድራማ

ብሕቡእ ኣጀንዳ ወዲ ማማ

ኤረና ሰራዊት ኢትዮጵያ ወሪሮማ;;

ቁሪ ናበይ ኢኻ ናቶም ሃብታማት

እቶም ድኻታት ከ ንሶምስ ትሑዛት

ኣብዚ 28 ዓመት ሽማዊ ነጻነት

ንሕና ሕድ ሕድ ክንማናጨት

ዓዲ ጀጋኑ እንዳ ረኤና ክትዝመት

ብሽፍንፍን ኣይራጋገጽንዩ ሐርነት;;

በትሪ ሐቂ ትቀጥን

እንበር ኣይትስበርን

ኤርትራ ንኤርትራዊያን

ብያኣክል ሕጂ ውን

ኣይሐልፈልኩምንዩ ህግደፋዋያን;;

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር;; ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ;ሃገር ጀርመን።